EN
Начало » Конкурси » Процедури » Конкурс за професор с участник доц. д-р Ивона Карачорова

Конкурс за професор с участник доц. д-р Ивона Карачорова

Институтът за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при БАН – София обявява конкурс за професор в професионално направление 2.1. Филология, научна специалност Български език, съгласно обявата в ДВ бр. 22 от 15.03.2019 г.

 

Предоставени материали:

 

Резюмета (български) (руски)

Списък на цитиранията

 

Рецензии:

 

1. Проф. д.ф.н. Христина Тончева-Тодорова (български) (руски)

2. Проф. д.ф.н. Диана Иванова (български) (руски)

3. Проф. д-р Елка Мирчева (български) (руски)

 

Становища:

 

1. Доц. д-р Ваня Мичева (български) (руски)

2. Проф. д.и.н. Димо Чешмеджиев (български) (английски)

3. Проф. д.ф.н. Марияна Цибранска-Костова (български) (английски)

4. Проф. д.н.к. Мария Шнитер (български) (английски)