EN
Начало » Конкурси » Процедури » Конкурс за доцент с участник гл. ас. д-р Цветелина Георгиева

Конкурс за доцент с участник гл. ас. д-р Цветелина Георгиева

Институтът за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при БАН – София обявява конкурс за доцент в професионално направление 2.1. Филология, научна специалност Български език (Българска лексикология и лексикография), съгласно обявата в ДВ бр. 7/20.01.2017 г.

Предоставени материали:

Резюмета

Списък на цитиранията

Рецензии и становища:

1. Проф. д.ф.н. Лилия Крумова-Цветкова – рецензия

2. Доц. д-р Юлия Балтова – рецензия

3. Проф. д-р Диана Благоева-Стефанова – становище

4. Чл.-кор. проф. д.ф.н. Мария Попова – становище

5. Проф. д.ф.н. Максим Стаменов – становище

6. Проф. д-р Сия Колковска – становище

7. Доц. д-р Цветанка Аврамова – становище