EN
Начало » Конкурси » Процедури » Публична защита на дисертационен труд на Кристияна Симеонова (доктор)

Публична защита на дисертационен труд на Кристияна Симеонова (доктор)

Институтът за български език при БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ съобщават, че на 26 септември 2016 г., от 14 часа в Големия салон на Института за български език при БАН, бул. „Шипченски проход“ 52, бл.17, София, ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема: „Лингвистична характеристика на съвременната българска политическа терминология“ на Кристияна Симеонова Симеонова, докторантка на самостоятелна подготовка към Секцията за терминология и терминография, научна област: 2.Хуманитарни науки, професионално направление: 2.1. Филология, докторска програма: Български език.

Научен консултант: Чл.-кор. д.ф.н. Мария Попова.

Председател на Научното жури: проф. д-р Сия Колковска – рецензия

Членове на Научното жури:

1. Чл.-кор. д.ф.н. Мария Попова – становище;

2. Доц. д-р, Димитрина Леснавская – рецензия;

3. Доц. д-р Валентина Георгиева – становище;

4. Доц. д-р Катя Исса – становище.

Авторефератът и дисертацията са достъпни онлайн.