EN

ас. Мария Гарова

Професионална биография

 

на ас. Мария Гарова

 

Секция за българска етимология

 

 

За контакти:

 

e-mail: garova_m@abv.bg

 

сл. адрес: бул. “Шипченски проход” N 52, бл. 17, каб. 603, София 1113

 

сл. тел.: 00359 02 979 29 73

 

факс: 00359 2 8722302

 

 

Научни интереси:

 

българска и славянска етимология, сравнително и съпоставително славянско езикознание, чешки език

 

 

 

Образование и квалификация:

 

2009 – Карлов университет, Прага, 5-месечна специализация по чешки език

 

2005 – 2010 – СУ „Св. Климент Охридски“, специалност Славянска филология, профил чешки език, магистър по славистика (чешки език и литература) и българистика

 

1998 – 2003 – ПУ „Паисий Хилендарски“, специалност Български език и руски език: Филолог и учител по български език и литература и руски език и литература

 

1984 – 1995 – 32 СОУ „Св. Климент Охридски“ с преподаване на чужди езици

 

 

 

Професионално развитие:

 

2011 – до момента – асистент в Института за български език при БАН, Секция за българска етимология

 

2011 – до момента – хоноруван преподавател към Факултета по славянски филологии на СУ “Св. Климент Охридски” – упражнения по „Практически чешки език”

 

2005 – 113 ОУ „С. Филаретов” – София, учител по руски език

 

2003 – 2005 – 151 СОУ – София, учител по български език и литература, учител по руски език, класен ръководител

 

2003 – 2005 – ПГ по ЖПТ „Н. Корчев” – София, учител по руски език

 

 

Участие в научни проекти за последните десет години:

 

БЪЛГАРСКИ ЕТИМОЛОГИЧЕН РЕЧНИК, от 2011 г., национален проект, бюджетна субсидия, ръководител на проекта проф. д.ф.н. Тодор Ат. Тодоров

 

 

ИСТОРИКО-ТИПОЛОГИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА РЕЧНИКОВИЯ СЪСТАВ НА БЪЛГАРСКИЯ И ПОЛСКИЯ ЕЗИК (ДУМИ С НАЧАЛНО Х-/CH-), 2012-2014 г., международен проект, допълнително финансиране по ЕБР, ръководител на проекта от българска страна гл.ас. д-р Христина Дейкова

 

 

КРАТЪК ЧЕШКО-БЪЛГАРСКИ РЕЧНИК НА НЕКНИЖОВНАТА ЛЕКСИКА, колективен проект № 159/2009 г. по НИД на Факултета по славянски филологии на СУ „Св. Климент Охридски”, ръководители на проекта доц. Янко Бъчваров и доц. д-р Маргарита Младенова

 

 

Основни публикации:

 

2012

 

Наблюдения върху употребата на някои заети предлози в българския и чешкия език. – В: Българската бохемистика днес. Доклади от Националната научна конференция „Българската бохемистика днес “, проведена на 21 октомври 2011 г. в София. София, Парадигма, 2012, с. 109-117. ISBN: 978-954-326-183-3.

 

2011

 

(съавтор) Бъчваров, Янко и кол. Кратък чешко-български речник на некнижовната лексика. София, Издателство „ЕТО”, 2011. ISBN:978-954-9859-52-2

 

2008

Класификация на темпоралните предлози в чешкия език според тяхното управление и смислоразличителните им отношения. В: Сборник с доклади от Втора национална среща на бохемистите в България, Пловдив, 2008 г. (под печат).