EN

ас. Димитър Колев

Информация

Асистент

Секция за българска лексикология и лексикография

Служебен телефон: 02-979-29-46

Имейл: d.kolev@ibl.bas.bg

Научни интереси:

  • лексикология
  • лексикография
  • неология
  • съпоставително езикознание и др.

Образование и опит

Образование и опит

2007 – 2013: магистър по славянска филология, Факултет по славянски филологии, Софийски университет „Св. Климент Охридски”

2012 – 2013: проучвател, Секция за българска лексикология и лексикография,, Институт за български език, БАН

2013 – до момента: асистент, Секция по българска лексикология и лексикография, Институт за български език, БАН

Научна дейност

Проекти

Български национален корпус (2010 – 2013), Институт за български език, Българска академия на науките, участник в проекта

Речник на българския език (2010 – до момента), Институт за български език, Българска академия на науките, участник в проекта

Неологизационни явления в българската и чешката лексика и тяхното лексикографско описание (неологизми от областта на спорта) (2016 – 2017), Институт за български език, Българска академия на науките, ръководител на проекта

Членство в научни организации

Българско лексикографско дружество, член (2013 – до момента)

Публикации

Студии и статии в научни списания

Kolev, D. New lexis in the area of sports in Bulgarian and Czech language. – European Journal of Literature and Linguistics, 4, 2016, p. 12 – 15. ISSN 2310-5720.

Колев, Д. Морфологична адаптация на новата заета лексика от областта на спорта в български и чешки. – Българска реч, 2, 2015, с. 21 – 27. ISSN:1310-733X.

Статии в сборници от конференции

Колев, Д. Лексикографско отразяване на новата лексика от областта на спорта в българския и чешкия език. – В: Лексикографията в началото на ХХI. Доклади от Седмата международна конференция по лексикография и лексикология, 2016, с. 545 – 548. ISBN 978-954-322-875-1.

Колев, Д. Тематично разпределение на новата спортна лексика в български и чешки. – В: За словото – нови търсения и подходи. Юбилеен сборник в чест на чл.-кор. проф. д.ф.н. Е. Пернишка, Издателство на БАН „Проф. М. Дринов“, 2016, с. 162 – 172. ISBN 978-954-322-835-5.

Колев, Д.. Наблюдения върху новата спортна лексика в българския и чешкия език. Славистиката и българистиката днес: въпроси, идеи, посоки. – В: Сборник с доклади от Международната конференция по повод 20-годишнината на специалност „Славянска филология“ (16 – 18 октомври 2014 г., Благоевград), УИ „Неофит Рилски“, 2015, с. 87 – 92. ISBN 978-954-680-976-6.