EN
Начало » Конкурси » Текущи » Конкурс за академичната длъжност „главен асистент“

Конкурс за академичната длъжност „главен асистент“

Институтът за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при БАН – София обявява конкурс за академичната длъжност главен асистент в професионално направление 2.1. Филология, научна специалност Български език, за нуждите на Секцията за българска лексикология и лексикография, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи се подават в канцеларията на Института, бул. „Шипченски проход“ № 52, бл. 17, ет. 5, ст. 504, тел. 02 872–23–02.

Обявата е публикувана в „Държавен вестник“, бр. 67 от 28.07.2020 г.