EN
Начало » ас. Жанета Тодорова Златева

ас. Жанета Тодорова Златева

Информация

Асистент

Секция за съвременен български език

Имейл: zh.zlateva@ibl.bas.bg

Научни интереси:

  • история на книжовния български език
  • сравнително славянско езикознание

Образование и опит

Образование и опит

2009 – 2014: магистър по славянска филология, Факултет по славянски филологии, Софийски университет „Св. Климент Охридски“

2015 – 2017: докторант, Секция по съвременен български език, Институт за български език, БАН

2017 – 2018: филолог, Секция по съвременен български език, Институт за български език, БАН

2018 – до момента: асистент, Секция по съвременен български език, Институт за български език, БАН

Научна дейност

Проекти

Изследване на обществените нагласи и ценностните ориентации към съвременния българския книжовен език като фактор при кодификацията на нормите му (2017 – 2018), Институт за български език, Българска академия на науките, проект, финансиран от Фонд „Научни изследвания“, участник в проекта

Публикации

Статии в сборници от конференции

Златева, Ж. Диалектическият подход към езика в Теорията за книжовните езици на Пражкия лингвистичен кръжок. (под печат)

Златева, Ж. Дублетността като инструмент на кодификаторската практика. (под печат)

Златева, Ж. Търсенето като творчески принцип в прозата на Даниела Ходрова и Силвие Рихтерова. – Национални студентски бохемистични четения – 2014 г., Пловдив, 2016, с. 197 – 203.

Златева. Ж. Съществителните Pluralia tantum в чешки и български от когнитивен аспект. – Homo bohemicus, 2012, 2, с. 105 – 112.