EN
Начало » Проекти » Електронни езикови ресурси и програми за тяхната обработка » Онлайн библиография на славянското езикознание

Онлайн библиография на славянското езикознание

Секция по терминология и терминография

Срок: 2018 г. – юни 2021 г. (удължен с шест месеца – протокол № 21 от заседание на НС от 28.09.2020 г.)

Вид на проекта: колективен, международен

Партньор: Институт по славистика при Полската академия на науките

Финансиране: международен обмен по двустранни спогодби на БАН

Ръководител: гл. ас. д-р Екатерина Петкова

Участници: гл. ас. д-р Екатерина Петкова, гл. ас. д-р Велислава Стойкова (от октомври 2018 г.); от полска страна: д-р Павел Ковалски, Якуб Банасяк

Анотация:

Проектът включва теоретична и приложно-методологична част – изграждане на информационна система в областта на езикознанието и обогатяване на библиографската база данни на славянското езикознание в Полша и България от началото на XXI в. За целта се изработват и прилагат подходящи лингвистични методи и инструменти, като например метод на езиково моделиране при извличане на информация. Изработва се набор от ключови думи от българската лингвистична терминология като еквивалент на полския модул (полска лингвистична терминология) на базата от данни iSybislaw. Осигурен е свободен достъп до базата данни (линк), с което се подпомага работата на международната езиковедска общност и развитието на славистичните изследвания в частност.
Проектът се отнася към приоритетното изследователско направление на Института за български език Електронни езикови ресурси и програми за тяхната обработка.

Форма на представяне на резултатите: обогатяване на базата от данни с български материал, тематично свързани студии и статии върху особеностите на базата данни iSybislaw.

начало