EN
Начало » Без категория » Тематични сесии за Юбилейната международна годишна конференция нa Института за български език, 2022 г.

Тематични сесии за Юбилейната международна годишна конференция нa Института за български език, 2022 г.

1) Българският език в съвременния свят
Съвременното развитие на българския език се осъществява под силното въздействие на електронните технологии и все по-силно изразената глобализация. Световната пандемия допълнително засилва влиянието на тези два фактора през последните две години. Не е без значение и фактът, че днес една значителна част от носителите на българския език живеят извън пределите на страната и са двуезични. Всичко това безспорно се отразява върху състоянието на българския език на различни равнища.
Настоящата тематична сесия има за цел да бъдат дискутирани широк кръг от проблеми на съвременната лексика, граматика, усвояването на езика, езиковата вариативност в социален план и пр. Проучването на тези актуални езикови въпроси от различна перспектива и с помощта на мултидисциплинарни методи би спомогнало за по-доброто им разбиране.

2) Езикови ресурси за български език
Съвременните технологии предоставят редица възможности за създаване на езикови корпуси, компютърни речници и езикови ресурси, които са в помощ не само на изследователите на езика, но и на широк кръг потребители: преподаватели по български език в страната и чужбина, изучаващи български език като роден и като чужд и др.
Институтът за български език е известен с разпространението на езикови ресурси с високо качество, които създава. Езикови ресурси с различно предназначение, обхват и характер се създават и в редица други научни институции. Целта на тематичната сесия е да се предостави възможност да се популяризират както съществуващи ресурси, така и да се представят новосъздадени ресурси с широко обществено значение.

3) Българското езиково културноисторическо наследство в условията на глобализация
Особено актуална в последните години е темата за концептуализирането, заявяването и утвърждаването на българското езиково културно наследство в процеса на европейската интеграция на държавата. Поради това една от основните задачи, които стоят пред българските учени в България и чужбина, е да търсят и намират подходящи средства за неговото представяне, доказване и опазване.
Основните акценти в тази тематична сесия ще бъдат поставени върху проблемите от областта на историята на българския език и диалекти, историята на книжовния български език, произхода на лексиката от цялото българско езиково землище, историята и особеностите на български езикови паметници.