EN

чл. кор. проф. д.ф.н. Мария Попова

Професионална биография

 

на чл. кор. проф. д.ф.н. Мария Ганчева Попова

 

Секция по терминология и терминография

 

 

За контакти:

 

сл. адрес: бул. “Шипченски проход” N 52, бл. 17, каб. 515, София 1113

 

сл. тел. 979 29 52

 

 

 

Научни интереси:

 

Терминознание (терминология) и терминография; лексикология и лексикография; взаимодействие между езиците, предимно в аспекта към интернационализация на терминологията; съчетаемостта на езиковите единици, главно валентността на глаголите; езикова култура на научната реч.

 

 

Образование и квалификация:

 

1993 г. доктор на филологическите науки

 

1995 г. специализация в Чехословакия: Институт за чешки език към Чешката академия на науките – Прага.

 

1977 г. кандидат на филологическите науки

 

1975 г. специализация в СУ “Климент Охридски, Филологически факултет.

 

1959 – 1964 г. СУ “Св. Климент Охридски”, българска филология.

 

 

Професионално развитие:

 

от 2008 г. член-кореспондент на БАН

 

от 2001 г. Институт за български език, старши научен сътрудник I ст.(проф.)

 

1986 – 2001 г. Институт за български език, старши научен сътрудник II ст. (доцент)

 

1982 г. – 1986 г. Институт за български език, научен сътрудник I ст.

 

1978 – 1982 г. Институт за български език, научен сътрудник II ст.

 

1969 – 1978 г. Институт за чуждестранни студенти, преподавателка.

 

1965 – 1969 г. Техникум по минно дело, учителка.

 

 

Участие в научни проекти за последните десет години:

 

Теория на българската терминология (2007 – 2010) – обобщение на опита на българската терминологична школа от последните 20 години; финансиране от БАН – ИБЕ; ръководител чл.-кор. проф. Мария Попова.

 

Терминологичен речник по обществено-политически науки (2007 – 2009) – речник на основните термини в областите обща история, история на България, право и етика; финансиране от БАН – ИБЕ; ръководител чл.-кор.проф. д.ф.н. Мария Попова.

 

Терминологичен речник по хуманитарни науки (2005 – 2007) – речник на основните термини в областите езикознание и български език, литературознание и българска литература, философия, логика, психология; изкуствознание; финансиране от БАН – ИБЕ; ръководител проф. д.ф.н. Мария Попова.

 

Терминологичен речник по природни науки (2005 – 2007) – речник на основните термини в областите астрономия, биология, физика, физическа география, химия; финансиране от БАН – ИБЕ; ръководител проф. д.ф.н. Мария Попова.

 

Правописен речник на българската научно-техническа лексика (1993 – 1997): представя резултатите от стандартизирането и езиковото нормализиране на термините, терминоелементите и терминологичната лексика чрез речниково описание от правописен тип; финансиране от БАН – ИБЕ; ръководител чл.-кор. проф. д.ф.н. Мария Попова.

 

Понятийно-семантичните категории на терминологията – Понятийно-семантичната категория свойство в българската терминология (1995 – 1999): значението и формата на термините за назоваване на свойство са описани въз основа на три модела, характеризиращи се с различна степен на обобщеност. Финансиране от БАН – ИБЕ; ръководител проф. д.ф.н. Мария Попова

 

 

Основни публикации:

 

M. Попова. Теория на терминологията. Велико Търново, ИК „Знак’94“, 2012, 687 с.

 

M. Попова. Социални конотации на термина. – В: Езикът и социалния опит. Проблеми на социолингвистиката. Т.10. ИК „Знак”, С., 2011, с. 46 – 51.

 

M. Попова. Енциклопедичният компонент в речника. – В: Лексикографията в европейското културно пространство. Изд. „Знак ‘94”, Велико Търново, 2010, с. 43 – 50.

 

M. Попова. Когнитивни методи в терминознанието. – В: Чуждият език като средство за интеркултурна комуникация в сферата на туризма”. Икономически институт – Колеж по туризъм, Варна, 2010, с. 5 – 24.

 

M. Попова. Въпроси на макроструктурата в терминологичния речник. – В: Слово и словесност. Сб. В чест на доц. д-р Юлия Балтова. ЕМАС, С., 2010, с. 166 – 173.

M. Попова.Терминологията и другите науки. – Многообразие в единството. 2010, № 1, с. 31 – 40.

 

M. Попова. Когнитивни подходи в терминологичните изследвания. – В: Юбилеен сборник на Филологическия факултет. In honorem professoris J. Kotchev. Университетско издателство „Н. Рилски”, Благоевград, 2010, с. 43 – 52.

 

M. Попова. Критерии за разграничаване на вторичната номинация в терминологията. – В: Приятели за науката. Сб. в чест на проф. д.ф.н. Т. Балкански. В. Търново, 2009, с. 305 – 310.

 

M. Попова. По въпроса за представянето на термините в учебниците. – Език и литература, 2008, кн. 1-2, с. 63 – 69.

 

M. Попова. Семантично взаимодействие между терминологична и общоупотребима лексика. – В: Жарчысы вестник, сер. 1(6), вып. 2 (1-5), 2008, с. 42 – 47.

 

М. Попова, Б. Попов, Е. Петкова, Кр. Симеонова, А. Христова,. Терминологичен речник по хуманитарни науки. Изд. “Наука и изкуство”, С. 2007. – Лично участие: авторство на концепцията, на Увода; съставителство на термините по литературознание и българска литература, на част от термините по езикознание и български език и на част от термините по логика; обща редакция.

 

M. Попова. Още нещо към интерпретацията на метонимията. – Български език, 2007, кн. 2, с. 19 – 30.

 

M. Попова. Терминологичен речник по природни науки – концепция и изпълнение. – В: Лексикографията и лексикологията в съвременния свят. ИК “Знак’94”. Велико Търново, 2007, с. 297 – 302.

 

M. Попова. Терминът – значение, строеж и структура. – В: Сборник с научни изследвания, посветени на проф. К. Попов послучай 100-годишнината от рождението му. ИК “Знак’94”. Велико Търново. 2007, с. 57 – 62.

 

М. Попова, С. Колковска, Г. Димитрова, А. Христова, Е. Петкова. Терминологичен речник по природни науки. Изд. “Наука и изкуство”, С., 2006, 462 стр. – Лично участие: авторство на концепцията, авторство на Увода; съставителство на термините по география и на част от термините по биология; обща редакция.

 

M. Попова. Терминологични проблеми на глобализацията. – В: Националният език в условията на чужди влияния и глобализация. Изд. на БАН “Проф. М. Дринов”.С. 2006, с.161 – 166.

 

M. Попова. Терминологичен речник от модулен тип. – В: Светът на речника. Светът в речника. ИК “Знак’94”. Велико Търново. 2006, с.106 – 112.

 

M. Попова. Речник на основните термини – концепция и структура. – В: Научни изследвания в чест на проф. д-р Б. Байчев. Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”. Велико Търново, 2005, с. 425 – 432.

 

M. Попова. Вътрешна системност при основните термини по прагматика – сп. “Български език”, 2005, кн.1, с. 5-19.

 

M. Попова. Медицинската терминология в нейното лексикографско представяне. – В: Езикът в медицината. Медицински университет. Пловдив, 2005, с. 5 – 13.

 

M. Popova. A System Approach in Terminography. – In: Terminologija v času globalizacije (Terminology at the Time of Globalization). Založba ZRC, ZRC SAZU, Ljubljana, 2004, p. 33 – 39.

 

M. Попова. Термините “адаптация” и “интеграция” при интернационалните заемки. – In: Internacionalizmy v nové slovní zásobĕ. Ústav pro jazyk časkỳ. Academie vĕd České republiky, Praha, 2003, p. 141 – 149.

 

M. Попова. Стандартизация на терминологията. – В: Германците и българите в диалог. Deutsche und Bulgaren im Gespräch. Бълг. асоциация за четене, С., 2002, т. 1, с. 171 – 176.

 

M. Попова. Правописният речник на българската научно-техническа лексика. В: Списание на БАН, 2002, №2, с. 24 – 27.

 

M. Попова. Понятийно-семантичните категории на терминологията – Български език, 2001/2002, № 2, с. 22 – 32.

 

M. Попова. Понятийно-семантичната категория свойство в българската терминология. Академично издателство “Проф. М. Дринов”, С., 2000, 212 с.

 

M. Попова. Словообразувателна мотивираност на чуждите термини. – В: Актуални проблеми на българското словообразуване. Академично издателство “Проф. М. Дринов”,С., 1999, с. 94 – 102.

 

M. Попова. За езиковата мотивираност на термините (върху материал от интернационалните термини в съвременния български език). – Във: Въпроси на българската терминология. Академично издателство “Проф. М. Дринов”, С., 1999, с. 5 – 93.

 

M. Попова. Подбор на думите за словника на правописния речник на българската научно-техническа лексика. – Лексикографски преглед 1999, № 2, с. 18 – 23.

 

M. Попова. Три подхода към значението на термините за свойство. – In: Foreign Languages for Specific Purposes. Conference Proceedings, vol. II. Издателство на Медицинския университет, Varna, 1998, p. 127 – 131.

 

M.Popova. Borrowed Terms in the Slavic Languages (commom tendency). – In: Neoterm, N 33/34, 1998, p. 71 – 74.

 

M. Попова. Към интеграцията на интернационалните термини в славянските езици. – Български език, 1997/98, кн. 1, стр. 66 – 73.

 

M. Попова. Метафоричният пренос при назоваването на свойство в българската терминология. – Български език, 1997/98, кн. 4, с. 17 – 22.

 

M. Popova.. Adaptation and Integration of International Terms in Modern Bulgarian. – In: NEOTERM. World Specialized Terminology, 1995, N 27/28, p. 78 – 83.

 

M. Попова. Стандартизация на терминологията и нейната реализация в Правописния речник на българската научно-техническа лексика. – Проглас, 1994, № 2, с. 3 – 13.

 

M. Попова. Граматическата категория число при названията на минерали в съвременния български книжовен език. – Български език, 1992, кн. 4, с. 327 – 333.

 

M. Popova. Informativness of the term. – In: International classification, vol. 19, 1992, N 2, p.83.

M. Попова. Видове информативност на термина. – Български език, 1992, кн. 6., с. 521 – 525.

 

International Scientific Terminology and Neologisms in the Cours of Transnationalization Nuclear Energy III. – In: Neoterm, 1991, N 13/16, p.175 –176 – съавтор на българската част.

 

World Bank of International Terms. – Chemistry. – In: Neoterm, 1991, N 17/20, p. 67 – 101 – съавтор на българската част.

 

M. Попова. Типология на терминологичната номинация, Изд. на БАН, С., 1990, 250 с.

 

M. Попова. Езикова мотивираност на термините и нейните видове. – Български език, 1990, кн. 2, с. 128 – 135.

 

M. Попова. Названия на деятелни предмети с наставка -ач, -ачка в съвременната българска научно-техническа терминология. – Български език, 1990, кн. 5, с. 439 – 446.

 

M. Попова. Система и системност в терминологията. – Български език, 1989, кн. 3, с. 210 – 216.

 

International Scientific Terminology and Neologisms in the Course of Transnationalization – Nuclear Energy IV. – In: Neoterm, 1988, N 11/12, p. 37 – 48 – съавтор на българската част.

 

Multilingual Glossary of International Terms – Soil Sciencе, Warsaw, 1987, ser. 2 – в съавторство, лично участие: българската част.

 

Multilingual Glossary of International Terms – Corrosion, Warsaw, 1987, ser. 3 – в съавторство, лично участие: българската част.

 

Мultilingual Glossary of International Terms – Astronartics, Warsaw, 1987, ser. 4 – в съавторство, лично участие: българската част.

 

International Scientific Terminology and Neologisms in the Course of Transnationalization – Nuclear Energy. – In: Neoterm, 1987, N 5/6 – съавтор на българската част.

 

International Scientific Terminology and Neologisms in the Course of Transnationalization – Nuclear Energy II. – In: Neoterm, 1987, N 7/8, p. 58 – 70 – съавтор на българската част.

 

M. Попова. Кратък валентен речник на глаголите в съвременния български книжовен език, Изд. на БАН, С., 1987, 544 с.

 

M. Попова. Принциипи на терминообразуване. – Български език, 1987, кн. 1 – 2, с. 141 – 146.

 

Multilingual Glossary of Environmental Terms, Warsaw, 1986 – в съавторство, лично участие: българската част.

 

M. Попова. По въпроса за семасиологичната правилност на термина. – В: Български език, 1986, № 3, с. 227 – 233.

 

International Scientific Terminology and Neologisms in the Course of Unification – Linguistics. – In: Neoterm, 1985, N 2, p. 28 – 39 – съавтор на българската част.

 

M. Попова. Термини–словосъчетания (Из областта на товароподемните и подемно-транспортните машина), Изд. на БАН, С., 1985, 206 с.

 

International Scientific Terminology and Neologisms in the Course of Unification – Corrosion II. – In: BABEL, 1982, N 1, p. 54 – 59 – съавтор на българската част.

 

International Scientific Terminology and Neologisms in the Course of Unification – Soil Science. – In: BABEL, 1981, N 1, p. 51 – 57 – съавтор на българската част.

 

International Scientific Terminology and Neologisms in the Course of Unification – Soil Science II. – In: BABEL, 1981, N 2, p. 118 – 123 – съавтор на българската част.

 

International Scientific Terminology and Neologisms in the Cours of Unification – Corrosion. – In: BABEL, 1981, N 4, p. 248 – 254 – съавтор на българската част.

 

M. Попова. Лингвистичната терминология в трудовете на акад. Стефан Младенов. – В: Български език, 1981, № 4, с. 353 – 358.

 

M. Попова. За мястото на термините-словосъчетания в лексикалната система на езика. – В: Български език, 1981, № 5, с. 446 – 448.

 

M. Попова. За езиковата форма на една група термини. – В: Български език, 1980, № 5, с. 438 – 441.

 

M. Попова. Актуални проблеми на българската терминология. – В: Годишник на Софийския университет “Кл. Охридски”. Факултет по славянски филологии, т. 74, 3, 1980, с. 290 – 296.

 

International Scientific Terminology and Neologisms in the Course of Unification – Informatics. – In: BABEL, 1980, N 1, p. 42 – 48 – съавтор на българската част.

 

International Scientific Terminology and Neologisms in the Course of Unification – Informatics II. – In: BABEL, 1980, N 2, p. 113 – 119 – съавтор на българската част.

 

International Scientific Terminology and Neologisms in the Course of Unification – Environment terms I. – In: BABEL, 1980, N 3, p. 166 – 173 – съавтор на българската част.

 

International Scientific Terminology and Neologisms in the Course of Unification – Environment II. – In: BABEL, 1980, N 4, p. 226 – 234 – съавтор на българската част.

 

International Scientific Terminology and Neologisms in the Course of Unification – Astronautics I. – In: BABEL, 1979, N 1, p. 44 – 47 – съавтор на българската част.

 

International Scientific Terminology and Neologisms in the Course of Unification – Astronautics II. – In: BABEL, 1979, N 2, p. 91 – 100 – съавтор на българската част.

 

International Scientific Terminology and Neologisms in the Course of Unification – Astronautics III. – In: BABEL, 1979, N 3, p. 171 – 177 – съавтор на българската част.

 

International Scientific Terminology and Neologisms in the Course of Unification – Astronautics IV. – In: BABEL, 1979, N 4, p. 231 – 237 – съавтор на българската част.

 

M. Попова. Теоретични основи за валентен речник на глаголите в българския език. – В: Български език, 1979, № 3, с 191 – 200.

 

M. Попова. Някои бележки за валентността на глаголите със значение “получавам информация” в българския и полския език. – В: Съпоставително езикознание, 1979, № 3, с. 66 – 77.

 

M. Попова. Преходността на глаголите от съчетателно гледище. – В: Български език и литература, 1978, кн. 4, с. 62 – 65.

 

M. Попова. Синтагматичната класификация на глаголите в съвременния български език. – В: Български език, 1977, кн. 4, с. 297 – 309.

 

M. Попова. Трансформационният анализ и въпросите на глаголната валентност. – В: Език и литература, 1976, кн. 6, с. 16 – 26.