EN
Начало » Конкурси » Текущи » Конкурс за прием на редовни докторанти за учебната 2023 – 2024 г.

Конкурс за прием на редовни докторанти за учебната 2023 – 2024 г.

Институтът за български език „Проф. Л. Андрейчин“ – БАН обявява конкурс за прием на редовни докторанти за учебната 2023 – 2024 г. в съответствие с Решение № 441 на Министерския съвет от 22.06.2023 г.

В срок от 14.08.2023 г. до 13.10.2023 г. кандидатите подават молба за участие в конкурса до директора на Института по следните научни специалности:
2.1. ФИЛОЛОГИЯ (Общо и сравнително езикознание) – 1 редовна докторантура;
2.1. ФИЛОЛОГИЯ (Български език) – 1 редовна докторантура.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

1. Молба до директора на Института, в която кандидатите посочват специалността, за която кандидатстват, и чуждия език, по който ще държат втория конкурсен изпит;

2. Автобиография;

3. Диплома за придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ с приложението или нотариално заверено копие от нея;

4. Удостоверение за признато висше образование, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище;

5. Медицинско свидетелство;

6. Свидетeлство за съдимост;

7. Кандидатите могат да прилагат и други документи, удостоверяващи техните интереси и постижения в съответната научна област;

8. Фактура (или копие) за платена такса от 40 лв. в Центъра за обучение при БАН – бул. „Цариградско шосе“ № 125, бл. 26 Б, ет. 2. (Таксата не зависи от броя на конкурсите, в които участват кандидатите.)

Кандидатите без дипломи представят уверение от висшето училище за завършено образование, в което задължително се посочва средният успех от следването и оценката от защитата на дипломната работа (или от положения държавен изпит).

Изпитите ще се проведат:

– по специалността – от 4 до 8.12.2023 година,

– по чужди езици – от 11 до 15.12.2023 година.

Успешно издържали конкурсните изпити са кандидатите, получили оценка от изпита по специалността най-малко „много добър“ (4,50) и по западен език – не по-малко от „добър“ (4,00).

За справки: София 1113, бул. „Шипченски проход“ № 52, бл. 17, ет. 5, каб. 504, тел. 02 979 29 40, 02 872 23 02.