EN
Начало » Структура » Ономастика » Сътрудници » доц. д-р Мая Влахова

доц. д-р Мая Влахова

Информация

доцент

Секция по ономастика

Служебен телефон:02979-29-58

Имейл: mvlahova@ibl.bas.bg

Научни интереси:

  • ономастика
  • социоономастика
  • урбанонимия
  • стандартизация на географските имена
  • критическа топонимия

Образование и опит

Образование и опит

2019 – до момента: доцент, Секция „Ономастика“, Институт за български език, БАН

2011 – 2019: главен асистент, Секция „Приложна ономастика“, Институт за български език, БАН

2008 – 2010 г.: асистент, Секция „Приложна ономастика“, Институт за български език, БАН

2005 – 2008 г.: доктор на науките, Проблемна група за стандартизация на имената, Институт за български език, БАН

1996 – 2001 г.: магистър по славянска филология, Факултет по славянски филологии, Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Научна дейност

Проекти

Топонимията на Западна България – свидетелства за националната идентичност (2014 – 2017), Институт за български език, Българска академия на науките, участник в проекта

Траките – генезис и развитие на етноса, културни идентичности, цивилизационни взаимодействия и наследство от Древността“, подтема „Следи от тракийски език в българската ономастика“ (2015 – 2018), Българска академия на науките, участник в проекта

Влияние на съвременните демографски процеси върху топонимията в Пловдивския регион. Програма за подпомагане на младите учени в БАН, научен ръководител на докторанта Красимир Коилов (май 2016 – юли 2017), Българска академия на науките

Съвременната българска антропонимна система (Мода на личните имена в България (2013 – 2016), Институт за български език, Българска академия на науките, участник в проекта

Българо-полски лексикални паралели (2011 – 2014), Институт за български език и Институт по славистика на ПАН, ЕБР, участник в проекта

Електронна база данни на микротопонимията от Западна България (2010 – 2012), Институт за български език, Българска академия на науките, участник в проекта

Електронна база данни на българската топонимия (2007 – 2009), Институт за български език, проектът е финансиран от Националния фонд „Научни изследвания“, участник в проекта

Членство в научни организации

Експертна група по стандартизация на географските имена към ООН, Работна група за екзонимите, член (2008 – до момента)

Академично дружество на ономастите „Проф. Й. Заимов“

Участие в редакционни колегии

сп. „Балканско езикознание“ (ISSN 0324-1653), Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“, 2008 – до момента: уредник

Участие в организационни и програмни комитети на конференции

Национална научна конференция „Изследователските хоризонти на българската лингвистика“ (посветена на 90-годишнината от рождението на проф. дфн Йордан Заимов), София, България, 30. 09. 2011 – 01. 10. 2011 г.,член на организационния комитет

Публикации

Монографии

Влахова-Ангелова М. Улиците на София: картографиране на градската идентичност. София: ИБЕ, 2013. 328 с. ISBN 978-954-92489-4-4.

Студии и статии в научни списания

Влахова-Ангелова М. Цветовете в българската топонимия (върху материал от Западна България). – Известия на ИБЕ, т. ХХVII, 2014, с. 130 – 160. ISSN 0323-9934

Влахова-Ангелова М. Народната таксономия на плодовете според данни на българската топонимия. – Български език, т. 61, кн. 4, 2014, с. 55 – 69. ISSN 0005-4283.

Влахова-Ангелова М. Улиците на София – паметта на града. – Многообразие в единството, кн. 1, 2014, с. 101 – 109. ISSN 1314-0825.

Статии в сборници от конференции

Влахова-Ангелова М. Към етимологията на едно име в българската топонимия – Галата – В: За словото – ново търсения и подходи. Юбилеен сборник в чест на чл.-кор. проф. дфн Емилия Пернишка, Д. Благоева, С. Колковска. София: Издателство на БАН „Проф. М. Дринов“, 2016, с. 332 – 342. ISBN 978-954-322-835-5

Влахова-Ангелова, М. Ангелов, А. Г. Съживяване на диалектната лексика по данни от българската топонимия – В: Юбилеен сборник „Професор Иван Кочев – живот, отдаден на езикознанието“. А. Кочева (съст.). София: Издателство на БАН „Проф. М. Дринов“, 2016, с. 298 – 303. ISBN 978-954-322-852-2

Vlahova-Angelova, M. Colour Terms in Microtoponymy of Western Bulgaria (with Special Attention to Metaphoric Uses of Colour Terms). – In: Mikrotoponimia i makrotoponimia w komunikacji i literaturze (Microtoponyms and macrotoponyms in communication and literature). Łódz: Uniwersytet Łódzki Wydawnictwo, 2015, pp. 271 – 279. ISBN 978-837-969-626-0.

Влахова-Ангелова, М. Общественото мнение и названията на улиците в град София. – В: Изследователски хоризонти на българската лингвистика. Сборник, посветен на 90-та годишнина от рождението на проф. Йордан Заимов. А. Чолева-Димитрова (съст.). София: ИБЕ, 2014, с. 78 – 86. ISBN 978-954-92489-5-1

Choleva-Dimitrova, A., Vlahova-Angelova M. Standardization of the Geographical Names in Bulgaria. In: Geographical Names as a Part of the Cultural Heritage. P. Jordan, H. Bergmann, C. Cheetham, I. Hausner (Hrsg.). Wien, 2009. S. 105-113. (Wiener Schriften zur Geographie und Kartographie. Band 18). ISBN 978-3-900830-67-0