EN
Начало » Без категория » МЕЖДУНАРОДНА ЮБИЛЕЙНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ИНСТИТУТА ЗА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК „ПРОФ. ЛЮБОМИР АНДРЕЙЧИН“ 2022

МЕЖДУНАРОДНА ЮБИЛЕЙНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ИНСТИТУТА ЗА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК „ПРОФ. ЛЮБОМИР АНДРЕЙЧИН“ 2022По случай 80-ата годишнина от основаването си Институтът за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при Българската академия на науките има удоволствието да организира Международна юбилейна конференция.

Конференцията се е утвърдила като престижен форум за представяне на най-актуалните постижения и тенденции в областта на изследването на българския език в България и по света, както и на научните успехи на десетте секции на Института, включително резултатите от работата по национални и международни проекти и сътрудничеството с български и чуждестранни научни центрове.

Тематиката на конференцията обхваща следните основни направления (без да се ограничава до тях):

 • Съвременен български език
 • Българска лексикология и лексикография
 • Терминология и терминография
 • История на българския език
 • Българска диалектология
 • Българска етимология
 • Българска ономастика
 • Етнолингвистика
 • Общо и съпоставително езикознание
 • Компютърна лингвистика

Предвиждаме и обособяването на следните тематични сесии:
Българският език в съвременния свят;
Езикови ресурси за български език;
Българското езиково културноисторическо наследство в условията на глобализация.

Подаването на статиите се извършва в .pdf формат чрез профила на конференцията в системата за управление на конференции EasyChair: https://easychair.org/conferences/?conf=confibl2022. Вж. повече тук в раздела За авторите.

Дата на провеждане

15, 16 и 17 май 2022 г.

Форма на провеждане

Конференцията ще се проведе присъствено, онлайн или в смесен формат в зависимост от условията. Окончателното решение за начина на провеждане ще бъде оповестено през пролетта на 2022 г., но достатъчно рано, за да могат да се организират пътувания, ако присъственият формат е възможен.

Срокове

15 януари 2022 г.: краен срок за подаване на докладите

15 февруари 2022 г.: уведомяване на авторите за резултатите от оценката на докладите

1 март 2022 г.: краен срок за подаване на окончателния вариант на докладите

15 май 2022 г.: публикуване на електронния вариант на сборника с доклади

За контакт

Имейл адрес: confibl@ibl.bas.bg

Уебстраница на конференцията

https://ibl.bas.bg/confibl2022/

Езици

Работни езици на конференцията са: български, английски, немски, френски, руски и всички останали славянски езици.

Програмен комитет

  Светла Коева – Институт за български език, Българска академия на науките, България (председател)

  Максим Стаменов – Институт за български език, Българска академия на науките, България (председател)

  Таня Августинова – Саарландски университет, Германия

  Татяна Александрова – Институт за български език, Българска академия на науките, България

  Лучия Антонова-Василева – Институт за български език, Българска академия на науките, България

  Олга Арнаудова – Университет в Отава, Канада / Централноизточен съвет на католическите училища, Канада

  Яна Атанасова – Университет във Франш Конте, Франция

  Диана Благоева – Институт за български език, Българска академия на науките, България

  Стоян Буров – Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

  Мариола Валчак-Миколайчакова – Университет „Адам Мицкевич“, Полша

  Валентин Вълчанов – Норвежки научно-технически университет, Норвегия

  Мила Вълчанова – Норвежки научно-технически университет, Норвегия

  Златка Генчева – Национален център за научни изследвания, Франция

  Светлана Георгиева – Одески национален университет „Иля Мечников“, Украйна

  Христина Дейкова – Институт за български език, Българска академия на науките, България

  Цветана Димитрова – Институт за български език, Българска академия на науките, България

  Елена Иванова – Санктпетербургски държавен университет, Русия

  Таня Иванова-Съливан – Университет в Ню Мексико, САЩ

  Елеонора Йовкова-Шии – Университет в Тояма, Япония

  Мария Китанова – Институт за български език, Българска академия на науките, България

  Сия Колковска – Институт за български език, Българска академия на науките, България

  Илияна Кръпова – Венециански университет „Ка’Фоскари“, Италия

  Корина Лешбер – Институт за лингвистични и интеркултурни изследвания, Германия

  Вяра Малджиева – Торунски университет „Николай Коперник“, Полша

  Христина Марку – Тракийски Демокритов университет, Гърция

  Хайнц Миклас – Виенски университет, Австрия

  Ваня Мичева – Институт за български език, Българска академия на науките, България

  Карел Олива – Институт за чешки език, Чешка академия на науките, Чехия

  Иван Петров – Лодзки университет, Полша

  Ивелина Савова – Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, България

  Ирина Седакова – Институт по славянознание, Руска академия на науките, Русия

  Кристияна Симеонова – Институт за български език, Българска академия на науките, България

  Далибор Соколович – Белградски университет, Сърбия

  Петър Сотиров – Университет „Мария Кюри-Склодовска“, Полша

  Ирина Темникова – Катарски институт за компютърни изследвания, Катар

  Елена Узеньова – Институт по славянознание, Руска академия на науките, Русия

  Станка Фитнева – Университет на кралицата, Канада

  Хетил Ро Хауге – Университет в Осло, Норвегия

  Марияна Цибранска-Костова – Институт за български език, Българска академия на науките, България

  Антон Цимерлинг – Държавен институт по руски език „А. С. Пушкин“, Русия

  Анна Чолева-Димитрова – Институт за български език, Българска академия на науките, България

Организационен комитет

  Мая Влахова-Ангелова – Институт за български език, Българска академия на науките, България (председател)

  Симеон Стефанов – Институт за български език, Българска академия на науките, България (председател)

  Илияна Кунева – Институт за български език, Българска академия на науките, България

  Калина Мичева-Пейчева – Институт за български език, Българска академия на науките, България

  Магдалена Абаджиева – Институт за български език, Българска академия на науките, България

  Светлозара Лесева – Институт за български език, Българска академия на науките, България

  Цветелина Георгиева – Институт за български език, Българска академия на науките, България

  Ивелина Стоянова – Институт за български език, Българска академия на науките, България

  Кирил Кирилов – Институт за български език, Българска академия на науките, България

  Явор Милтенов – Институт за български език, Българска академия на науките, България

  Радостина Стоянова – Институт за български език, Българска академия на науките, България

  Надежда Данчева – Институт за български език, Българска академия на науките, България

  Михаела Кузмова – Институт за български език, Българска академия на науките, България

Статиите се подават анонимно на български, английски или руски език. Обемът им не бива да надвишава 15 стандартни страници (в обема влиза и списъкът на цитираната литература). Докладите, подадени за участие в конференцията, ще бъдат приемани предварително след положително заключение на базата на анонимно рецензиране.

Докладите се оформят според инструкциите, публикувани на уебстраницата на конференцията (https://ibl.bas.bg/wp-content/uploads/2021/11/Instructions_for_Authors_BG_2022.pdf). (Темплейт в Уърд може да се изтегли тук.) За да се запази анонимността, полето за въвеждане на имената на авторите и институцията, към която принадлежат, се оставя непопълнено. Самоцитиранията, които могат да нарушат анонимността, трябва да се избягват.

Подаването на статиите се извършва в .pdf формат чрез профила на конференцията в системата за управление на конференции EasyChair: https://easychair.org/conferences/?conf=confibl2022. Авторите, които нямат профил в нея, могат да се регистрират на адрес: https://easychair.org/account/signup. Обръщаме Ви внимание, че крайният срок за подаване на пълния текст на докладите в системата е 15 януари 2022 г. При подаване на докладите е нужно всеки автор да избере от списъка с тематичните области тези области, към които принадлежи докладът.

Предвижда се издаване на сборник с докладите от конференцията, който ще бъде представен за оценка и включване в ISI Web of Science.

Етичен кодекс