EN
Начало » Открий грешките

Открий грешките

След приключването на Играта „Открий грешките!“ на 18.06.2017 г. възможността за публикуване на снимки на текстове, в които е допусната правописна, граматична или друга езикова грешка, остава активна при спазване на чл. 4 от Раздел „Общи условия“, чл. 8 и чл. 15 от Раздел „Други“ от Правилата на Играта „Открий грешките!“ .

Правила на играта „Открий грешките!“ 

Раздел I. Общи условия

  1. Организатор: Играта „Открий грешките!” се организира от Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ (ИБЕ) при Българската академия на науките, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Шипченски проход“ №52, блок 17, с ЕИК: BG 000665498, наричан по-долу за краткост „Организатор“. Настоящите правила са задължителни за участниците в Играта. Организаторът си запазва правото едностранно да променя правилата, като обявява измененията публично на уеб сайта на Института за български език: //ibl.bas.bg/.
  2. Играта  „Открий грешките!” се състои в публикуване на снимки на текстове, в които е допусната правописна, граматична или друга езикова грешка. Играта е част от кампанията „Написаното остава. Пиши правилно!” на  Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ и цели подпомагането и популяризирането  на правилната употреба на българския език.
  3. Период и място на провеждане на Играта: от 25.05.2017 г. до 18.06.2017 г.  на територията на Република България.
  4. Право на участие:
   1. Право на участие в Играта има всяко дееспособно физическо лице на възраст над 14 години. В Играта НЕ могат да участват лица, работещи в Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ (ИБЕ) при Българската академия на науките, и техните роднини: деца, родители, братя, сестри, съпрузи, и лица, работещи в дигиталната агенция, изпълнител на рекламната кампания – „Уеб Моушън“ ООД,  и техните роднини: деца, родители, братя, сестри, съпрузи.
   2. С участието си в Играта участниците потвърждават, че са уведомени относно настоящите Общи условия, приемат ги и се ангажират да ги спазват.
   3. За публикуване се одобряват снимки, които НЕ: а) противоречат на българското законодателство, нарушават морала или нравствените устои; б) показват насилие, включително над животни; в) съдържат порнография; г) съдържат нецензурни и/или обидни текстове и/или изображения и/или текстове; д) нарушават права на човека съгласно Конституцията на Република България; е) нарушават интелектуалната собственост на друг субект.

Раздел II. Награди

  1. Наградите – 20 тениски с надпис „Написаното остава. Пиши правилно!”,  се осигуряват  от Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“.
  2. Получателите на награди се определят по следния регламент: а) Имената на пет печеливши участници се обявяват на следните дати: 31.05, 07.06, 14.06, 19.06. б)  Награда получават авторите на трите най-харесвани снимки до момента (ако дадена снимка е сред трите най-харесвани снимки повече от един път, наградата се присъжда на следващата по ред снимка; ако повече от две снимки имат равен брой гласове, между тях се тегли жребий) и двама участници, изтеглени на случаен принцип (в томболата участват всички ненаградени до момента на тегленето участници). С участието си в Играта всички участници, изпълнили настоящите условия и правила на Играта, се включват в томболата за награда – тениска с надпис „Написаното остава. Пиши правилно!“. в) Имената на печелившите участници ще бъдат публикувани във Фейсбук страницата на Института „Езикови справки“ https://www.facebook.com/ezikovi.spravki. Печелившите участници ще бъдат информирани лично на предоставения от тях имейл адрес. г) Организаторът си запазва правото да раздаде допълнителни награди по своя преценка.
  3. Наградите ще бъдат изпратени по пощата за сметка на Организатора.
  4. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда.

Раздел III. Други

  1. С включването си в настоящата Игра участниците предоставят доброволно личните си данни (имена и имейл адрес) и дават съгласието си за използването им за цели, свързани с кампанията и разпространението на наградите.
  2. Организаторът има право да прекрати Играта по всяко време, като обяви това в съответствие с т. I.1.
  3. Организаторът не носи отговорност за технически проблеми с комуникационните или софтуерните системи. Организаторът не носи отговорност за неуспешни опити за достъп до уеб сайта на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ (ИБЕ) при Българската академия на науките: //ibl.bas.bg/,
  4. Участниците приемат, че Организаторът може да ги включва в публични изяви и рекламни кампании без допълнителна компенсация или възнаграждение.
  5. Организаторът не носи гаранционна отговорност за изпратените награди. Същите се предоставят съгласно условията на техния производител.
  6. Организаторът не поема отговорност за щети и повреди, настъпили по време на транспортирането или съхраняването на наградите.
  7. Участници, които използват фалшива онлайн идентичност, правят опит за манипулиране на Играта или нарушават условията и правилата на Играта, ще бъдат дисквалифицирани.
  8. Участниците носят отговорност за публикуваното от тях съдържание в платформата на Играта и с участието си декларират, че то не нарушава авторски права на трети страни и законите на Република България.
  9. Възникнали спорове между Организатора и участниците в Играта се решават чрез преговори или в краен случай, при невъзможност да се постигне съгласие, по уредените от Закона начини.