EN
Начало » Проекти » Теоретични езиковедски изследвания  » Нормативна граматика на съвременния български език (втори етап)

Нормативна граматика на съвременния български език (втори етап)

Секция за съвременен български език

Срок: ноември 2020 г. – ноември 2023 г.

Вид на проекта: колективен, национален

Финансиране: бюджетна субсидия

Ръководител: доц. д-р Руска Станчева

Участници: доц. д-р Руска Станчева, доц. д-р Катя Чаралозова, доц. д-р Татяна Александрова, доц. д-р Милен Томов, гл. ас. д-р Николай Паскалев (лектор в чужбина), гл. ас. д-р Илияна Кунева, д-р Жанета Златева, Лора Желева (докторант), Илияна Стоилова (в дългосрочен отпуск), ас. Малина Стойчева (докторант); проф. д-р Вяра Малджиева (външен сътрудник, Торунски университет „Николай Коперник“)

Анотация:

Проектът е съсредоточен върху описанието на граматичната система на съвременния българския език. Във връзка с това е възприет подходът формалната страна на езика (морфология и синтаксис) да се описва самостоятелно и независимо от функцията (семантиката). Крайната цел на проекта е да се направи системно изложение на граматичните правила на съвременния български книжовен език. В частта за синтаксиса, по която се работи през втория етап на проекта, описанието е съсредоточено върху представянето на синтактичните структури, свойствени на словосъчетанията и изреченията в българския книжовен език.

Тази граматика ще отговори на необходимостта от надежден нормативен справочник. Ще обобщи промените в обхвата на граматичните норми, правени в двата академични правописни речника от 2002 и 2012 г. Ще бъде допълнена и разширена кодификацията на неописвани до момента проблемни случаи в писмената книжовна практика.

Проектът е ориентиран към две от приоритетните направления на Института за български език – „Теоретични езиковедски изследвания“ и „Езикова култура“.

Форма на представяне на резултатите: тематично свързани студии и статии; колективна монография.

начало