EN
Начало » Проекти » Завършени проекти » Изследване на българските диалекти на различни езикови равнища

Изследване на българските диалекти на различни езикови равнища

Секция за българска диалектология и лингвистична география

Срок: 2016-2019

Вид на проекта: колективен, национален

Финансиране: бюджетна субсидия

Ръководител: Славка Георгиева Керемидчиева-Цветанова

Участници:
Маргарита Йорданова Котева, Ана Иванова Кочева-Лефеджиева, Лиляна Василева Василева, Илияна Генчева Гаравалова, Катерина Драганова Ушева, Лучия Стефанова Антонова-Василева, Славка Георгиева Керемидчиева-Цветанова

Анотация:

Проектът си поставя за цел проучването на българските говори от цялата територия на българския езиков континуум – включително извън държавните граници, както и на българския език на различни езикови равнища: фонетика, морфология, лексика и др., а и във връзка с останалите езици в Европа на диалектно и социолингвистично равнище. Прилагат се описателният, диахронният, синхронният, съпоставителният, социолингвистичният, статистическият и др. методи, съпътствани от модерни подходи за събиране, обработка, съхранение, представяне и визуализация на материала. Наблюденията върху съвременното състояние на диалектите включват разработването на проблема за туширането на контрастните диалектизми, езиковата конвергенция и функционирането на съвременните мезолекти.

Работи се по две теми: „Български диалектен речник: Български диалектен кулинарен речник“ (2016–2018 г.) и „Изследване на българските говори от географската област Македония – Република Албания, Република Косово и Северна Гърция“ (2017– 2019 г.)

Проектът се включва в приоритетните направления на Института за български език „Езиково културноисторическо наследство на българите“ и „Теоретични езикови изследвания“.

Резултати:

1. Антонова-Василева, Л. Диалектната система на с. “Шищевец”, Кукъска Гора – Един говор на границите на българската граматика. Мозайка, 2016, ISBN:978-954-92-796-2-7, 255.
2. Кочева, А. Смесеният език на виенските българи. Издателство „Буквица“, 2017, ISBN:978-954-92489-0-6, 244.
3. Антонова-Василева, Л., Л. Василева, М. Витанова, Ел. Вълчева, Сл. Керемидчиева, Т. Костова, Ив. Кочев, Ел. Кяева, К. Смедовска, М. Тетовска-Троева, П. Урумова. Български диалектен атлас. Обобщаващ том. IV. Морфология. Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“, 2016, ISBN:978-954-322-857-7, 248.
4. Антонова-Василева, Л., Л. Василева, Сл. Керемидчиева, А. Кочева. Дигитална карта на диалектната делитба на българския език. 2014.
5. Гаравалова, Ил., Членуването на съществителните имена в българските говори, с. 425, Изд. „Авангард прима”, София, 2014. ISBN 978-619-160-346-6.
6. Антонова-Василева, Л. Заемките от албански език в съвременните славянски диалекти в Албания. – Gwary Dziś, vol. 9, 2017, 9 –36. DOI 10.14746/gd.2017.9.2. ISSN 1898-9276.
7. Василева, Л. Хетероними със значение ‘попова лъжичка’ в родопските говори (съпоставително изследване). – В: Българският език – древен, съвременен, единен. Сборник от научна конференция в памет на проф. д.ф.н. Благой Шклифов. София, 26– 8.10. 2016 г. София: Рекламно-издателска къща ДиоМира, 2018, 388–395. ISBN: 978-954-2977-46-9.
8. Гаравалова, Ил. Названия за ‘ръж’ в славянския езиков континуум. – В: Сб. Българският език древен, съвременен, единен. Сборник от научната конференция в памет на проф. д.ф.н. Благой Шклифов, София, 26–28.10. 2016 г. София: Рекламно-издателска къща ДиоМира, 2018, 208–223. ISBN: 978-954-2977-46-9.
9. Гаравалова, Ил. Към речника на с. Батулци, Ловешко. – В: Сб. “Песните на дядо ми Анчо от с. Батулци”. София: Тип-топ прес, 2018, 82–93, ISBN:978-954-723-202-0.
10. Керемидчиева, Сл. Фолклорен език и диалектен език. – В: Сб. Академик Петър Динеков и хуманитарната наука – идеи, позиции, концепции. София: БАН – Институт за литература, Кирило-Методиевски научен център, Институт по етнология и фолклористика с етнографски музей, СУ „Св. Кл. Охридски“, ФСФ, ИК „Мултипринт“, 2018, 521–530. ISBN 978-95-362-231-3.
11. Керемидчиева, Сл. Български диалектен кулинарен речник. – В: Сб. Матерiали VII мiжнародного науково-методологичного семiнару з болгарскькоï мови, лiтератури, культури та iсторiï, 25-26 травня, 2018 року. Бердянськ: БДПУ, 2018, 19-25. ISBN:978-966-7828-57-8.
12. Котева, М. Кулинарная терминология в болгарских диалектах и ее лингвогеографическая проекция в Общеславянском лингвистическом атласе (ономасиологические и словообразовательные модели). – В: Труды Института русского языка им. В. В. Виноградова. РАН. Выпуск 15. Общеславянский лингвистический атлас. Материалы и исследования. 2015–2017. Отв. ред. Т.И. Вендина. Москва, 2018, 135–149. ISSN 2311–150Х.
13. Кочева, А. За историята и съвременното състояние на троянския говор. – В: Троян – документи, открития, събития, личности. В. Търново: Фабер, 2018, 452–458. ISBN 978-619-00-0754-8.
14. Ушева, К. Пейоративните суфикси при личните имена в разложкия говор. – В: Матерiали VII Мiжнародного науково-методичного семiнару з болгарськоï мови, лiтератури, культури таiсторiï. Бердянськ: БДПУ, 25 – 29. ISBN: 978-966-7828-57-8.

начало