EN

гл. ас. д-р Велислава Стойкова

Професионална биография

 

на гл. ас. д-р Велислава Стойкова

 

Секция по терминология и терминография

 

 

За контакти:

 

e-mail: vili1@bas.bg, vstoykova@yahoo.com, velislava6@gmail.com

 

сл. адрес: бул. “Шипченски проход” N 52, бл. 17, каб. 517, София 1113;

 

сл. тел. 979 29 45

 

 

Научни интереси:

 

Терминология и терминография, лексикология и лексикография, формални методи за моделиране на естествения език, лексикална семантика, семантика на граматичните категории в българския език, семантични мрежи, компютърна лексикална семантика, компютърна лингвистика

 

 

Образование и квалификация:

 

1989 – 1993 г. СУ „Св. Климент Охридски”, докторантура

 

1981 – 1987 г. СУ „Св. Климент Охридски”, българска филология

 

 

Професионално развитие:

 

2018 г. – до сега – главен асистент, СТТ-ИБЕ

 

2011 – 2018 г. – главен асистент, СБЛЛ-ИБЕ

 

1995 – 2010 г. проучвател, СБЛЛ-ИБЕ

 

1993 – 1994 г. БАН – Програмист в Координационен център по информатика и изчислителна техника – БАН

 

 

Участие в научни проекти за последните десет години:

 

Mноготомен академичен тълковен Речник на българския език (РБЕ)– национален проект

 

2012-2014: Компютърни лексикографски подходи, използвани за словашки и български речници и справочни издания. Проектът проучва и представя подходите и принципите, използвани за изработването на актуализирани лексикографски издания на словенски и български език за представяне на обща и специализирана лексика. Ръководител: гл. ас. д-р Велислава Стойкова, СБЛЛ, ИБЕ.

 

2011-2013: Формално представяне на българска словоизменителна морфология чрез семантични мрежи. Проектът изследва и анализира модели и приложения на семантични мрежи за представяне на българска словоизменителна морфология. Ръководител: гл. ас. д-р Велислава Стойкова, СБЛЛ, ИБЕ.

 

2010-2011: Проект „Малкият принц”. Проектът ползва UNL-формализъм като разработва българска словоизменителна морфология за машинен превод базиран върху текста на книгата „Малкият принц”. Финансира се от UNDL фондация.

 

2008-2009: Автоматично електронно търсене и разпознаване на български именни словоформи. Проектът представя формални модели на българското именно словоизменение и е финансиран от ФНИ на МОН. Ръководител: д-р Велислава Стойкова.

 

2007-2010: Формални модели за представяне на словоизменението в българския език. Проектът представя българското словоизменение в рамките на трансформационната граматика. Ръководител: ст.н.с.I ст. дфн М. Лакова, ССБЕ – ИБЕ.

 

2009-2011:„СОТЕМТ – Семантична оценка на тестови единици в математически тестове”. Проектът разработва методика за определяне на степента на осъзнаване и разбираемост на математическите термини и понятия от страна на учениците, и се изпълнява по поръчка на Центъра за контрол и оценка на качеството на образованието. Научен ръководител е доц. д-р Кирил Банков – ФМИ, СУ „Св. Климент Охридски”.

 

2007-2009: TEMPUS JEPTEMIT. Проектът разработва нова учебна програма за специалностите: учител по математика и учител по информатика за университетите на Белград и Ниш в Република Сърбия. Финансиран е от ЕС. Ръководител от българска страна: доц. д-р Чавдар Лозанов, ФМИ-СУ „Св. Климент Охридски”.

 

2004-2008: KT-DigiCULT-BG. Проектът предлага методики за компютърно представяне на българското културно-историческото наследство. Финансира се от ЕС. Ръководител от българска страна: ст. н. с. д-р Милена Добрева, ИМИ-БАН.

 

 

 

Експертна и обществена дейност:

 

от 1998 г. – Член на Българското лексикографско дружество

 

от 2002 г. – Член на Българската асоциация за изкуствен интелект

 

 

 

Основни публикации:

 

Речник на българския език [многотомен академичен тълковен]. С., АИ „Марин Дринов”, ЕТ „Емас” и ИБЕ при БАН. Член на авторския колектив – речникови статии в томовете:

т. XV, P, (под печат) – автор на групите: разтръгвам–разтърсяне, робот-ровя

съавтор на групите: радиестезия–радославовщина и разтъртвам–разчувам се

 

т. ХIV (прелет-пясъчножълт) – автор на групите: пружене–пръчка

 

т. ХII (п – поемка) 2004 г., автор на групите: подкустря–подлизурко

 

 

2011 г.

 

Stoykova, V. 2011. Interpreting Bulgarian Sound Alternations of Inflectional Morphology in DATR. In J. Filipe and A. Fred (eds.) Proceedings of the International Conference on Agents and Artificial Intelligence, SciTePress, 486–491.

 

Stoykova, V. 2011. Representing Nominal Inflectional Morphology for Slavonic Languages in DATR. In H. Ganchev, B. Lowe, D. Normann, I. Soskov and M. Soskova (eds.) Computability in Europe 2011 – Models of Computation in Context, 201-210.

 

Stoykova, V. and Mitkova, M. 2011. Defining Lexical Semantic Relationships for Terms of Precalculus Study. In N. Mastorakis, V. Mladenov, and Z. Bojkovic (eds.) Recent Researches in Educational Technologies, 240-244.

 

Stoykova, V. 2011. Common Formal Framework for Multilingual Representation of Inflectional Morphology for two Related Slavonic Languages. In R. Garabik (ed.) Proceedings of 6th International Conference of NLP Multilinguality, Tribun EU, 146-155.

 

Stoykova, V. and Mitkova, M. 2011. Conceptual Semantic Relationships for Terms of Precalculus Study. In WSEAS Transactions on Advances in Engineering Education, issue 1, vol. 8, WSEAS Press, 13-22.

 

 

2010 г.

 

Стойкова, В. Компютърна морфология на определителния член за съществителните имена в българския език представена в DATR. В: БЕ, 2010, кн. 2, 98-112.

 

Stoykova, V. and Lozanov, Ch. 2010. Visual Representation of Semantic Network of Bulgarian Nominal Inflectional Morphology. In: H. Dichev, K. Stefanov, and E. Stefanova, eds. Software, Services&Semantic Technologies, 282-283.

 

Stoykova, V. and Lozanov, Ch. 2010. The Geometry of Language – a Space Semantic Network of Bulgarian Nominal Inflectional Morphology. In: N. Mastorakis, V. Mladenov, Z. Bojkovic, and D. Simian, eds. Latest Trends on Computers, vol. 2, 721-725.

 

Stoykova, V. 2010. Representing Lexical Knowledge for Bulgarian Inflectional Morphology in DATR. In: N. Mastorakis, V. Mladenov, Z. Bojkovic, and D. Simian, eds. Latest Trends on Computers, vol. 2, 612-616.

 

Stoykova, V. 2010. Bulgarian Possessive and Reflexive-possessive Pronouns in DATR, In R. Trappl (ed.) Cybernetics and Systems 2010, 432-437.

 

 

2009 г.

 

Stoykova, V. 2009. The Inflectional Morphology of Bulgarian Definite Article in DATR, in Z. Vetulani (ed.) Proceedings of the 4th Language & Technology Conference, 472-476.

 

Stoykova, V. 2009. Language-dependent or Language-independent e-Learning Mathematics, Proceedings, Part II, Tempus JEP 41110-2006, TEMIT, 71-83.

 

 

2008 г.

 

Стойкова В. и Божилова, 2008. Професионално за академичната и комерсиална лексикография. В: БЕ, 2008, кн. 1, 26-32.

 

 

2006 г.

 

Stoykova, V. 2006. Interpreting Bulgarian Inflectional Morphology in Transformational Grammar Standard Theory. In Proceedings of the honor of Prof. J. Penchev 2006, 201-203.

 

 

2004 г.

 

Stoykova, V. 2004. Modeling sound alternations of Bulgarian language in DATR. In: E. Buchberger ed. Proceedings of KONVENS 2004, Shriftenreiche der Oesterreichischen Gesellschaft fur Artificial Intelligence, Band 5, Wien, 201-204.

 

Stoykova, V. 2004. The definite article of Bulgarian adjectives and numerals in DATR. In: Christoph Bussler and Dieter Fensel, eds. Artificial Intelligence: Methodology, Systems, and Applications. Lecture Notes in Artificial Intelligence 3192, Springer-Verlag, 256-266.

 

 

2002 г.

 

Stoykova, V. 2002, Bulgarian noun – definite article in DATR. In: D. Scott, ed. Artificial Intelligence: Methodology, Systems, and Applications. Lecture Notes in Artificial Intelligence 2443, Springer-Verlag, 152-161.

 

 

2000 г.

 

Stoykova, V. 2000. DATR formal treatment of Bulgarian determiner – a morphological account. In: Papers from the Third Conference on Formal Approaches to South Slavic Languages, University of Trondheim, 348-352.

 

 

1998 г.

 

Стойкова. 1998. Проблеми на компютърната обработка на текста. В: Юбилейна научна конференция „25 години Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”. Доклади, т. І, 290-295.

 

 

1996 г.

 

Стойкова, В. 1996. Тезаурусът – исторически и съвременен контекст,В: Юбилейна научна сесия – Доклади, ВМИ – Пловдив. 169-173.

 

 

1994 г.

 

Stoykova V. 1994. The reviving of corpora — old ideas for a new applications. Methodology of Mathematical Modelling, vol. IV, 190-192.

 

Stoykova V. 1994. Corpus-based approach to natural language. International Philosophical School, 123-125.