EN

доц. д-р Ангел Пачев

Професионална биография

 

на доц. д-р Ангел Пачев

 

Секция за общо и съпоставително езикознание

 

 

За контакти:

 

e-mail: apachev@gmail.com,

 

сл. адрес: бул. „Шипченски проход” N 52, бл. 17, каб. 612, София 1113;

 

сл. тел. 979 29 75

 

 

 

Научни интереси:

 

Социолингвистични и етнолингвистични изследвания на съвременната езикова ситуация в България; теоретични, сравнителни и контрастивни социолингвистични изследвания: български език, английски език и други езици; етнография на комуникацията, комуникативна компетенция, социолингвистика и семиотика, лингвистична и функционална относителност; социолингвистични проучвания на българската диаспора в Словакия, (критичен) анализ на дискурса, езикова политика, езиково планиране и езиков мениджмънт, европейски проучвания.

 

 

Образование и квалификация:

 

1996 г. – старши научен сътрудник/доцент, социолингвистика и етнолингвистика

 

1982 г. – доктор по филология

 

1979 г. – 1982 г.: Институт по езикознание, Руската академия на науките, Москва, редовна докторантура

 

1973 – 1977 г.: СУ „Св. Климент Охридски”, английска филология/философия

 

 

Професионално развитие:

 

1996 г. – до днес: Институт за български език, старши научен сътрудник; доцент

 

1996 г. – до днес: Департамент по лингвистика и чуждоезиково обучение, Катедра по английски език, Шуменски университет „Константин Преславски”, доцент.

 

1983-1996 г. : Институт за български език, научен сътрудник

 

1992 – 1993 г.: Английска катедра, Софийски университет, хоноруван преподавател

 

1989-1992 г.: Лондонски университет и Оксфордски университет, Велибритания, лектор по български език и култура.

 

1984 – 1989 г.: Катедра по общо, индоевропейско и балканско езикознание, Софийски университет, хоноруван преподавател

 

1985 – 1986 г.: Английска катедра, Софийски университет, хоноруван преподавател

 

 

Участие в научни проекти за последните десет години:

 

Международни научни ангажименти като партньор в Изследователския консорциум за европейския проект по VII Рамкова програма на ЕС „Общ език за Европа или многоезичие?” (CLEM) (с партньори от 14 университета от Белгия, Дания, Германия, Великобритания, Италия, Латвия, Полша, Турция, Финландия, Франция и Швеция.

 

Широка преводаческа дейност: носител на наградата на Съюза на преводачите съвместно с Центъра по изкуствата „Сорос” за превод от английски на научна и техническа литература за 1996 година.

 

 

Експертна и обществена дейност:

 

Ръководител на Секцията за общо и приложно езикознание- 1996 – 2008 г.

 

Член на научния съвет на ИБЕ от 1996 г. до днес.

 

Научен ръководител на редовни и задочни докторанти.

 

Българският кореспондент за Международния годишник за европейска социолингвистика, издаван ежегодно от 1992 година насам в Германия (International Yearbook of European Sociolinguistic, de Gruyter, Berlin/New York.)

 

 

Лекционни курсове:

 

1) бакалавърски:

– Реторика и говорна култура (Шуменски университет)
– Увод в езикознанието (Шуменски университет)
– Съвременни лингвистични теори (на английски език) (Шуменски университет)
– Лингвистична теория и чуждоезиково бучение (на английски език) (Шуменски университет)
– Увод в семантиката (Шуменски университет)
– Основи на езикознанието (Шуменски университет)
– Стилистика на английския език (Шуменски университет)
– Американска социолингвистика (Шуменски университет)

 

2) за магистри и докторанти:

– Етнография на комуникацията (на английски език) (Шуменски университет)
– Общо езикознание (теория и методи) (Шуменски университет)
– Теория на превода (Шуменски университет)
– Анализ на дискурса (на български и на английски) (Шуменски университет)
– Курсове по лингвистика на текста, анализ на дискурса и стилистика на английския език; общо езикознание (Софийски университет)
– Лекции и семинари по българистика за редовните (Лондонски и Оксфордски университет)

 

 

Списък с избрани публикации и научни доклади:

 

Книги и монографии:

 

Социолингвистичната структура на Европейския съюз. Социолингвистика на европейската интеграция (под печат, Академично издателство, БАН).

 

The Sociolinguistic Structure of the European Union. Sociolinguistics of European Integration (under print; BASPUBLISHING).

 

България и българския език в Европейския съюз. www.balgarskiezik.org/pachev.htm – 195k, 2007, 45 pp.

 

Езиковите общности в условията на европеизация и глобализация. София: СЕМА РШ, 2006 г.

 

The Ethnography of Communication: theory, problems, and methods. New Bulgarian University,Kurs TRI 100, 2002.
Малка енциклопедия по социолингвистика. Плевен: Евразия-Абагар, 1993 г.

 

Езиковата ситуация в България: социолингвистичен подход за нейното проучване ИБЕ (непубликувана планова монография), 1987 г.

 

Етнографията на речта в Американската социолингвистика (непубликувана докторска дисертация): Москва, Институт по езикизнание, РАН, 1982 г.

 

Книги и монографии в съавторство:

 

Дел Хаймс и Етнографията на комуникацията. В: Значими имена в антропологията 2. Лекции по антропология, Нов български университет, 2006 г., стр.38-49.

 

Българската диаспора в Словакия: социолингвистични перспектви. In: Bulhari na Slovensku (Etnokulturne charakteristiky a suvislosti). VEDA vydavatelstvo SAV, Bratislava, 2005, pp. 77-84.

 

Националните езици в Европейския съюз: социолингвистични перспективи. В: Мурдаров, В., Костадинова, П. (ред.). Закони на/за езика. София: Хейзъл, 2004, с. 196-216.

 

Социолингвистика и прагматика: някои теоретични проблеми. В: Прагматика на текста, поредица “Българско езикознание”, Акад. Изд. “Проф. Марин Дринов”, София 2001 г., стр. 208-275.

 

Енциклопедия на съвременния български език, ИПК “Св. Евтимий Патриарх Търновски”, В. Търново, 2000 г.

 

Езиково съзнание и комуникативна компетенция. В: Езиково съзнание, изд. “Наука и изкуство”, София, 1998, стр. 230-262.

 

Български език: Najnowsze dzieje jezykow slowianskich. (with St. Dimitrova, S. Andreeva, V. Fakalieva, I. Kochev at al.) Poland, Opole: Uniwersytet Opolski, Instytut Filologii Polskiej, 1997, pp. 149-187.

 

Eastern Europe Phrasebook. (with P. Georgiev, K. Steiner at al.) Australia: Lonely Planet Publications 1992, 1994, 2001, pp. 8-88.

 

Научни статии:

 

SOCIOLINGUISTICS OF EUROPEAN INTEGRATION: PREMISES AND PERSPECTIVES. 2012, Sofia.

 

Euroglossia and Eurolingualism : Sociolinguistic Diversity across National and Language Borders. In Jazyk a jazykoveda v pohybe (na počesť Slavomira Ondrejoviča), ed. Sibyla Mislovičová. VEDA vydavatelstvo SAV, Bratislava 2008, pp. 26-41.

 

БЪЛГАРИЯ И БЪЛГАРСКИЯТ ЕЗИК В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ. Сп. „Български език”- БЕ, LIV (2007), 1, стр, 8-21.

 

ТРАНСДИСЦИПЛИНАРНИЯТ ПОДХОД КАТО ОПТИМАЛЕН ЗА ПОСТРОЯВАНЕ НА СОЦИОЛИНГВИСТИЧНА ТЕОРИЯ . Сп. „Български език”, кн. 4, 2007 БЕ, LV (2007), 41, стр. 21-35.

 

Europeanization trends and the role of the future member states’ national languages within the European Union. In: Besters-Dilger et al. (eds.) Mehrsprachigkeit in der erweiterten Europaischen Union. Drava Verlag, Germany, 2003, pp. 220-222.

 

The Ethnography of Communication: historical, theoretical and applied perspectives. In: The Yearbook of the Department for Applied Linguistics, New Bulgarian University, 2003, pp. 51-62.

 

Българскят език в Европейската езикова общност: предизвикателства и перспективи. Списание на БАН, кн. 2/2001 г., стр. 4-9.

 

Социолингвистични измерения на етнокултурното пространство. В: Български фолклор, кн. 1-2, 1997 г.,4-18.

 

Multilingual Concepts in European Schools: Bulgaria. In: U. Ammon, K. Mattheier, P. Nelde (eds.) International Yearbook of European Sociolinguistics 7, Tübingen, 1993, pp. 22-32.

 

Levels of Sociolinguistic Analysis: the Micro- and Macro-sociology of Language. In: The Second Anglo-Bulgarian Symposium, Blagoevgrad, September 1985. Proceedings (ed. by Leslie Collins), SSEES, University of London, London, 1993, pp. 271-281.

 

Социолингвистика. В: Социологически проблеми, кн. 2, 1985, стр. 47-54.

 

Социолингвистични аспекти на фолклора. В: Български фолклор, кн. 1, 1984, стр. 3-13

 

Социолингвистични проблеми в лексикологията. В: Лексиколожки и лексикографски проучвания, София, 1983, стр. 21-36.

 

Съвременната американска социолингвистика. В: Съпоставително езикознание, кн.1, 1983г. стр. 54-62.

 

Философские и лингвистические корни теории “Этнографии речи”. В: Вопросы социолингвистики, Ю.Д.Дешериев (отв. ред.); Москва, 1982 г., стр. 43-50.

 

Библиография на българската социолингвистична литература по години 1999 – 2011, в международния годишник: International Yearbook of European Sociolinguistics 2-22, 1990-2012, de Gruyter, Germany.

 

 

Научни доклади на международни конгреси и конференции:

 

The Bulgarian Social Nonstandard: Legitimacy and/or Choice? A panel paper at 6th international conference on language variation in Europe, June 29-July 1, 2011,Uni.Friburg, Germany.

 

Communities of practice: language and social experience legitimacy not choice. (A paper presented for Sofia International Conference on Language and Social Experience, [ International Sociolinguistic Society in Sofia – INSOLISO] 10-11 April, 200, Десетата конференция по социолингвистика на тема: ЕЗИКЪТ И СОЦИАЛНИЯТ ОПИТ.

 

LANGUAGE COMMUNITIES: EUROPEAN CHALLENGES AND PERSPECTIVES. A paper accepted for presentation at the Dubrovnik Conference on New Challenges for Multilingualism in Europe, 11-15 April, 2010.

 

Towards Ethnographies of Euroglossia and Eurolingualism ( a paper accepted for presentation at the symposium “Language Dynamics and Linguistic Diversity in Anthropological Perspective” held during the XV ICAES – International Congress of Anthropological and Ethnological Sciences, Florence, Italy 5 – 8 July, 2003.

 

Europeanization Trends and Linguistic Diversity: Language Planning and Language Policies Perspectives (a paper presented at the World Congress of Language Policies, April 16-20, 2002, Barcelona, Spain) //www.linguapax.org/congress/word/Pachev1.doc

 

Euroglossia and Eurolingualism: Social and Cognitive Aspects (a paper presented at the 35th Meeting of Societas Linguistica Europaea “Rethinking Language and Mind”, July 22 – July 25, 2002, University of Potsdam, Potsdam, Germany.

 

On the Role of the Future Member States’ National Languages within the European Union (a paper presented at the International Conference “The Future of European Multilingualism in the Enlarged European Union”, November 22-24, 2001, Vienna, Austria).

 

National language situations: some theoretical sociolinguistic issues. In: Language & Nation, Annual Meeting of the British Association of Applied Linguistics, Swansea, UK, 1990.