EN
Начало » Проекти » Завършени проекти » Семантична мрежа с широк спектър от семантични релации

Семантична мрежа с широк спектър от семантични релации

Секция по компютърна лингвистика

Срок: 17.12.2016 г. – 17.06.2020 г. (удължен с шест месеца – протокол № 1/14.01.2019 г. на НС)

Вид на проекта: колективен, национален

Финансиране: Фонд „Научни изследвания“

Ръководител: проф. д-р Св. Коева

Участници: проф. д-р Светла Коева, проф. д-р Тинко Тинчев, гл. ас. д-р Валентина Стефанова, гл. ас. д-р Мария Тодорова, гл. ас. д-р Светлозара Лесева, гл. ас. д-р Цветана Димитрова, д-р Ивелина Стояновa, Христина Кукова, Мартин Ялъмов.

Анотация:

Проектът предлага фундаментално научно изследване в областта на семантиката на естествения език. Основната цел на проекта е обогатяване на лексикално-семантичната мрежа УърдНет с гъста мрежа от семантични релации, а основният обект на изследване е Българската лексикално-семантична мрежа БулНет (https://dcl.bas.bg/semantichni-mrezhi/). Проектът е свързан с дефиниране и извод на концептуални фреймове, описващи съчетаемостта между: семантични релация, глаголни синонимни множества от даден семантичен клас и именни синонимни множества, принадлежащи към подходящ семантичен клас или класове.

Очакваните резултати включват: формулиране на нови семантични релации и организирането им в единна семантична мрежа; описание на концептуални фреймове, представящи съчетаемостта между множества от семантични класове и семантични релации, както и формулиране на техните свойства и взаимозависимостите помежду им; представяне на концептуалните фреймове в лексикално-семантичната мрежа УърдНет.

Създаването на модел за комплексно описание на семантичното знание има общотеоретично значение, а неговото приложение предполага успешното разработване на езикови ресурси и компютърни приложения за обработка на естествения език на семантично равнище

Проектът се разработва в рамките на две от приоритетните направения на
Института за български език: Теоретични езиковедски изследвания и Електронни езикови ресурси и програми за тяхната обработка.

Форма на представяне на резултатите: сборник със студии и статии, представящи теоретичната работа; семантични ресурси за компютърна обработка на езика, достъпни в интернет.

начало