EN
Начало » ОБЩИ УСЛОВИЯ И ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ИГРАТА „ПРЕДЛОЖИ НОВА ДУМА!“

ОБЩИ УСЛОВИЯ И ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ИГРАТА „ПРЕДЛОЖИ НОВА ДУМА!“

I. Организатор на играта

Организатор на играта „Предложи нова дума!“ (наричан по-долу ОРГАНИЗАТОР) и администратор на лични данни, съгласно Закона за защита на личните данни, е Институтът за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ с адрес: гр. София, бул. „Шипченски проход“ № 52, бл. 17, и ЕИК 000665498. За контакти: телефон 02 979 2940, имейл: ibl@ibl.bas.bg.

Настоящите официални правила са достъпни за целия период на играта на следния интернет адрес: //ibl.bas.bg/predlozhi-duma/.

Организаторът запазва правото си да допълва или променя правилата и се задължава да спазва техните разпоредби. Участниците в играта следва сами да се информират на интернет страницата на играта (//ibl.bas.bg/predlozhi-duma/) за промени в настоящите правила.

 

II. Продължителност и обхват на играта

Играта „Предложи нова дума!“ ще се проведе в ограничен период от време.

Институтът за български език си запазва правото да прекрати играта по всяко време, като информира за това участниците в играта.

Периодът за провеждане на играта е от 12:00 часа на 22.05.2018 година до 12:00 часа на 30.05.2018 година. След 30.05.2018 година играта се преобразува в постоянна без състезателен характер.

 

III. Условия за участие в играта

Право на участие в играта има всяко физическо лице, навършило 14-годишна възраст към датата на участие в играта през периода на нейното провеждане. В играта НЕ могат да участват лица, работещи в Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при Българската академия на науките, и техните роднини: деца, родители, братя, сестри, съпрузи.

 

IV. Правила на играта

1. Условия за участие

1.1. За да се включи в играта, всеки участник трябва да публикува на страницата на играта (//ibl.bas.bg/predlozhi-duma/) предложение за нова дума.

1.2. Участието в играта изисква следните данни: валидна електронна поща и съгласие, че участникът е запознат с ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ И ПРАВИЛАТА НА ИГРАТА.

2. Механизъм на играта

2.1. Играта „Предложи нова дума!“ е част от кампанията „Написаното остава. Пиши правилно!“ на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ и цели подпомагането и популяризирането на правилната употреба на българския език. Играта „Предложи нова дума!“ се състои в публикуване нa предложения за „превод“ на девет чужди по произход думи, като за замяна се използват само думи, които вече са утвърдени в българския език. Предложенията трябва да съдържат само една дума (пример: студент, кандидат-студент, стокооборот), не се допускат предложения за замяна, които са словосъчетания.

2.2. Всеки участник има право да направи неограничен брой уникални предложения за „превод“ на деветте чужди думи.

2.3. Организаторът има право да не одобри дадено предложение, ако предложението: а) е в нарушение на морални или нравствени норми; б) внушава насилие, включително над животни; в) съдържа нецензурни и/или обидни думи и/или изрази; г) има отрицателно внушение. Няма да бъдат включвани предложения, които съдържат правописна грешка или по никакъв начин не са свързани с обозначаваното понятие.

2.4. Всеки посетител на страницата на играта може да хареса неограничен брой предложени

2.5. С участието си в играта потребителят се е запознал с настоящите правила, приема ги доброволно и се съгласява с тях.

2.6. Забранено е всякакъв вид манипулиране на играта и Организаторът си запазва правото при установяване на такова да дисквалифицира участници.

 

V. Прекратяване на играта

Организаторът има неотменимо право едностранно да прекрати играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с настоящите правила в случай на нарушение или злоупотреба с правила или поява на форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация. Организаторът не носи никаква отговорност за понесени загуби или пропуснати от участниците ползи, резултат от такова прекратяване.

 

VI. Други условия

1. Организаторът не поема отговорност или задължения за дефектно или неуспешно електронно предаване на данни или повреда на комуникационната връзка, независимо от причината по отношение на оборудване, системи, мрежи, линии, сателити, сървъри, компютри или доставчици, използвани по време на играта.

2. Организаторът на играта може да заличава публикация при нарушение на т. 2.3. от раздел IV. Организаторът може, но не е длъжен да информира участника по електронната поща за заличаването.

3. Възникнал спор между Организатора и участниците в играта се решава по взаимно съгласие между страните, като при невъзможност да се постигне такова, спорът се отнася за решаване пред компетентния за това съд в гр. София.

 

 

Условия за обработване на личните данни на участниците в играта „Предложи нова дума!“

 

Организатор на играта „Предложи нова дума!“ и администратор на лични данни, съгласно Закона за защита на личните данни, е Институтът за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ с адрес: гр. София, бул. „Шипченски проход“ № 52, бл. 17, и ЕИК 000665498. За контакти: телефон 02 979 2940, имейл: ibl@ibl.bas.bg.

 

1. Организаторът обработва личните данни на всички участници в играта в съответствие със Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и настоящите условия за обработване на личните данни.

2. С регистрацията си в играта участниците доброволно дават изричното си съгласие да предоставят на организатора свои лични данни за нуждите на тази игра, съобразно със ЗЗЛД.

3. Организаторът гарантира, че личните данни на лицата няма да бъдат обработвани за други, извън посочените в настоящите правила, цели.

4. Организаторът поема задължението личните данни на участниците да не бъдат предоставяни на трети лица, с изключение на случаите, които са допустими съгласно ЗЗЛД.

5. Организаторът поема задължението личните данни на участниците в играта да се обработват за период не по-дълъг от необходимия за целите на играта.

6. Организаторът гарантира, че е предприел необходимите технически и организационни мерки за защита на личните данни на участниците в играта.

7. Всеки участник в играта има право, съгласно ЗЗЛД, да поиска:

7.1. Да получи достъп до отнасящите се за него лични данни. Правото на достъп се осъществява с писмено заявление до Организатора.

7. 2. Да упражни и други свои права съгласно ЗЗЛД.

8. За да упражни правата си по т. 7.1. и т. 7.2., участникът трябва да подаде на адреса на Института за български език, гр. София, бул. „Шипченски проход“ № 52, бл. 17, офис 504, писмено заявление до директора на Института за български език, което да съдържа: име, адрес (вкл. електронен адрес), други данни за идентифициране на съответния участник, описание на искането и предпочитаната форма за предоставяне на информацията. Заявлението следва да бъде подписано, да има дата на подаването му и адрес за кореспонденция. Заявлението се отправя лично от физическото лице или от изрично упълномощено лице чрез нотариално заверено пълномощно. Организаторът разглежда заявлението и се произнася по него в 14-дневен срок от подаването му.