EN
Начало » Проекти » Езиково културноисторическо наследство на българите » Личните имена в България в началото на 21. век

Личните имена в България в началото на 21. век

Секция по ономастика

Срок: декември 2019 г. – декември 2022 г.

Вид на проекта: колективен, национален

Финансиране: Фонд „Научни изследвания“, договор № КП-06-Н40/10

Ръководител: проф. д.ф.н. Анна Чолева-Димитрова

Участници: проф. д.ф.н. Анна Чолева-Димитрова, доц. д-р Мая Влахова-Ангелова, гл. ас. д-р Надежда Данчева, д-р Гергана Петкова (външен сътрудник, Медицински университет, Пловдив), ас. Кристина Петрова (докторант, до м. декември 2020 г.)

Анотация:

Проектът цели да бъде изследвано състоянието на българската личноименна система в началото на 21 в., като се акцентира върху динамиката в нейното развитие за период от 10 години (2008 – 2018 г.). Предвижда се да бъде осъществено мащабно корпусно базирано изследване на имената на новородените деца в 8 от най-големите градове от цялата територия на България. Особено внимание ще се обърне върху имената с устойчиво разпространение в личноименната ни система; конкуренцията между традиционни и домашни имена и техните по-нови, заети от чужди езици варианти; структурата на съвременните лични имена, както и техния правопис. Изследването ще позволи да се открои влиянието на глобалните тенденции върху българската личноименна система след приемането на България в ЕС (2007 г.), а също така ще се установи доколко и под каква форма продължават да съществуват традиционните модели за назоваване в българското общество.
Проектът се отнася към приоритетното направление на Института за български език Езиково културноисторическо наследство на българите.

Форма на представяне на резултатите: монография, тематично свързани студии и статии

начало