EN

гл. ас. д-р Катерина Драганова Ушева

Информация

главен асистент

Българска диалектология и лингвистична география

Служебен телефон: 02 979-29-65

Имейл: k.usheva@ibl.bas.bg

Научни интереси:

  • българска диалектология
  • историческа диалектология
  • фонетика и фонология
  • лингвистична география
  • лексикология
  • морфология

Образование и опит

Образование и опит

2016: доктор по български език, Филологически факултет, ЮЗУ „Неофит Рилски“, Благоевград.

07. 2015: специализация, Философски факултет, Университет в Любляна (Словения), курс по словенски език .

2013 – 2016: докторант по научната специалност „български език“, Катедра по български език, Филологически факултет, ЮЗУ „Неофит Рилски“, Благоевград.

2011 – 2012: магистър по журналистика, Филологически факултет, ЮЗУ „Неофит Рилски”, Благоевград.

2007 – 2011: бакалавър по българска филология, Филологически факултет, ЮЗУ „Неофит Рилски“, Благоевград.

2017 – към момента: главен асистент, Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“

2016 – 2017: асистент, Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“

2011 – към момента: хоноруван асистент, Катедра по български език, Филологически факултет, ЮЗУ „Неофит Рилски“, Благоевград.

Научна дейност

Проекти

Диалектни атласи. Общославянски лингвистичен атлас (2016 – 2017), Институт за български език, Българска академия на науките, участник в проекта.

Изследване на българските диалекти на различни езикови равнища (2016 – 2018), Институт за български език, Българска академия на науките, участник в проекта по подтемата: Български диалектен речник.

Докторантски филологически център (2013 – 2015), Министерство на образованието и науката – Европейски социален фонд на Република България – Филологически факултет при ЮЗУ „Неофит Рилски“, участник в проекта.

Публикации

Статии в сборници от конференции

Ушева, К. Вокално-консонантното взаимодействие в западнорупския говор на село Горно Драглище. – В: Традиционни филологически четения. „Югозападен университет 2013“. Благоевград: Университетско издателство ЮЗУ „Н. Рилски“, 2013, с. 172 – 182. ISBN 978-954-680-909-4.

Ушева, К. Темброва характеристика на редукцията в южната част на ятовата изоглосна зона (Върху материал за редукция на гласната о). – В: Докторантски сборник. Благоевград: Университетско издателство ЮЗУ „Н. Рилски“, 2013, с. 110 – 121. ISBN 978-954-680-910-0

Ушева, К. Изоглоси, оформени от застъпницитена стб. ѣ във фономорфологични позиции. – В: Светлият път на словото. Сборник с доклади от Шестнадесетата национална конференция за студенти и докторанти. Пловдив, 2014. Пловдив: Контекст, 2015, с. 58 – 66. ISBN 978-954-8238-55-7.

Ушева, К. Ятовите изоглоси в силна позиция. – В: Научни перспективи на съвременната българистика. Материали от международната конференция по случай 60 години от основаването на специалност „българска филология в университета „Лоранд Йотвьош“, Будапеща, 2014. Будапеща: Български културен форум, 2015 с. 295 – 301. ISBN 978-963-12-2873-1.

Ушева, К. Вокалните прегласи в южната част на ятовата изоглосна област (върху материал от разложкия говор). – В: Научният еверест – мечта или реалност. София: Авангард Прима, 2015, с. 13 – 18. ISBN 978-619-160-477-7.

Ушева, К. За така наречената „основна“ ятова изоглоса. – В: Професор Иван Кочев – живот, отдаден на езикознанието. Юбилеен сборник. София: Академично издателство „Проф. Марин Дринов“, 2016, с. 82 – 87. ISBN 978-954-322-852-2.