EN
Начало » Конкурси » Процедури » Конкурс за професор с участник доц. д-р Мария Китанова

Конкурс за професор с участник доц. д-р Мария Китанова

Институтът за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при БАН – София обявява конкурс за доцент в професионално направление 2.1. Филология, научна специалност Общо и сравнително езикознание (етнолингвистика), съгласно обявата в ДВ бр. 101/20.12.2016 г.

Предоставени материали:

Резюмета

Списък на цитиранията

Рецензии и становища:

1. Проф. д.ф.н. Марияна Цибранска-Костова – рецензия

2. Проф. д.ф.н. Анатол Анчев – рецензия

3. Проф. д-р Тодор Бояджиев – рецензия

4. Проф. д.ф.н. Василка Радева – становище

5. Проф. д-р Лилия Крумова-Цветкова – становище

6. Проф. д-р Стефка Георгиева – становище

7. Доц. д-р Борислав Попов – становище