EN
Начало » Без категория » Курсове за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти през 2020 година, насочени към учителите по български език в прогимназиалния и гимназиалния етап на обучение

Курсове за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти през 2020 година, насочени към учителите по български език в прогимназиалния и гимназиалния етап на обучение


„Приложение на изследователски подходи, интердисциплинарни методи и нови технологии в проектноориентираното обучение по български език“
Тематичен курс за учители по български език от основното (прогимназиален етап) и средното образование (гимназиален етап)

Лектори:
Проф. д-р С. Коева, Институт за български език „Проф. Л. Андрейчин“, БАН
Гл. ас. д-р Мария Тодорова, Институт за български език „Проф. Л. Андрейчин“, БАН
Д-р Ивелина Стоянова, Институт за български език „Проф. Л. Андрейчин“, БАН

1. Анотация
Курсът има за цел да покаже начини за прилагане на разнообразни изследователски подходи при анализа на езика като специфичен обект на изследователско наблюдение с уникални свойства, отличаващи го от всеки друг обект на научно анализиране: арбитрарност на езиковия знак, линейна последователност на речта и йерархична структура на синтактичните и семантичните единици, многозначност на всяко от езиковите нива (фонетична система, лексика, морфология, синтаксис, семантика).
Основно внимание се отделя на средствата и възможностите, предлагани от съвременните технологии и интердисциплинарните методи, които могат да бъдат използвани, за да се постигне необходимата адекватност на обучението по български език в контекста на развитието на информационните и комуникационните технологии. Разглеждат се различни компютърни приложения и програми, даващи възможност за създаване и използване на дигитална среда за проектноориентирано обучение, каквито са онлайн базираните облачни среди като Мудъл, Гугъл класна стая и т. н., и десктоп базирани среди, които улесняват организацията при създаване и обмен на документи, поставяне и управление на задачи и проекти и др. Иновативните учебни среди в интернет като Гугъл класна стая, облачна библиотека, групов имейл, календар за организация на учебния процес и под. са средства, които намират приложение при преподаването и обучението с цел по-бързо, лесно и разнообразно организиране на урока и по-адекватно оценяване на знанията и уменията на учениците.
Допълнителна цел е представянето на езиковите ресурси и техническите средства, които предлагат възможности за извличане на разнообразен езиков материал, върху който да се базират изследователските задачи, включени в разработката на интерактивни уроци и упражнения за самостоятелна работа. Курсът ще представи езикови ресурси и програми, разработени от Института за български език и достъпни в интернет, като очертае възможностите за тяхното приложение в обучението по български език. Такива ресурси са Българският уърднет (БулНет, //dcl.bas.bg/bulnet/), Българският национален корпус (БНК, //search.dcl.bas.bg/), както и речници и лексикални бази данни, които ИБЕ предоставя свободно (//ibl.bas.bg/dictionary_portal/): Речник на българския език (РБЕ, //ibl.bas.bg/rbe/), порталът Инфолекс (//ibl.bas.bg/infolex/) и др.
Българският уърднет е лексикално-семантична мрежа, която съдържа около 250 хиляди лексикални единици (литерали) за български език, структурирани в повече от 121 хиляди синонимни множества (синсети) – групи от синоними. Ресурсът е приложим в проектноориентираното обучение по български с оглед на изследване на значенията на думите и проявите на многозначност, както и на системните семантични отношения в лексикалната система на езика – синоними, антоними, хипероними, мероними, словообразуване и др.
Българският национален корпус (БНК) е най-големият корпус за български език, наброяващ 1.2 милиарда думи за български език и паралелни корпуси между български и над 40 чужди езика. В курса ще бъде разгледано приложението на Корпуса и корпусните методи в обучението по български език, включително за търсене и извличане на информация за лексикална и граматична съчетаемост, значение и употреби на форми, изрази, фразеологизми, специфични граматични явления. Практически ще бъдат разгледани приложения на езика за заявки, който позволява търсене по различни (комбинации от) критерии, даващи възможност за търсене по словоформи, основни форми, (набор от) граматични характеристики, синтактични конструкции, преводни еквиваленти и други.
Курсът не изисква предварителна теоретична или практическа подготовка, а запознава аудиторията с различни възможности, които езиковите ресурси и технологии предлагат при работата в клас и при задачи за извънкласна работа. Лекциите са с практическа насоченост за съставяне на конкретни проекти и задачи, които могат да бъдат използвани както при преподаване на нов материал по български език, така и за упражнения, свързани с изследователски проучвания върху различни езикови явления.

2. Цели на курса за обучение
Курсът е насочен към подобряване на компетентността на учителите по български език, работещи в основното (прогимназиален етап) и средното образование (гимназиален етап), за работа със съвременни езикови ресурси и технологии за български език. Запознаването на учителите с възможностите на различни приложения и дигитална среда ще им позволи по-голяма свобода и гъвкавост при организирането на самостоятелни изследователски проекти, рзработвани от учениците, и същевременно ще им помогне да привлекат техния интерес. Работата с електронните езикови ресурси на Института за български език, каквито са Българският уърднет, Речникът на българския език, Българският национален корпус и др., ще бъде насочена към практическото им приложение в обучението по български език за конструиране и проверка на езикови хипотези. Обучението ще се фокусира върху подходите за създаване на интерактивни уроци и задачи за групова и самостоятелна работа с помощта на съвременните технологии, като се обръща внимание и на използването на разнообразен емпиричен материал, онагледяващ теоретичните постановки.

3. Форми на обучение
Обучението комбинира: (а) теоретична част (лекционни теми); и (б) практическа част (практически занятия). По време на заниманията ще бъдат използвани различни интерактивни форми на представяне, онагледяване на възможностите, които разглежданите платформи, приложения и ресурси предоставят за обогатяване на обучението по български език. Ще бъдат поставени практически задачи, свързани с извличане, организиране и представяне на информация.

4. Начин на завършване на обучението
Обучението ще приключи със самостоятелна разработка в три компонента: (а) поставяне и обсъждане на теоретични и практически проблеми, (б) самостоятелна разработка и (в) обсъждане.
Самостоятелната работа, с която ще завърши курсът, включва практическа част, свързана с конструиране и поставяне на конкретни изследователски проекти, подходящи за учениците от различни възрасти, и аналитична част, в която се разглеждат целите и резултатите като набор от знания и умения, свързани с изпълнението на даден проект.
Участниците в курса ще получат сертификат от Института за български език, който удостоверява успешното завършване на курса и броя получени кредити.

5. Методи на обучение
Тъй като се предвижда онагледяване на възможностите, които съвременните технологии и достъпните езикови ресурси за български език предлагат за подпомагане на обучението, се планира съчетаване на групови занимания и индивидуална работа. За практическото усвояване и упражняване на получените умения освен лекционната форма, учителите ще участват и в демонстрационно представяне на езиковите ресурси и технологии.

6. Индикатори за очакваните резултати от обучението
Индикаторите за успешно постигнати цели на курса са: (а) показани умения за създаване и използване на виртуална интерактивна среда за обучение; (б) умения за използване на електронни езикови ресурси за изследователски наблюдения и онагледяване на информация, свързана с езика; (в) умения за конструиране и поставяне на различни типове изследователски проекти, основани на езикови ресурси и технологии.

7. Продължителност на обучението и брой часове
Курсът ще се проведе в две части с хорариум от 16 академични часа (1 квалификационен кредит): (а) присъствено или дистанционно обучение: 8 академични часа присъствено обучение с лекционни, демонстрационни и групови практически занимания, и (б) самостоятелна работа: 8 академични часа за разработка на проект. Курсът ще завърши с оценка на разработения проект и дискусия върху него.

8. Теми на лекциите в курса
(1) Проектноориентираното обучение по български език и съвременните технологии
а. Принципи на проектноориентираното обучение
б. Възможностите, които съвременните технологии предлагат, за осъществяване и усъвършенстване на проектноориентираното обучение
в. Ефект на проектноориентираното обучение, осъществено с помощта на съвременните технологии, върху мотивацията на учениците
(2) Виртуална среда за проектноориентирано обучение
а. Онлайн базирана среда: Мудъл, Гугъл класна стая, Гугъл библиотеки и др.
б. Десктоп базирана среда: организация за създаване и обмен на документи
(3) Създаване на теоретична рамка на ученически изследователски проект
а. описание на проблема, който трябва да бъде решен в рамките на проекта;
б. описание на знанията и уменията на учениците, които се цели да бъдат развити;
в. описание на необходимите помощни средства (корпуси, речници, литература и др.);
г. описание на подходящите групи за изпълнението на проекта (учител по български език, учител по информационни технологии, за кой клас е подходящ проектът, брой ученици и под.);
д. изработване на инструкция и помощни въпроси за учениците;
е. изработване на примерен план за разработването на проекта;
ж. разработване на насоки за начина на представяне на резултатите от проекта;
з. разработване на начин за оценка на резултатите от проекта от учителите и учениците.
(4) Подбор на ресурси, подходящи за различни ученически изследователски проекти
Приложение на електронните езикови ресурси на Института за български език при работа върху проекти, изследващи различни езикови прояви
а. Електронни речници – Речник на българския език, БулНет, Граматичен речник на българския език и др.
б. Корпуси – Българският национален корпус (БНК), анотирани корпуси – БулПосКор, БулСемКор, BulEnAC, PARSEME и др.
Приложение на други езикови ресурси, достъпни в интернет, за работа върху проекти, изследващи различни езикови прояви
(5) Приложение на изследователски подходи при ученическите изследователски проекти
Формулиране на хипотези. Установяване на достоверността на хипотезите.
Емпиричен подход
Интердисциплинарен подход
Аналитичен подход
Сравнителен подход
Класификационен подход
Теоретично моделиране
(6) Приложение на интердисциплинарни методи на изследване на езика като система при преподаване на нови знания
а. Системи и подходи за търсене в корпуси. Умения за оценка и подбор на информацията с оглед на конкретни задачи и хипотези.
б. Системи и подходи за търсене в интернет. Умения за оценка и подбор на информацията с оглед на конкретни задачи и хипотези.
в. Търсене в речници. Умения за оценка и подбор на информацията с оглед на конкретни задачи и хипотези.
(7) Подбор на средства за представяне на ученическите проекти и методи на оценяване
а. Представяне на Прези, Кахут, ПауърПойнт, Гугъл форми и под.
б. Методи за анализ и оценка на изследователските проекти (групово, чрез взаимна размяна, само от учител)
(8) Примери за организация на ученически изследователски проекти
Разработване на примерни теоретични рамки, планиране на дейности и очаквани резултати за ученически изследователски проекти на тема: „Компютърен речник на новите думи в българския език“; „Компютърен словообразувателен речник на българския език“.

Курсът е с хорариум от 16 академични часа (равни на 1 квалификационен кредит), разпределени, както следва: 8 академични часа дистанционно обучение (лекции) и 8 академични часа дистанционно обучение (самостоятелна разработка). Курсистите получават сертификат за преминато обучение със съответния брой кредити съгласно ЗПУО.
Курсът ще се проведе на 16 и 17 май 2020 година (събота и неделя) от 10:00 до 11:30 часа и от 12:00 до 13:30 часа.

За въпроси можете да се обръщате към г-жа Албена Георгиева (помощник-директор) на електронен адрес: а.georgieva@ibl.bas.bg.

Курсът е разработен в рамките на проекта „Написаното остава. Пиши правилно!“ по програмата „Образование с наука“ (2019 – 2020) на Министерството на образованието и науката и Българската академия на науките.