EN
Начало » Структура » Съвременен български език » Сътрудници » доц. д-р Татяна Александрова

доц. д-р Татяна Александрова

Информация

Доцент

Секция за съвременен български език

Служебен телефон: 02-979-29-37

Научни интереси:

  • история и теория на книжовния език
  • граматика на българския език
  • езикова култура
  • норма и кодификация

Образование и опит

Образование и опит

1981 – 1987: магистър по българска филология, Факултет по славянски филологии, Софийски университет „Св. Климент Охридски“

1987 – 1988: специализант, Факултет по славянски филологии, СУ „Св. Климент Охридски“

1989 – 1992: редовен аспирант, Секция за съвременен български език, Институт за български език, Българска академия на науките

1993 – 1997: проучвател, ССБЕ, Институт за български език, БАН

1996: доктор по филология, Институт за български език, БАН

1997 – 2007: научен сътрудник, ССБЕ, Институт за български език, БАН

2007 – до момента: доцент, ССБЕ, Институт за български език, БАН

Научна дейност

Проекти

Езикова култура и езикова политика (постоянен), Институт за български език, Българска академия на науките, участник в проекта

Нормативна граматика на съвременния български език (2016 – 2019), Институт за български език, Българска академия на науките, участник в проекта

Съвременна правописна практика (2015 – 2017), Институт за български език, Българска академия на науките, участник в проекта

Официален правописен речник на българския език. Разширено издание (2013 – 2014), Институт за български език, Българска академия на науките, участник в проекта

Българската граматична мисъл от първата половина на XX век (2012 – 2015), Институт за български език, Българска академия на науките, участник в проекта

Български граматични речници. Речник на българския глагол (2012 – 2013), Институт за български език, Българска академия на науките, участник в проекта

Обратен речник на българския език (2011), Институт за български език, Българска академия на науките, участник в проекта

Правописен речник на българския език (2007 – 2011), Институт за български език, Българска академия на науките, участник в проекта

История на нормите и кодификацията на българския книжовен език (2007 – 2009), Институт за български език, Българска академия на науките, участник в проекта

Българският и чешкият книжовен език в контекста на информационното общество(2005 – 2007), Институт за български език, Българска академия на науките; Институт за чешки език, Чешка академия на науките, участник в проекта

Участие в редакционни колегии

Сп. „Български език“ (ISSN 0005-4283), Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“, 2013–2016: член на редакционната колегия; 2017 – до момента: главен редактор

Публикации

Монографии/Колективни трудове

Александрова, Т., М. Димитрова, В. Мурдаров, Р. Станчева, К. Чаралозова, М. Томов, Н. Паскалев, И. Стоилова, И. Кунева. Официален правописен речник на българския език. Глаголи. Българска академия на науките. Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“. София: Просвета, 2016. 991 с. ISBN 978-954-01-3154-2.

Мурдаров, В., Т. Александрова, Р. Станчева, К. Чаралозова, М. Димитрова, К. Викторова, М. Лакова, П. Костадинова, М. Томов, Н. Паскалев, И. Стоилова, А. Атанасова. Официален правописен речник на българския език. БАН, Институт за български език „Проф. Л. Андрейчин“. София: Просвета, 2012. 676 с. ISBN 978-954-01-2701-9.

Александрова, Т., К. Викторова, М. Димитрова, П. Костадинова, М. Лакова, В. Мурдаров, Н. Паскалев, Р. Станчева, И. Стоилова, М. Томов, К. Чаралозова. Правопис и пунктуация на българския език. Основни правила. БАН, Институт за български език „Проф. Л. Андрейчин“. София: Просвета, 2011. 176 с. ISBN 978-954-01-2604-3.

Мурдаров, В., Т. Александрова, М. Димитрова, Р. Станчева, К. Чаралозова, , К. Викторова, М. Лакова, П. Костадинова, М. Томов, Н. Паскалев, А. Атанасова. Обратен речник на българския език. БАН, Институт за български език „Проф. Л. Андрейчин“. София, Изток–Запад, София, 2011. 485 с. ISBN 978-954321-920-9.

Студии/глави в сборници

Александрова, Т. Българският книжовен език като националноидентификационен проект през Възраждането. – В: Българите, книжовността, езикът. ХІХ – ХХ в. София: Емас, 2008, с. 9 − 53. ISBN 9789543571621.

Александрова, Т. Семантика на минали страдателни причастия от непреходни глаголи. – В: Проблеми на граматичната система на българския език – глагол. – Българско езикознание, том 5. Академично издателство „Проф. М. Дринов“, София, 2009, с. 219 − 277. ISBN 978-954-322-258-3.

Александрова, Т. За функциите на езика. Новите проекти за езиково законодателство в България и възрожденските практики. – В: Закони на/за езика, Хейзъл, София, 2004, с. 30 − 45.

Студии и статии в научни списания

Александрова, Т. Деепричастието – кодифицирана норма и актуална езикова практика. – Български език, 2016, кн. 3, с. 58 − 69. ISSN 0005 4284.

Чаралозова, К., Т. Александрова, М. Томов. Научните приноси на акад. В. Станков в българското езикознание. − Списание на БАН, № 5, 2016, с. 77 − 82. ISSN 0007-3989.

Александрова, Т. Представяне на причастията в първите български научни граматики от 30-те и 40-те год. на ХХ век. – Български език. Приложение, 2015, с. 111 − 150, ISSN 0005-4283.

Александрова, Т. Употреба на кавички при една група собствени имена – писмена практика и нормализаторска дейност. − Български език, кн. 1, 2015, с. 19 − 35. ISSN 0005 4284.

Александрова Т. Смислопораждаща и експресивна функция на кавичките. – Български език, 2013, № 4, с. 35 – 48. ISSN 0005-4283.

Александрова, Т. Употреба на шпация – Български език, 2012, № 1, с. 35 – 42. ISSN 0005-4283.

Александрова, Т. Българският национален език в граматичните и в образователните проекти през ХІХ век. − Български език. Приложение „От любословие към езикознание”, 2011, с. 7 − 24, ISSN 0005-4283.

Александрова, Т. Някои тенденции при употребата на кавичките. – Език и литература, 2010, кн. 3–4, с. 95 – 101, ISSN 0324-1270.

Александрова, Т. Отношението между книжовния език и диалектите в контекста на проблема за формирането на българската нация през Възраждането. – Български език, 2008, кн. 3, с. 36 − 43. ISSN 0005-4283.

Александрова, Т. Националният език и образователният проект на българите през Възраждането. – Език и литература, 2007, № 3 − 4, 129−142. ISSN 0324-1270.

Александрова, Т. Повърхнинни реализации на логическата функция Р(р,у) в българския език. – Български език, год. LIII (2006), кн. 4, с. 36 − 52. ISSN 0005-4283.