EN
Начало » Структура » Българска етимология » Сътрудници » доц. д-р Христина Дейкова

доц. д-р Христина Дейкова

Информация

доцент

Секция за българска етимология

Служебен телефон:003592 9792973

Имейл: h.deykova@ibl.bas.bg

Научни интереси:

  • българска и славянска етимология
  • езикови контакти
  • сравнително и съпоставително славянско езикознание
  • историческа типология на славянските езици
  • бохемистика (чешки език)

Образование и опит

Образование и опит

1984 – 1989: магистър по славянска филология (бохемистика), Факултет по славянски филологии, Софийски университет „Св. Климент Охридски“

1997 – 2001: докторантура по Общо и сравнително езикознание, Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“, БАН; 2006: придобиване на образователната и научна степен „доктор“

1993 – 2006: проучвател, Секция за българска етимология, Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“, БАН

2006 – 2016: главен асистент, Секция за българска етимология, Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“, БАН

2016 – до момента: доцент, Секция за българска етимология, Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“, БАН

Научна дейност

Проекти

БЪЛГАРСКИ ЕТИМОЛОГИЧЕН РЕЧНИК, многогодишен проект, Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“, БАН, участник в проекта (от 1994 г.), ръководител на проекта (от 2012 г. до момента)

ОБЩОСЛАВЯНСКИ ЛИНГВИСТИЧЕН АТЛАС, многогодишен международен проект, участник в проекта от 2008 г. до момента (член на българската работна група и на Морфонологичната подкомисия към ОЛА)

ИСТОРИКО-ТИПОЛОГИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА РЕЧНИКОВИЯ СЪСТАВ НА БЪЛГАРСКИЯ И ПОЛСКИЯ ЕЗИК (ДУМИ С НАЧАЛНО Х-/CH-) (2012–2014), съвместен проект за научни изследвания между Института за български език при БАН и Института за славистика при ПАН, ЕБР, ръководител на проекта от българска страна

СЛАВЯНСКАТА ЛЕКСИКОГРАФИЯ В НАЧАЛОТО НА XXI В. (2014–2016), съвместен проект за научни изследвания между Института за български език при БАН и Института по славистика при ЧАН, ЕБР, участник в проекта

Членство в научни организации

Международен комитет на славистите, Комисия за „Общославянски лингвистичен атлас“, член (2012– до момента)

Международен комитет на славистите, Комисия по етимология, член (2013– до момента)

Публикации

Монографии

Дейкова, Хр. Этимология и лингвистическая контактология (Румынские глагольные заимствования в одном болгарском говоре). Saarbrücken: LAP Lambert Academic Publishing, 2016. 208 с. ISBN 978-3-659-91445-4.

Речници и атласи

Борисова, Д., М. Гарова, Хр. Дейкова, Л. Димитрова-Тодорова, Д. Михайлова, М. Рачева, Т. Ат. Тодоров. БЪЛГАРСКИ ЕТИМОЛОГИЧЕН РЕЧНИК. Т. VIII (тесам – фякалка). Ред. Л. Димитрова-Тодорова и Л. Селимски. София: Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“, София (под печат).

Анастасов, В., Хр. Дейкова, Л. Димитрова-Тодорова, У. Дукова, Д. Михайлова, М. Начева, М. Рачева, Г. Риков, Т. Ат. Тодоров. БЪЛГАРСКИ ЕТИМОЛОГИЧЕН РЕЧНИК. Т. VII (слово-терясвам). Отг. ред. Т. Ат. Тодоров. София: Академично издателство „Проф. Марин Дринов“, 2010. 973 с. ISBN 978-954-322-353-4.

Анастасов, В., Хр. Дейкова, Л. Димитрова-Тодорова, У. Дукова, Д. Михайлова, М. Начева, М. Рачева, Г. Риков, Л. Селимски, Т. Ат. Тодоров. БЪЛГАРСКИ ЕТИМОЛОГИЧЕН РЕЧНИК. Т. VI (пускам–словар2). Ред. М. Рачева и Т. Ат. Тодоров. София: Академично издателство „Проф. Марин Дринов“, 2002. 890 с. ISBN 954-430-633-1 (т. 6).

Василева, Л., Т. И. Вендина, Хр. Дейкова, Сл. Керемидчиева, М. Котева, К. Първанов. Общеславянский лингвистический атлас. Серия лексико-словообразовательная. БОЛГАРСКИЕ МАТЕРИАЛЫ. Т. 1. Животный мир. Т. 2. Животноводство. Т. 3. Растительный мир. Т. 8. Профессии и общественная жизнь. Отв. ред. Т. И. Вендина. Москва–Санкт-Петербург: Изд. „Нестор-История“, 2013. 240 с. ISBN 978-5-4469-0004-6.

Василева, Л., Хр. Дейкова, Сл. Керемидчиева, М. Котева, К. Първанов. Общеславянский лингвистический атлас. Серия фонетико-грамматическая. БОЛГАРСКИЕ МАТЕРИАЛЫ. Отв. ред. Л. Э. Калнынь. София: Издательство БАН „Проф. Марин Дринов“, 2015. 204 с. ISBN 978-544-322-838-6.

(кол.) Общеславянский лингвистический атлас. Серия лексико-словообразовательная. Выпуск 10. НАРОДНЫЕ ОБЫЧАИ. Отв. ред. Т. И. Вендина. Москва–Санкт-Петербург: „Нестор-История”, 2015. 276 с. ISBN 978-5-4469-0719-9.

Статии в тематични и юбилейни сборници

Deykova, H. Probleme der bulgarischen Etymologie. Slawisch-balkanische Sprachinterferenz (Aus der Praxis des „Bulgarischen etymologischen Wörterbuchs“). – In: Perspectives of Slavonic Etymology [Studia etymologica Brunensia 19]. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016, S. 65–74. ISBN 978-80-7422-491-1.

Дейкова, Хр.За някои проблеми при етимологизуването на балкански заемки в българските говори. – В: Професор Иван Кочев – живот, отдаден на езикознанието. Юбилеен сборник. София: Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов”, 2016, 201–205. ISBN 978-954-322-852-2.

Дейкова, Хр. За някои балкански заемки в българските диалектни пунктове на „Общославянския лингвистичен атлас“ (върху материал от т. „Болгарские материалы“, 2013). – In: Jazykovedné štúdie XXXII. Prirodzený vývin jazyka a jazykové kontakty. Bratislava: VEDA – vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2015, s. 148–152. ISBN 978-80-224-1494-4.

Дейкова, Хр. За някои балкански заемки в българския език (названия за предна част от глава на животно, животинска уста). – In: Studia Borysiana. Etymologica – Diachronica – Slavica, pod red. M. Jakubowicz i B. Raszewskiej-Żurek. Warszawa: Instytut Slawistyki PAN, Fundacja Slawistyczna, 2014, s. 293–298. ISBN 978-83-64031-07-6

Дейкова, Хр. Народна етимология в българската и чешката орнитологична терминология. – В: Славянските езици отблизо. Сборник в чест на 70-годишнината на доц. Янко Бъчваров. София: УИ „Св. Климент Охридски“, 2013, с. 172–180. ISBN 978-954-07-3486-6

Dejkova, Ch. Lidová etymologie v českém ornitologickém názvosloví. – In: Přednášky a besedy ze XLV. Běhu LŠSS. Brno: Masarykova univerzita, 2012, 25–33. ISBN 978-80-210-5871-2

Дейкова, Хр. За адаптирането на някои глаголни заемки в говора на Ново село, Видинско. – In: Jazykovedné štúdie XXVIII. Súradnice súčasnej slovanskej dialektológie. Bratislava: VEDA – vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2010, s. 302–310. ISBN 978-80-224-1171-4

Дейкова, Хр. Към историческата типология на славянските езици в областта на лексиката (названия на птици в българския и чешкия език). – В: В търсене на смисъла и инварианта. Сборник в чест на 80-годишнината на проф. Дина С. Станишева. София, 2008, 155–172. ISBN 978-954-07-2692-2

Dejkova, Ch. Pojmenování ptáků v češtině. – Přednášky ze XL. jubilejního ročníku LŠSS (věnováno mladým bohemistům). Brno, 2007, s. 50–65. ISBN 978-80-210-4336-7

Дейкова, Хр. Към произхода на чешките народни орнитоними mrázek, holomrázek. – В: Юбилеен сборник с текстове, посветени на Владимир Пенчев, председател на Бохемия клуб. София: Издателство „Стигмати“, 2007, с. 128–135. ISBN 978-954-336-029-1

Студии и статии в научни списания и поредици

Дейкова, Хр., М. Гарова. Историко-типологично изследване на речниковия състав на българския и полския език (думи с начално х-/ch-, h-). I. Праславянско лексикално наследство в българския и в полския език. – Известия на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“. Кн. XXVIII. София: Академично издателство „Проф. Марин Дринов“, 2015, с. 7–52. ISSN 0323-9934.

Дейкова, Хр. Произход на няколко родопски диалектни думи, възникнали чрез обратна деривация. – Български език, 2013, LХ, 3, с. 59–62. ISSN 0005-4283

Дейкова, Х. Об этимологизации группы глаголов румынского происхождения в одном болгарском говоре (дополнение к „Болгарскому этимологическому словарю”). – Этимология 2009–2011, Москва: Пробел-2000, 2012, с. 78–89. ISBN 978-5-98604-343-2

Дейкова, Хр. За някои проблеми при разработване на етимологична статия от гнездови тип (върху материал от „Български етимологичен речник“). – Български език, 2010, LVII, 4, с. 62–67. ISSN 0005−4283

Дейкова, Хр. Към стчеш. lebdušě, lebduška, чеш. linduška ’птица бъбрица, Anthus’ и други свързани с тях диалектни названия. – Slavia, 2010, 79, 1, s. 21–30. ISSN 0037-6736

Deykova, H. Deux mots d’origine commune (roumaine) dans le parler de Novo selo, region de Vidine. – Балканско езикознание/Linguistique balkanique, 2010, XLIX, 1–2, pp. 153–155. ISSN 0324-1653

Dejkova, Ch. K původu některých českých názvů střízlíka. – Bohemistyka, 2007, VII, 3, 181–189 (Opole, Полша). ISSN 1642-9893

Дейкова, Х. Вариантность одного греческого заимствования в болгарском языке. – Балканско езикознание/Linguistique balkanique, 2006, XLV, 2, с. 303–306. ISSN 0324-1653

Дейкова, Хр. Проблеми при производните в етимологична статия от гнездови тип (върху материал от „Български етимологичен речник“). – Български език, 2004, LI, 4, с. 74–78. ISSN 0005−4283

Dejkova, H. L’origine de trois ornithonymes bulgares du parler de Novo selo, région de Vidin. – Балканско езикознание/Linguistique balkanique, XLIII, 2003–2004, 2–3, pp. 135–143. ISSN 0324-1653

Дейкова, Хр. Към въпроса за гръцките заемки в българския език – произход на няколко диалектни думи. – Съпоставително езикознание, XXVI, 2001, 2, с. 118–120. ISSN 0204-8701

Статии в сборници от конференции

Дейкова, Хр. Към българската диалектна етимология (Из практиката в „Българския етимологичен речник“). – В: Лексикографията в началото на ХХI в. Доклади от Седмата международна конференция по лексикография и лексикология (София, 15–16 октомври 2015 г.). София: Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“, 2016, с. 656–661. ISBN 978-954-322-875-1.

Deykova, H. Slavic continuants of the Proto-Slavic ablaut sequence *tur-, *tъr-, *tyr-. – In: Etymological Research into Old Church Slavonic. Proceedings of the Etymological Symposium Brno 2014, 9 – 11 September 2014 [Studia etymologica Brunensia 18], Brno. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2015, pp. 113–127. ISBN 978-80-7422-381-5.

Дейкова, Х. О некоторых проблемах этимологизации болгарской лексики в „Болгарском этимологическом словаре“. – В: Этнолингвистика. Ономастика. Этимология. Материалы III Международной научной конференции, Екатеринбург, 7–11 септември 2015 г. Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 2015, с. 93–95. ISBN 978-5-7996-1524-6.

Дейкова, Хр. За един случай на граматична интерференция в условия на българо-румънски езиков контакт. – В: Балканските езици, литератури и култури. Дивергенция и конвергенция. Международна конференция, посветена на 20-годишнината от създаването на специалността Балканистика, София 30 –31 май 2014 г. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2015, с. 208–215. ISBN 978-954-07-3955-7.

Дейкова, Хр., Д. Борисова. Бълг. хàро ‘стар и противен човек, дъртак’ – гръцка заемка или домашна дума? – В: Съвременните измерения на едно научно прозрение. Доклади от Международната научна конференция в чест на 150-тата годишнина от рождението на Ватрослав Облак (1864–1896). София: Multiprint Ltd, 2015, с. 174–180. ISBN 978-954-362-160-6.

Дейкова, Хр. Българската етимология в периода между Втори и Трети конгрес по българистика (1986–2013) – постижения и перспективи. – В: Трети международен конгрес по българистика, 23–26 май 2013 г. Кн. 10. Секция „Български език“. Подсекция „История на българския език“. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, с. 100–112. ISBN 978-954-07-3853-6

Дейкова, Хр. Към произхода на някои турски заемки в българските диалекти. – В: Изследователски хоризонти на българската лингвистика. Материали от Национална научна конференция „Изследователските хоризонти на българската лингвистика“, посветена на 90-годишнината от рождението на проф. дфн Йордан Заимов (София, 30. 09. 2011 – 01. 10. 2011 г.). София, 2014, с. 124–127. ISBN 978-954-924-895-1.

Dejkova, Ch. Etymologizování lexika podle věcných okruhů (na příkladu českých názvů ptáků). – In: Čeština v pohledu synchronním a diachronním. Stoleté kořeny Ústavu pro jazyk český. Praha: Univerzita Karlova – Nakladatelství Karolinum, 2012, s. 111–116. ISBN 978-80-246-2121-0

Дейкова, Хр. Лингвистическая контактология и этимологическая практика (дополнение к „Болгарскому этимологическому словарю“). – In: Theory and Empiricism in Slavonic Diachronic Linguistics [Studia etymologica Brunensia 15]. Praha: Lidové noviny, 2012, s. 309–319. ISBN 978-80-7422-185-9

Дейкова, Хр. Диалектна диференциация в рамките на праславянската орнитологична система. – In: Praslovanska dialektizacija v luči etimoloških raziskav. Ob stoti obletnici rojstva akademika Franceta Bezlaja. Zbornik referatov z mednarodnega znanstvenega simpozija v Ljubljani, 16.–18. Septembra 2010. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2012, s. 69–81. ISBN 978-961-254-386-0

Дейкова, Хр. За произхода на чешкия народен орнитоним pliska и някои свързани с него онитологични названия. – В: Българската бохемистика днес. Доклади от Националната научна конференция „Българската бохемистика днес“, проведена на 21 октомври 2011 г. в София. София: Парадигма, 2012, с. 57–65. ISBN 978-954-326-183-3

Дейкова, Хр. Към въпроса за междуславянските лексикални влияния с оглед на етимологичната практика (заемки от чешки в българския език). – В: Време и история в славянските езици, литератури и култури. Сборник с доклади от Единадесетите национални славистични четения 19 – 21 април 2012. Т. I. Езикознание. София: УИ „Св. Климент Охридски“, 2012, с. 360–366. ISBN 978-954-07-3457-6

Дейкова, Хр. Произход на няколко български диалектни думи. – В: Българският език и литература в славянски и в неславянски контекст. Международна конференция, Сегед, Унгария, 28 – 29 май 2009 г. Szeged: JATEPress, 2011, с.196–202. ISBN 978-963-306-100-8

Дейкова, Хр. За произхода на някои чешки названия на птици. – В: Научни трудове на ПУ „Паисий Хилендарски“, Филология, т. 46, кн. 1, сб. А, 2008. Паисиеви четения. Интеркултурният диалог – традиции и перспективи. Езикознание. Пловдив, 27–28 ноември 2008 г. Пловдив, 2009, с. 454–464. ISSN 0861-0029

Дейкова, Хр. Към Albanian Etymological Dictionary на Вл. Орел I. (или за ролята на диалектната лексика при етимологизуване на заемки в условия на езиков контакт). – In: Studia etymologica Brunensia 6, Praha, 2009, s. 77–86. ISBN 978-80-7106-209-7 (NLN), 978-80-86496-45-0 (ÚJČ)

Дейкова, Хр. Към праславянските названия на птици: *varnъ, *varnā, *gā(j)varnъ, *gālъ (?), gālā, *gālъkā, gālicā. – В: Словенска етимологиjа данас. Зборник симпозиjума одржаног од 5. до 10. септембра 2006. године. Београд, 2007, с. 107–121. ISBN 978-86-7025-451-0