EN

гл. ас. д-р Илиана Стоилова

Професионална биография

 

на н.с. ІІ ст. д-р Илиана Стоилова

 

Секция за съвременен български език

 

 

За контакти:

e-mail: i.stoilova@abv.bg

 

сл. адрес: бул. “Шипченски проход” N 52, бл. 17, каб. 509, София 1113;

 

сл. тел. 02 979 29 54

 

 

Научни интереси:

 

граматика на съвременния български книжовен език; синтаксис; история на новобългарския книжовен език; теория на книжовните езици; езикова култура; езикова политика.

 

 

Образование и квалификация:

 

1998 – 2003 г. Институт за български език, Секция за съвременен български език – докторантура.

 

1991 – 1997 г. СУ „Св. Климент Охридски”, българска филология.

 

1994 – 1997 г. СУ „Св. Климент Охридски”, полска филология.

 

 

Професионално развитие:

 

от 2008 г. Институт за български език, научен сътрудник ІІ степен.

 

2003 – 2008 г. от 2008 г. Институт за български език, проучвател.

 

 

Участие в научни проекти за последните десет години:

 

Езикова култура и езикова политика. Постоянен проект на Секцията за съвременен български език. Ръководител: ст.н.с. д-р П. Костадинова.

 

История на нормите и кодификацията на новобългарския книжовен език (2007 – 2009). Ръководител: ст.н.с. І ст. д.ф.н. В. Мурдаров.

 

Кирилица – латиница: лингвистични изследвания и препоръки (2005 – 2009). Допълнително финансиран от МОН. Ръководител: ст.н.с. д-р П. Костадинова.

 

Нов правописен речник на съвременния български книжовен език. Второ допълнено и преработено издание (2007 – 2008). Ръководител: ст.н.с. д-р П. Костадинова.

 

Разбираема България – транслитерация на български собствени имена на латиница (2006 – 2008). Съвместен проект на ИБЕ и МДААР. Финансиран от МДААР. Ръководител ст.н.с. д-р П. Костадинова.

 

Повишаване на знанията и информираността на служителите в държавната администрация за работа с европейското законодателство: прецизност и стил (2008).

 

Българският и чешкият книжовен език в контекста на информационното общество (2005 – 2007). Съвместен проект на ИБЕ и Института за чешки език при Чешката академия на науките. Ръководител: ст.н.с. д-р П. Костадинова.

 

Въпроси. Електронна база данни на Службата за езикови справки. Постоянен проект на Секцията за съвременен български език. Ръководител: ст.н.с. д-р П. Костадинова.

 

Установяване на националния характер на новобългарския книжовен език през ХІХ – ХХ в. (2004 – 2006). Ръководител ст.н.с. ІІ ст. д-р Ст. Жерев.

 

 

Експертна и обществена дейност:

 

отговори на въпроси, постъпили в служба „Езикови справки и консултации” в ССБЕ.

 

 

Лекционни курсове:

 

2004/ 2005 „ Български език и академично есе” в Нов български университет.

 

2008/ 2009 „ Български език и академично есе” в Нов български университет.

 

2008/2009 „Създаване на научен текст” – специализиран курс за докторанти в Националната художествена академия

 

 

Основни публикации:

 

И. Стоилова. Установяване на синтактични норми през Възраждането. В: Българите, книжовността, езикът ХІХ – ХХ век. София. Изд. “Емас”. 2008 г., стр. 113-162.

 

И. Стоилова. Сложните съставни с подчинени определителни изречения през Възраждането – Българска реч, 2007 г., кн. 2, стр. 28-37.

 

И. Стоилова. За употребата на някои съюзи и съюзни думи в сложните изречения през Възраждането. В: Научни приноси в памет на професор Константин Попов Материали от научната конференция “100 години от рождението на проф. К. Попов”, София, 29-30 ноември 2007 г. Велико Търново. ИК “Знак’94”. 2007 г., стр. 197-205.