EN

доц. д-р Маргарита Симеонова

Професионална биография

 

на доц. д-р Маргарита Василева Симеонова

 

Секция по терминология и терминография

 

 

 

За контакти:

 

e-mail: gita2@abv.bg,

 

сл. адрес: бул. “Шипченски проход” N 52, бл. 17, каб. 515, София 1113;

 

сл. тел. 979 29 52

 

 

Научни интереси:

 

История на новобългарския книжовен език, лингвокултурология, лексикология, лексикография, терминология, терминография, фразеология, ономастика, стилистика.

 

 

Образование и квалификация:

 

1999-2001 г. Институт за български език, докторантура

 

1972-1975 г. ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, българска филология

 

1969-1972 г. ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, немска филология

 

 

Професионално развитие:

 

От 2004 г. Институт за български език, старши научен сътрудник (доцент)

 

1980-2004 г. Институт за български език, проучвател

 

 

Участие в научни проекти за последните десет години:

 

Терминологичен речник по екология (2011 – 2014). Колективен проект на бюджетна субсидия. Ръководител: доц. д-р М. Симеонова.

 

В помощ на практиката (2011 – 2013): експертна информация относно съдържание и форма на термини по искане на граждани, фирми, институции и др. – многогодишен колективен проект на бюджетна субсидия, етап 2011-2013. Ръководител: доц. д-р М. Симеонова.

 

Общ архив на научната лексика (2011 – 2013): архив на термини, терминоелементи и терминологична лексика от различни научни и професионални подобласти – многогодишен колективен проект на бюджетна субсидия, етап 2011-2013. Ръководител: гл.ас. д-р Е. Петкова.

 

Терминологични архиви на отделните научни области (2011 – 2013): терминологични архиви по икономика, инженерни науки, математика, политика и евроинтеграция и архив на библиографията по терминознание – многогодишен колективен проект на бюджетна субсидия, етап 2011-2013. Ръководител: гл.ас. д-р Е. Петкова.

 

Терминологичен речник по обществено-политически науки (2007 – 2009) – речник на основните термини в областите обща история, история на България, право и етика; финансиране от БАН – ИБЕ; ръководител чл.-кор.проф. д.ф.н.. Мария Попова.

 

Език и култура. Речево поведение и български културни сценарии (2004 – 2006). Колективен проект на бюджетна субсидия. Ръководител доц. д-р Т. Шамрай.

 

Речник на народните термини, свързани с българските обичаи, обреди и вярвания (2000 – 2003). Колективен проект на бюджетна субсидия. Ръководител доц. д-р М. Китанова.

 

 

Обществена дейност:

 

2002 – 2009 г. секретар на секция „Филологически науки” при Съюза на учените в България

 

 

Основни публикации:

 

Книги:

 

Маргарита Симеонова. Езиковата личност Васил Левски. София. Академично издателство “Проф. М. Дринов”, 2007 г., 190 стр.

 

Маргарита Симеонова. Речник на езика на Васил Левски. София, Академично издателство “М. Дринов”, 2003 г., 687 стр.

 

Маргарита Симеонова. Езикът на Васил Левски. София, Издателска къща “Труд”, 2002 г., 295 стр.

 

 

Сборници:

 

Съавторство в: Терминологичен речник по обществено-политически науки. Авт.: М. Попова, С. Колковска, М. Симеонова, Б. Попов, Е. Петкова, Кр. Симеонова, А. Христова. С., изд. „Наука и изкуство”, 2012, 526 стр. – съставителство на част от статиите по история.

 

Маргарита Симеонова. Тя все още е сред нас. – В: Спомени за бъдното. София: х, 2013, х. с. 104-105.

 

Маргарита Симеонова. Терминологичен речник по екология. – В: Многообразие в единството, 2011, кн. 1, с. 79-80.

 

Маргарита Симеонова. Личното име Моника. – В: Многообразие в единството, 2011, кн. 2, София, с. 432-434.

 

Маргарита Симеонова. Лудостта като лингвокултурен концепт. В: Българският език и литература в славянски и неславянски контекст. Унгария, 28-29 май 2009 г. Jatepress, Szeged, 2011, с. 325-331.

 

Маргарита Симеонова. Езикът като механизъм, отразяващ транслациите в културата. В: Стилистика и лингвистика. Юбилеен сборник в памет на проф. д-р Димитър Чизмаров. Отг. Редактор Ст. Буров. Велико Търново. Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2009, стр. 115-122.

 

Маргарита Симеонова. Агресията на уличния език в лингвокултурологичен план. В: Проблеми на социолингвистиката. Т. 9. София. Международно социолингвистическо дружество в София. Велико Търново. Знак 94, 2008 г., стр. 244-247.

 

Маргарита Симеонова. Книжовноезиковият модел в ръкописните текстове на Стефан Стамболов в светлината на тогавашната книжовноезикова практика. В: Език и литература, 1-2, 2008, с. 234-233.

 

Маргарита Симеонова. Лингвокултурологичен анализ на езиковите същности. В: Арнаудов сборник. Юбилеен. Т. 5. 2008 г., Издателство „Лени-АН” Русе, стр. 462-469.

 

Маргарита Симеонова. Метафората като начин за представяне на културата. В: Жарчысы вестник кыргызского национального университета, серия(6), выпуск 2 (1-5), 2008 г., с. 183-189.

 

Маргарита Симеонова. Фразеологизмът като лингвокултурологичен текст. В: Slavenska frazeologija i pragmatika. Славянская фразеология и прагматика. Zagreb. 2007, стр. 478-483.

 

Маргарита Симеонова. Етнокултурни конотации в значението на езиковата единица. В: Научни приноси в памет на професор Константин Попов. В.Търново. Знак ,94. 2007 г., стр. 80-89.

 

Маргарита Симеонова. Фрзеологизмы с компонентом военный термин в болгарском фразеологическом фонде. В: Frazeoologia. Opole. 2007, стр. 375-282.

 

Маргарита Симеонова. Васил Левски в света на лингвокултурологията. В: Българско възраждане. Годишник. Т. 9. Общобългарски комитет и Фондация „Васил Левски”. София, 2007 г., стр. 85-100.

 

Маргарита Симеонова. Езиковата личност като обект на лингвокултурологично изследване. В: Светът на речника, светът в речника. Юбилеен сборник, посветен на 70-годишнината на чл.-кор. Емилия Пернишка. Велико Търново. Знак ,94. 2006 г., стр. 195-202.

 

Маргарита Симеонова. Личното име Мартин. В: Състояние и проблеми на българската ономастика. Т. 8. Велико Търново. Център по българска ономастика, Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”. 2006 г., стр. 71-78.

 

Маргарита Симеонова. Русский язык и национальная культура. В: Вестник факультета русского языка и литературы. Тайбей. Выпуск 9, 2006 г., стр. 278-283.

 

Маргарита Симеонова. Лингвокултурологични аспекти на прецедентните текстове в Речника на езика на Васил Левски. В: Йорданка Маринова. Изследвания по случай нейният седемдесетгодишен юбилей. В. Търново.Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”. 2006., стр. 139-149.

 

Маргарита Симеонова. Културно-исторически конотации, свързани със семантиката та пълната членна морфема в имената на Васил Левски – Апостола, Дякона. В: Научни изследвания в чест и в памет на академик Иван Дуриданов. Велико Търново. Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”. 2006 г., стр.347- 353.

 

Маргарита Симеонова. Фразеологизмы в языке Василя Левского. В: Frazeoologicke studie. Братислава, 2005, с. 308 – 313.

 

Маргарита Симеонова. Книжовноезиковият модел в документалното наследство на Васил Левски в светлината на тогавашната книжовноезикова практика. В: Езиковедски проучвания в памет на проф. Йордан Заимов. София. Академично издателство „Проф. Марин Дринов”. 2005 г., стр. 230 – 233.

 

Маргарита Симеонова. Към въпроса за обществено-политическата лексика. В: Езиковедски приноси в чест на чл.-кор. Михаил Виденов по случай неговата 65-годишнина. Велико Търново. Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”. 2005 г., стр. 455 – 464.

 

Маргарита Симеонова. Към въпроса за устойчивите съчетания през Възраждането. В: Научни изследвания в чест на проф. д-р Боян Байчев по случай неговата 70-годишнина. Велико Търново. Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”. 2005 г., стр. 441 – 448.

 

Маргарита Симеонова. Актуалността на понятието в обществено- политическата лексика. В: Проблеми на социолингвистиката. Т. 8. София. Международно социолингвистическо дружество в София. Издателство „Делфи”. 2005г., стр. 135 – 140.

 

Маргарита Симеонова. Васил Левски като държавник (лингвокултурологичен аспект). В: Васил Левски и държавността. Втора правно-научна сесия. Съюз на юристите в България. Издателство „Фенея”. София. 2004 г., стр.123 – 135.