EN
Начало » Структура » Българска терминология и терминография » Сътрудници » ас. Миглена Викторова Михайлова-Паланска

ас. Миглена Викторова Михайлова-Паланска

Информация

Главен асистент

Секция по терминология и терминография

Служебен телефон: 0359 2 9792952

Имейл: m.palanska@ibl.bas.bg

Научни интереси:

  • терминология
  • терминография
  • чуждоезиково обучение

Образование и опит

Образование и опит

1994 – 1999: магистър по славянска филология (чешка и българска филология), Филологически факултет, Югозападен университет „Неофит Рилски“

1999 – 2015: асистент и главен асистент, Катедра по славистика, Филологически факултет, Югозападен университет „Неофит Рилски“

2015: доктор, Катедра по славистика, Филологически факултет, Югозападен университет „Неофит Рилски“

2016 – до момента: главен асистент, Секция по терминология и терминография, Институт за български език, БАН

Научна дейност

Проекти

Терминологична практика: подпроект „Речник на основните термини в българската наука. Т. 5. Икономика“ (2015 – 2018), Секция по терминология и терминография, Институт за български език, БАН, участник

Терминологична практика: подпроект „Електронни бази данни“ (2015 – 2017), Секция по терминология и терминография, Институт за български език, БАН, участник

Участие в организационни и програмни комитети на конференции

Кръгла маса на тема „Проблеми на реферирането на българските научни издания“, София, България, 24 ноември 2016 г., член на организационния комитет.

Публикации

Студии и статии в научни списания

Михайлова-Паланска, М. За адаптацията и интеграцията на интернационалните термини (върху материал от туристическата терминология в българския и чешкия език). – Български език, № 1, 2016, с. 50 – 55. ISSN 0005-4283.

Михайлова-Паланска, М. Семантична вариантност в туристическата терминология в българския и чешкия език. – Език и литература, № 1 – 2, 2015, с. 197 – 202. ISSN 0324-1270.

Статии в сборници от конференции

Михайлова-Паланска, М. Прояви на терминологизация, детерминологизация и ретерминологизация при туристическата лексика. – В: Знанието – традиции, иновации, перспективи. Т. 1. Сборник с доклади от научната конференция с международно участие „Знанието – традиции, иновации, перспективи“, 14 – 15 юни 2013, Бургас. Бургас, 2013, с. 99 – 103. ISBN 978-954-9370-95-9.

Михайлова-Паланска, М. Интернационализация на туристическата лексика в българския и чешкия език. – В: Слависитката в глобалния свят – предизвикателства и перспективи. Сборник с доклади от международната конференция „Славистиката в глобалния свят – предизвикателства и перспективи“, 5 – 6 октомври 2012, Благоевград. Благоевград: Университетско издателство “Неофит Рилски“, 2012, с. 90 – 94. ISBN 978-954-680-846-2.

Михайлова-Паланска, М. Особености на съвременната туристическа терминология в българския и чешкия език. – В: Българската бохемистика днес. Сборник с доклади от конференцията „Българската бохемистика днес“, 21 октомври 2011, София. София: Парадигма, 2012, с. 88 – 95. ISBN 978-954-326-183-3.