EN
Начало » Новини » Състезание на Европейската федерация на националните езикови институции за магистърска теза

Състезание на Европейската федерация на националните езикови институции за магистърска теза

Европейската федерация на националните езикови институции (ЕФНЕИ) кани студентите да участват в конкурс за най-добра магистърска теза в Европа в областта на езиковата употреба, езиковата политика и многоезичието.

Награди

Авторите на трите най-добри магистърски тези ще получат следните награди:

1. Наградата за магистърска теза на ЕФНЕИ (1 500 евро).

2. Покана да представят разработката си на Годишната международна конференция на ЕФНЕИ (разходите се покриват от ЕФНЕИ).

3. Възможност да публикуват статия въз основа на своята разработка в сборника от Годишната международна конференция на ЕФНЕИ.

4. Възможност да публикуват пълния текст на магистърската си теза на уебсайта на ЕФНЕИ: www.efnil.org.

Накратко за ЕФНЕИ

Европейската федерация на националните езикови институции е независима организация, която обединява националните езикови институции и други национални органи, занимаващи се с езикова политика, на държавите членки на Европейския съюз и асоциираните държави. Федерацията се стреми да насърчава европейското езиково многообразие със специално внимание към националните езици на Европейския съюз.

Целите на Европейската федерация на националните езикови институции включват:

 • Да насърчава европейското езиково многообразие като средство за запазване и разширяване на богатството на европейската култура и за развитие на чувството за споделена европейска идентичност;
 • Да подкрепя европейските национални езици като гаранти за езикови възможности в съответните държави членки;
 • Да подкрепя европейските езикови институции в тяхната роля на центрове за върхови постижения за лингвистичен анализ и описание и на консултативни органи по езикова политика към съответните политически институции;
 • Да улесни обмена на информация и развитието и популяризирането на съвместни европейски езикови изследователски проекти между езиковите институции.
 • Да насърчава във всяка държава членка:

  • преподаването на националния език на всички образователни нива в училищата, за да се подобри писмената и устната компетентност, необходима, за да могат хората да имат пълноценна роля в обществото;
  • преподаването на чужди езици в образователната система (в съответствие с общите европейски стандарти за изпълнение) от възможно най-ранна възраст;
  • възможностите носителите на друг език (както деца, така и възрастни) да научат националния език на държавата, в която живеят, както и да запазят компетентността си на родния си език;

  • възможностите за обмен на студенти и учители в рамките на Европейския съюз.

Тематични области на магистърските тези

Очакват се разработки, които се отнасят до следните области:

 • Едновременно изучаване на два езика
 • Стратегии за преподаване на езици
 • Използване на езика в многоезикова среда
 • Цели и ефект на езиковата политика
 • Сравнително изследване на езикови политики
 • Езикови технологии и многоезичие

 • Превод и устен превод.

Обект на изследване в магистърската теза може да бъде всеки европейски език, но дипломната работа трябва да бъде написана на един от официалните езици на ЕС.

Предпочитание ще се дава на разработки, които анализират и обсъждат политически действия или езикова политика.

Европейската федерация на националните езикови институции събира подробна информация за езиковата политика и езиковата практика в повечето европейски държави в рамките на проект Европейски езиков монитор (European Language Monitor). ЕФНЕИ насърчава студентите да се възползват от тази информация и да се свържат директно със Секретариата на ЕФНЕИ или с институциите членки на ЕФНЕИ за допълнителна информация.

Избор на победителите

Магистърските тези ще бъдат оценявани от жури въз основа на:

1. академичното съдържание;

2. оценката от университета;

3. резюме от 3 до 5 страници;

4. препоръка от ръководителя на магистърската теза.

Журито ще се състои от петима членове, избрани от изпълнителния комитет на ЕФНЕИ.

Условия за участие

Участниците трябва да предоставят следните документи в електронна форма:

1. Мотивирано заявление за участие в конкурса (една страница на английски език);

2. Копие на магистърската теза (на един от официалните езици на ЕС);

3. Резюме на магистърската теза работа (от 3 до 5 страници на английски език);

4. Копие от оценката на магистърската теза от университета, в който е защитена (на всеки официален език на ЕС);

5. Препоръка към ЕФНЕИ от ръководителя на магистърската теза (на английски език).

Всички документи трябва да бъдат представени в електронна форма като PDF, ODF или WORD файлове и изпратени на адрес: efnil@nytud.hu.

Обявяване на резултатите

Победителите ще бъдат уведомени два месеца след крайния срок за подаване и имената им ще бъдат публикувани на уебсайта на ЕФНЕИ. Победителите ще получат покана да представят доклад за резултатите си на Годишната конференция ЕФНЕИ, която се провежда в европейска държава през септември или октомври, и впоследствие да публикуват статия в Сборника от конференцията. Освен това победителите ще получат предложение да публикуват магистърската си теза на уебсайта на ЕФНЕИ.

Краен срок за подаване на документи за участие

Крайният срок за подаване на документи за участие в конкурса за награди през 2021 г. е 31 декември 2020 г.

Магистърски тези, защитени преди 1 септември 2019 г., няма да бъдат приемани.

Информация за връзка

За допълнителна информация можете да се свържете със Секретариата на ЕФНЕИ на: efnil@nytud.hu