EN
Начало » Без категория » МЕЖДУНАРОДНА ЮБИЛЕЙНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ИНСТИТУТА ЗА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК „ПРОФ. ЛЮБОМИР АНДРЕЙЧИН“ 2022

МЕЖДУНАРОДНА ЮБИЛЕЙНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ИНСТИТУТА ЗА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК „ПРОФ. ЛЮБОМИР АНДРЕЙЧИН“ 2022По случай 80-ата годишнина от основаването си Институтът за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при Българската академия на науките има удоволствието да организира Международна юбилейна конференция.

Конференцията се е утвърдила като престижен форум за представяне на най-актуалните постижения и тенденции в областта на изследването на българския език в България и по света, както и на научните успехи на десетте секции на Института, включително резултатите от работата по национални и международни проекти и сътрудничеството с български и чуждестранни научни центрове.

Тематиката на конференцията обхваща следните основни направления (без да се ограничава до тях):

 • Съвременен български език
 • Българска лексикология и лексикография
 • Терминология и терминография
 • История на българския език
 • Българска диалектология
 • Българска етимология
 • Българска ономастика
 • Етнолингвистика
 • Общо и съпоставително езикознание
 • Компютърна лингвистика

Предвиждаме и обособяването на следните тематични сесии:
Българският език в съвременния свят;
Езикови ресурси за български език;
Българското езиково културноисторическо наследство в условията на глобализация.

Подаването на статиите се извършва в .pdf формат чрез профила на конференцията в системата за управление на конференции EasyChair: https://easychair.org/conferences/?conf=confibl2022. Вж. повече тук в раздела За авторите.

Дата на провеждане

15, 16 и 17 май 2022 г.

Форма на провеждане

Конференцията ще се проведе в смесен формат (присъствено и онлайн).
Можете да следите заседанията на следните линкове в Ютюб:
15 май
ГЛАВНА https://youtu.be/GvUolHv9oHg
ПАРАЛЕЛНА https://youtu.be/AHB5YTQHMnw
16 май
ГЛАВНА https://youtu.be/hwxm4XGli10
ПАРАЛЕЛНА https://youtu.be/kUCtERCzmEM
17 май
ГЛАВНА https://youtu.be/xd6yWQTxjOM

Срокове

15 януари 2022 г.: краен срок за подаване на докладите

15 февруари 2022 г.: уведомяване на авторите за резултатите от оценката на докладите

1 март 2022 г.: краен срок за подаване на окончателния вариант на докладите

15 май 2022 г.: публикуване на електронния вариант на сборника с доклади

За контакт

Имейл адрес: confibl@ibl.bas.bg

Уебстраница на конференцията

https://ibl.bas.bg/confibl2022/

Езици

Работни езици на конференцията са: български, английски, немски, френски, руски и всички останали славянски езици.

Регистрация

Ще се радваме, ако имате възможност да присъствате на конференцията и да вземете участие в заседанията.
Молим Ви да се регистрирате (за което не се изискват такси).

Международната годишна конференция на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ през 2022 г. се организира с финансовата подкрепа на Фонд „Научни изследвания“ по Процедурата за подкрепа на международни научни форуми, провеждани в Република България, Договор № КП-06-МНФ/24 от 16.12.2021 г.

Програмен комитет

  Светла Коева – Институт за български език, Българска академия на науките, България (председател)

  Максим Стаменов – Институт за български език, Българска академия на науките, България (председател)

  Таня Августинова – Саарландски университет, Германия

  Татяна Александрова – Институт за български език, Българска академия на науките, България

  Лучия Антонова-Василева – Институт за български език, Българска академия на науките, България

  Олга Арнаудова – Университет в Отава, Канада / Централноизточен съвет на католическите училища, Канада

  Диана Благоева – Институт за български език, Българска академия на науките, България

  Стоян Буров – Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

  Мариола Валчак-Миколайчакова – Университет „Адам Мицкевич“, Полша

  Мила Вълчанова – Норвежки научно-технически университет, Норвегия

  Златка Генчева – Национален център за научни изследвания, Франция

  Светлана Георгиева – Одески национален университет „Иля Мечников“, Украйна

  Христина Дейкова – Институт за български език, Българска академия на науките, България

  Цветана Димитрова – Институт за български език, Българска академия на науките, България

  Елена Иванова – Санктпетербургски държавен университет, Русия

  Таня Иванова-Съливан – Университет в Ню Мексико, САЩ

  Елеонора Йовкова-Шии – Университет в Тояма, Япония

  Мария Китанова – Институт за български език, Българска академия на науките, България

  Сия Колковска – Институт за български език, Българска академия на науките, България

  Илияна Кръпова – Венециански университет „Ка’Фоскари“, Италия

  Корина Лешбер – Институт за лингвистични и интеркултурни изследвания, Германия

  Вяра Малджиева – Торунски университет „Николай Коперник“, Полша

  Христина Марку – Тракийски Демокритов университет, Гърция

  Хайнц Миклас – Виенски университет, Австрия

  Явор Милтенов – Институт за български език, Българска академия на науките, България

  Ваня Мичева – Институт за български език, Българска академия на науките, България

  Иван Петров – Лодзки университет, Полша

  Ивелина Савова – Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, България

  Ирина Седакова – Институт по славянознание, Руска академия на науките, Русия

  Кристияна Симеонова – Институт за български език, Българска академия на науките, България

  Далибор Соколович – Белградски университет, Сърбия

  Петър Сотиров – Университет „Мария Кюри-Склодовска“, Полша

  Ирина Темникова – Катарски институт за компютърни изследвания, Катар

  Елена Узеньова – Институт по славянознание, Руска академия на науките, Русия

  Станка Фитнева – Университет на кралицата, Канада

  Хетил Ро Хауге – Университет в Осло, Норвегия

  Марияна Цибранска-Костова – Институт за български език, Българска академия на науките, България

  Антон Цимерлинг – Държавен институт по руски език „А. С. Пушкин“, Русия

  Анна Чолева-Димитрова – Институт за български език, Българска академия на науките, България

Организационен комитет

  Мая Влахова-Ангелова – Институт за български език, Българска академия на науките, България (председател)

  Симеон Стефанов – Институт за български език, Българска академия на науките, България (председател)

  Илияна Кунева – Институт за български език, Българска академия на науките, България

  Калина Мичева-Пейчева – Институт за български език, Българска академия на науките, България

  Магдалена Абаджиева – Институт за български език, Българска академия на науките, България

  Светлозара Лесева – Институт за български език, Българска академия на науките, България

  Цветелина Георгиева – Институт за български език, Българска академия на науките, България

  Ивелина Стоянова – Институт за български език, Българска академия на науките, България

  Кирил Кирилов – Институт за български език, Българска академия на науките, България

  Явор Милтенов – Институт за български език, Българска академия на науките, България

  Радостина Стоянова – Институт за български език, Българска академия на науките, България

  Надежда Данчева – Институт за български език, Българска академия на науките, България

  Михаела Кузмова – Институт за български език, Българска академия на науките, България

➥ Програма (PDF)
➥ Излъчване (YouTube)
➥ Поздравителни адреси
ПРОГРАМА
за Международна юбилейна конференция
на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“
при Българската академия на науките (София, 2022 година)

Място на провеждане: гр. София

Първи ден, 15.05.2022 г. (неделя)
Българска академия на науките
ул. „15 ноември“, № 1

8.30 – 09.00 РегистрацияЦентрално фоайе

Зала „Проф. Марин Дринов“

09.00 – 09.10 Откриване на конференцията от проф. д-р Лучия Антонова-Василева, директор на Института за български език
09.10 – 09.40 Приветствия
09.40 – 10.10 Връчване на наградите на Института за български език
10.10 – 10.15 Почивка

10.15 – 10.45 Пленарен доклад
Петър Сотиров (Университет „Мария Кюри-Склодовска“, Люблин, Полша) За някои недостатъчно изследвани полета на българо-полската съпоставителна лексикология
10.45 – 11.00 Дискусия
11.00 – 11.15 Кафе пауза

Секция: Българска лексикология, лексикография, терминология и терминография

Председател: Иван Касабов (Нов български университет, София)
Секретар: Малина Стойчева (Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“, Българска академия на науките)

11.15 – 11.30 Войчех Сосновски (Институт по славистика, Полска академия на науките), Диана Благоева (Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“, Българска академия на науките) Наблюдения върху безеквивалентната фразеология в българско-полска перспектива
11.30 – 11.45 Наталия Длугош (Университет „Адам Мицкевич“, Познан, Полша) Композитуми с компонента „ковид-“ и „постковид-“ в българския медиен дискурс
11.45 – 12.00 Кристияна Симеонова (Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“, Българска академия на науките) Вариантност, дублетност и синонимия в терминологията
12.00 – 12.15 Цветелина Георгиева (Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“, Българска академия на науките) Речникът в сборника „Български притчи или пословици и характерни думи“ на П. Р. Славейков
12.15 – 12.30 Дискусия
12.30 – 13.30 Обедна почивка

Секция: Българска лексикология и лексикография

Председател: Сия Колковска (Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“, Българска академия на науките)
Секретар: Михаела Кузмова (Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“, Българска академия на науките)

13.30 – 13.45 Емилия Пернишка (Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“, Българска академия на науките) Отново за езика като културен код на народа и времето
13.45 – 14.00 Юлия Балтова (Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“, Българска академия на науките) За неологизмите и неологизацията в българския книжовен език (ключови въпроси)
14.00 – 14.15 Теодора Илиева (Тракийски университет, Стара Загора) Оказионалното словотворчество в произведенията на Стоян Михайловски (букви Н – Я)
14.15 – 14.30 Дискусия
14.30 – 14.45 Почивка

Секция: Съвременен български език

Председател: Ангел Г. Ангелов (Софийски университет „Св. Климент Охридски“)
Секретар: Жанета Златева (Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“, Българска академия на науките)

14.45 – 15.00 Стоян Буров (Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“) Определено количество (Лингвоисториографски преглед)
15.00 – 15.15 Светла Коева (Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“, Българска академия на науките) Система на диатезите в български
15.15 – 15.30 Петя Бъркалова (Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“), Красилина Колева-Костова (Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“), Христо Манев (Медицински университет, Пловдив) Структурографският потенциал на българското сложно изречение. Приносът на статистическите прогностични методи
15.30 – 15.45 Дискусия
15.45 – 16.00 Кафе пауза
16.00 – 16.15 Връчване на наградите на победителите от Състезанието по компютърна лингвистика

16.15 – 16.45 Пленарен доклад
Христо Танев (Съвместен изследователски център, Европейска комисия) Automatic Learning of Language Resources for Detection of Conflict Events for the Bulgarian Language
16.45 – 17.00 Дискусия
17.00 – 17.15 Почивка

Секция: Компютърна и корпусна лингвистика

Председател: Цветана Димитрова (Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“, Българска академия на науките)
Секретар: Мария Тодорова (Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“, Българска академия на науките)

17.15 – 17.30 Светла Коева (Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“, Българска академия на науките), Емил Дойчев (Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“) Булфрейм – система за създаване и редактиране на концептуални фреймове
17.30 – 17.45 Светлозара Лесева (Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“, Българска академия на науките), Ивелина Стоянова (Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“, Българска академия на науките) Концептуална структура на предикати за състояние върху материал на български и руски
17.45 – 18.00 Велка Попова (Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“), Димитър Попов (Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“), Станимир Железов (Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“), Красимир Кордов (Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“) LABLASS – уеббазирана система за проучване на словесните асоциации
18.00 – 18.15 Дискусия
18.30 Коктейл (ул. „15 ноември“, № 1)

Първи ден, 15.05.2022 г. (неделя)
Българска академия на науките
ул. „15 ноември“, № 1

Зала „Иван Евстратиев Гешов“

Секция: История на езика

Председател: Андрей Бояджиев (Софийски университет „Св. Климент Охридски“)
Секретар: Михаела Кузмова (Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“, Българска академия на науките)

11.15 – 11.30 Марияна Цибранска-Костова (Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“, Българска академия на науките) Човекът и земята в средновековния земеделски закон
11.30 – 11.45 Елка Мирчева (Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“, Българска академия на науките) За един библейски цитат и няколко термина за меховете на ковача в старата славянска книжнина
11.45 – 12.00 Пиринка Пенкова (независим изследовател, Дания) Фрагменти с името на Атанасий Александрийски в полемиката срещу духоборците съгласно исихасткия и антилатински Хилендарски сборник HM.SMS. 474
12.00 – 12.15 Мария Бялдимова (Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“) Към въпроса за концепцията на някои основни деривационни понятия
12.15 – 12.30 Дискусия
12.30 – 13.30 Обедна почивка

Секция: История на езика

Председател: Ивона Карачорова (Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“, Българска академия на науките)
Секретар: Кирил Кирилов (Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“, Българска академия на науките)

13.30 – 13.45 Христина Тончева-Тодорова (Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“) Новооткрит препис на чина на Свето Богоявление в Трескавечкия евхологий от ХIII век
13.45 – 14.00 Явор Милтенов (Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“, Българска академия на науките) За някои редки думи в „маргиналните“ писмени свидетелства от X – XI в.
14.00 – 14.15 Людмила Карпенко (Самарски изследователски национален университет „Акад. Сергей Павлович Корольов“, Русия) Древнеболгарская основа славянской письменной традиции: к истории вопроса
14.15 – 14.30 Дискусия
14.30 – 14.45 Почивка

Секция: История на езика

Председател: Маргарет Димитрова (Софийски университет „Св. Климент Охридски“)
Секретар: Симеон Стефанов (Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“, Българска академия на науките)

14.45 – 15.00 Ваня Мичева (Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“, Българска академия на науките) Названията за жилище и езиковата картина в новобългарските дамаскини
15.00 – 15.15 Татяна Брага (Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“, Българска академия на науките) Профиль женского присутствия в эпоху средневековья по материалам женского сборника Йосифа Брадати
15.15 – 15.30 Магдалена Абаджиева (Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“, Българска академия на науките) Новооткрит ръкопис на отец Едуардо осветява обществените отношения сред българите католици през XIX вeк
15.30 – 15.45 Дискусия
15.45 – 16.00 Кафе пауза

Секция: История на езика

Председател: Маргарита Младенова (Софийски университет „Св. Климент Охридски“)
Секретар: Малина Стойчева (Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“, Българска академия на науките)

17.00 – 17.15 Петя Асенова (Софийски университет „Св. Климент Охридски“) Може ли ки? Не знам ки! 160 години от написването на Търлиското евангелие (1861) и 100 години от издаването му (1920) от Любомир Милетич
17.15 – 17.30 Красимира Колева (Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“) Непознато документално свидетелство от началото на ХХ век за диалога между видни български книжовници: учителя Беньо Цонев и ученика Христо Герчев
17.30 – 17.45 Велислава Стойкова (Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“, Българска академия на науките) Нови данни за българския език от източници, включени в първата библиография на славянското езикознание от списанието Rocznik Slawistyczny през 1908
17.45 – 18.00 Дискусия
18.30 Коктейл (ул. „15 ноември“, № 1)

Втори ден, 16.05.2022 г. (понеделник)
Институт за български език
бул. „Шипченски проход“, № 52, бл. 17

Зала „Акад. Александър Теодоров-Балан“

10.00 – 10.30 Пленарен доклад
Николае Сараманду (Институт по лингвистика „Йоргу Йордан – Александру Росети“, Румънска академия на науките), Мануела Невачи (Институт по лингвистика „Йоргу Йордан – Александру Росети“, Румънска академия на науките) Les Désignations Romanes du Prunellier
10.30 – 10.45 Дискусия
10.45 – 11.00 Почивка

Секция: Българска диалектология и лингвистична география

Председател: Маргарита Котева (Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“, Българска академия на науките)
Секретар: Катерина Ушева (Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“, Българска академия на науките)

11.00 – 11.15 Лучия Антонова-Василева (Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“, Българска академия на науките) Някои диалектни лексеми в българските говори в Албания и техните успоредици в славянските и в балканските езици
11.15 – 11.30 Илияна Гаравалова (Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“, Българска академия на науките) Източнобългарски черти в говора на с. Речане, Призренско
11.30 – 11.45 Дискусия
11.45 – 12.00 Кафе пауза

Секция: Етнолингвистика

Председател: Калина Мичева-Пейчева (Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“, Българска академия на науките)
Секретар: Теодора Кръстева (Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“, Българска академия на науките)

12.00 – 12.15 Мария Китанова (Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“, Българска академия на науките) Наивната аксиология в народния календар на българите
12.15 – 12.30 Олена Войцева (Одески национален университет „Иля Мечников“, Украйна), Светлана Георгиева (Одески национален университет „Иля Мечников“, Украйна) Зимняя обрядовая терминология и символика в славянских языках: сравнительный аспект
12.30 – 12.45 Марияна Витанова (Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“, Българска академия на науките) Концептът „здраве“ в традиционната и в съвременната българска езикова картина на света
12.45 – 13.00 Дискусия
13.00 – 14.00 Обедна почивка

14.00 – 14.30 Пленарен доклад
Елена Узеньова (Институт по славянознание, Руска академия на науките) Български острови на лингвистична карта на Югоизточна Европа
14.30 – 14.45 Дискусия
14.45 – 15.00 Почивка

Секция: Етнолингвистика и терминология и терминография

Председател: Йоанна Кирилова (Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“, Българска академия на науките)
Секретар: Теодора Кръстева (Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“, Българска академия на науките)

15.00 – 15.15 Мария Попова (Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“, Българска академия на науките) Особености на терминологичните речници, изработвани в Института за български език
15.15 – 15.30 Борислав Попов (Югозападен университет „Неофит Рилски“), Робертино Стоилов (Югозападен университет „Неофит Рилски“) Митолингвистично изследване върху названия на дъгата с мотивационни модели ‘атрибут на бога’ и ‘символ на плодородието’ в българския език
15.30 – 15.45 Милена Левунлиева (Югозападен университет „Неофит Рилски“) Mythology, Recategorization and Sensory Perceptions in the Structuring of Abstract Concepts
15.45 – 16.00 Марина Котова (Санктпетербургски държавен университет, Русия) Тематическая группа „Любовь. Дружба“: болгарские соответствия восточнославянских паремиологических лингвокультурем
16.00 – 16.15 Дискусия
16.15 – 16.30 Почивка

Секция: Българска етимология

Председател: Биляна Михайлова (Софийски университет „Св. Климент Охридски“)
Секретар: Симеон Стефанов (Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“, Българска академия на науките)

16.30 – 16.45 Христина Дейкова (Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“, Българска академия на науките) Към етимологизуването на балкански заемки в българските говори
16.45 – 17.00 Красимира Фучеджиева (Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“, Българска академия на науките) За произхода на „хрàски“ ‘малки, недозрели зелчета, паберки по полето’ (изследване с помощта на семантични паралели)
17.00 – 17.15 Дискусия
17.15 – 17.30 Почивка

Секция: Партньори на Института за български език

Председател: Руска Станчева (Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“, Българска академия на науките)
Секретар: Жанета Златева (Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“, Българска академия на науките)

17.30 – 17.45 Валерия Николова (Български преводачески отдел, Генерален секретариат на Съвета на Европейския съюз, Брюксел, Белгия), Вяра Бурова (Български преводачески отдел, Генерален секретариат на Съвета на Европейския съюз, Брюксел, Белгия) Текстовете на ЕС и развитието на българския език – практически поглед от Брюксел
17.45 – 18.00 Николай Кънчев (Национално издателство „Аз-буки“) Видимост и разпознаваемост на научните резултати
18.00 – 18.15 Дискусия

Втори ден, 16.05.2022 г. (понеделник)

Дом на учения
бул. „Шипченски проход“, № 50

Секция: Общо и съпоставително езикознание

Председател: Атанаска Атанасова (Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“, Българска академия на науките)
Секретар: Лора Желева (Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“, Българска академия на науките)

11.00 – 11.15 Красимира Алексова (Софийски университет „Св. Климент Охридски“), Петя Осенова (Софийски университет „Св. Климент Охридски“) За граматическия статус на композитумите от типа „който ще да е“
11.15 – 11.30 Христина Вихрогонова (Аграрен университет, Пловдив) Концептът „разум“/„Vernunft“ в немския и българския език (онлайн проучване)
11.30 – 11.45 Дискусия
11.45 – 12.00 Кафе пауза

Секция: Съвременен български език

Председател: Татяна Александрова (Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“, Българска академия на науките)
Секретар: Малина Стойчева (Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“, Българска академия на науките)

12.00 – 12.15 Милена Видралска (Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“) Същността на категорията „лице“ при местоименията
12.15 – 12.30 Христиана Кръстева (Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“) Интонационни и прозодични особености на простото двусъставно изречение в българския език
12.30 – 12.45 Данил Христов (Университет в Нова Горица, Словения) Yat-alternation and the imperfect tense in Bulgarian. A rule-based analysis
12.45 – 13.00 Дискусия
13.00 – 14.00 Обедна почивка

Секция: Общо и съпоставително езикознание

Председател: Милен Томов (Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“, Българска академия на науките)
Секретар: Жанета Златева (Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“, Българска академия на науките)

15.00 – 15.15 Стефана Димитрова (Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“, Българска академия на науките) Актуализация на лингвистичната проблематика
15.15 – 15.30 Васил Райнов (Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“, Българска академия на науките) За и около текста. В. Райнов представя своята книга „Живи са още онези, които са ги видели“
15.30 – 15.45 Иван Держански (Институт по математика и информатика, Българска академия на науките), Олена Сирук (Институт по математика и информатика, Българска академия на науките) За числителните имена за приблизителност в български език и украинските им съответствия
15.45 – 16.00 Евгения Митева (Софийски университет „Св. Климент Охридски“) Категорията „число“ при дефективните съществителни имена сингулария тантум в българския език в съпоставка със словашкия език
16.00 – 16.15 Дискусия
16.15 – 16.30 Почивка

Секция: Съвременен български език

Председател: Илияна Кунева (Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“, Българска академия на науките)
Секретар: Жанета Златева (Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“, Българска академия на науките)

16.30 – 16.45 Теодора Рабовянова (Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“) Амбивалентни оценки в комуникативния процес, отразени в българските фразеологизми, пословици и поговорки
16.45 – 17.00 Руслана Маргова (Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Институт „Големи данни в полза на интелигентно общество“) Проблеми на употребата на ренаратива и перфекта за констатация в пресата и онлайн журналистиката
17.00 – 17.15 Дискусия
17.15 – 17.30 Почивка

Секция: Общо и съпоставително езикознание

Председател: Надежда Костова (Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“, Българска академия на науките)
Секретар: Теодора Кръстева (Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“, Българска академия на науките)

17.30 – 17.45 Рени Манова (Софийски университет „Св. Климент Охридски“) Електронно базирани упражнения за чуждестранни студенти с акцент върху спецификата на комуникативната функция на езика
17.45 – 18.00 Юлия Мазуркевич-Сулковска (Лодзки университет, Полша) Семантико-синтаксический анализ болгарских, польских и русских глаголов (verba cogitandi i verba sentiendi)
18.00 – 18.15 Дискусия

Трети ден, 17.05.2022 г. (вторник)
Институт за български език
бул. „Шипченски проход“, № 52, бл. 17

Зала „Акад. Александър Теодоров-Балан“

09.00 – 09.30 Пленарен доклад
Антон Цимерлинг (Институт по езикознание, Руска академия на науките) Existentials, Modals and the Ontology of States
09.30 – 09.45 Дискусия
09.45 – 10.00 Почивка

Секция: Общо и съпоставително езикознание

Председател: Валентин Гешев (Софийски университет „Св. Климент Охридски“)
Секретар: Лора Желева (Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“, Българска академия на науките)

10.00 – 10.15 Галина Кустова (Институт за руски език, Руска академия на науките) Семантические и синтаксические свойства предикативов ощущения (сензитивов)
10.15 – 10.30 Максим Стаменов (Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“, Българска академия на науките) Конструкции за психически преживявания с дателна клитика в българския език
10.30 – 10.45 Михаил Кондратенко (Ярославски държавен педагогически университет, Русия) Семантические модели обозначения времени в болгарских и восточнославянских говорах
10.45 – 11.00 Дискусия
11.00 – 11.15 Кафе пауза

Секция: Общо и съпоставително езикознание

Председател: Екатерина Търпоманова (Софийски университет „Св. Климент Охридски“)
Секретар: Мария Тодорова (Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“, Българска академия на науките)

11.15 – 11.30 Елена Иванова (Санктпетербургски държавен университет, Русия) Причастные формы как депиктивы: болгарско-русские параллели
11.30 – 11.45 Йовка Тишева (Софийски университет „Св. Климент Охридски“) Адюнкти към глаголи за емоционални състояния
11.45 – 12.00 Александър Летучий (Санктпетербургски държавен университет, Русия), Марина Джонова (Софийски университет „Св. Климент Охридски“) Дателно допълнение или предложна фраза при предикативите в руския и в българския език – конкуренция и специфики
12.00 – 12.15 Дискусия
12.15 – 13.15 Обедна почивка

Секция: Общо и съпоставително езикознание

Председател: Красимира Петрова (Софийски университет „Св. Климент Охридски“)
Секретар: Мария Тодорова (Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“, Българска академия на науките)

13.15 – 13.30 Христина Кукова (Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“, Българска академия на науките), Мария Александровна Овсянникова (Институт за лингвистични изследвания, Санкт Петербург) Съпоставителен анализ на глаголите „виждам“ – „видя“ и „видеть“ – „увидеть“ и комплементите им в български и руски език
13.30 – 13.45 Валентина Стефанова (Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“, Българска академия на науките) Опит за класификация на предикативи за състояние
13.45 – 14.00 Дискусия
14.00 – 14.15 Почивка

14.15 – 14.45 Пленарен доклад
Патрик Боровяк (Университет „Адам Мицкевич“, Познан, Полша) Езиковият пейзаж на съвременна София – увод в изследванията
14.45 – 15.00 Дискусия
15.00 – 15.15 Кафе пауза

Секция: Българска ономастика

Председател: Лора Тасева (Институт за балканистика с Център по тракология, Българска академия на науките)
Секретар: Михаела Кузмова (Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“, Българска академия на науките)

15.15 – 15.30 Анна Чолева-Димитрова (Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“, Българска академия на науките), Надежда Данчева (Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“, Българска академия на науките), Мая Влахова-Ангелова (Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“, Българска академия на науките) Ойконимите в „Българския топонимен речник“ (Наблюдения върху структурните модели)
15.30 – 15.45 Надежда Данчева (Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“, Българска академия на науките) Ландшафтни термини за назоваване на водни обекти в микротопоними от Западна България
15.45 – 16.00 Георги Митринов (Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“, Българска академия на науките) Терминология, свързана с християнството, в антропонимия и ойконимия от каза Неврокоп по данни от 1569 – 1570 година
16.00 – 16.15 Дискусия
16.15 – 16.30 Почивка

Секция: Общо и съпоставително езикознание

Председател: Владислав Миланов (Софийски университет „Св. Климент Охридски“)
Секретар: Жанета Златева (Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“, Българска академия на науките)

16.30 – 16.45 Антоанета Джельова (Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“), Мария Анастасова (Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“) Функции на старобългарското местоимение „тъ“ в глаголна група и съответствията му в староанглийски
16.45 – 17.00 Наталия Кондратенко (Одески национален университет „Иля Мечников“, Украйна) Лингвопрагматика новогоднего обращения как ритуального жанра политического дискурса: сопоставительный анализ на материале славянских языков
17.00 – 17.15 Симеон Стефанов (Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“, Българска академия на науките) Някои особености на консонантизма на хърватското житие на света Екатерина Legenda sv. Katarine divice по ръкопис I c 6 от Архива на ХАЗУ
17.15 – 17.30 Биляна Тодорова (Югозападен университет „Неофит Рилски“) Модификатори прилагателни имена, които се съчетават с лексемите „толерантност“ и „търпимост“ – съпоставително корпусно изследване
17.30 – 17.45 Дискусия
17.45 Закриване на конференцията

Статиите се подават анонимно на български, английски или руски език. Обемът им не бива да надвишава 15 стандартни страници (в обема влиза и списъкът на цитираната литература). Докладите, подадени за участие в конференцията, ще бъдат приемани предварително след положително заключение на базата на анонимно рецензиране.

Докладите се оформят според инструкциите, публикувани на уебстраницата на конференцията (https://ibl.bas.bg/wp-content/uploads/2021/11/Instructions_for_Authors_BG_2022.pdf). (Темплейт в Уърд може да се изтегли тук.) За да се запази анонимността, полето за въвеждане на имената на авторите и институцията, към която принадлежат, се оставя непопълнено. Самоцитиранията, които могат да нарушат анонимността, трябва да се избягват.

Подаването на статиите се извършва в .pdf формат чрез профила на конференцията в системата за управление на конференции EasyChair: https://easychair.org/conferences/?conf=confibl2022. Авторите, които нямат профил в нея, могат да се регистрират на адрес: https://easychair.org/account/signup. Обръщаме Ви внимание, че крайният срок за подаване на пълния текст на докладите в системата е 15 януари 2022 г. При подаване на докладите е нужно всеки автор да избере от списъка с тематичните области тези области, към които принадлежи докладът.

Предвижда се издаване на сборник с докладите от конференцията, който ще бъде представен за оценка и включване в ISI Web of Science.

Етичен кодекс

Доклади от Международната годишна конференция на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ (София, 2022). Светла Коева, Максим Стаменов (съставители). София: Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“, 2022. ISSN 2683-118Х (print). ISSN 2683-1198 (online).

Сборник