EN
Начало » Новини » Тържествено връчване на наградите на Фонд „Академик Владимир Георгиев“ за 2018 г.

Тържествено връчване на наградите на Фонд „Академик Владимир Георгиев“ за 2018 г.

На 18 февруари 2019 г. от 14:00 часа в Големия салон на Българската академия на науките се проведе тържественото връчване на наградите на Фонд „Академик Владимир Георгиев“ за 2018 г. Събитието се организира от Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при Българската академия на науките и Националния дарителски фонд „13 века България“.

Първа награда за най-добър труд по езикознание за 2018 г. бе присъдена на проф. д-р Валентин Гешев за труда „Следистория на българския език: български език на Балканите, спомени за българското минало, противоречиво и динамично настояще“. Втора награда за постижения в областта на езикознанието за 2018 г. бе присъдена на проф. д.ф.н. Маргарита Младенова за труда „Семантика на притежателните глаголи в българския, чешкия и руския език“.

Наградата на Фонд „Академик Владимир Георгиев“ е учредена в изпълнение на завещанието на акад. Владимир Иванов Георгиев – изтъкнат български езиковед, получил широко международно признание като специалист по индоевропейско езикознание. Според обновения през 2013 г. статут на Фонда наградата е годишна и се присъжда на индивидуални или колективни трудове, издадени през последните три години, представляващи значителен и оригинален научен принос в дадена област на езикознанието.

След възобновяването на връчването на наградата с нея са удостоени трудове на изтъкнати български езиковеди. През 2014 г. бе присъдена награда за колективен труд по езикознание на учени от Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ за труда „Речник на книжовния български език на народна основа (върху текст на Тихонравовия дамаскин)“. През 2015 г. наградата бе връчена на чл.-кор. д.ф.н. Емилия Пернишка за труда „Местните имена в Свищовско“. През 2017 г. – на труда на проф. д.ф.н. Пенка Пехливанова „От мотивираност към произволност и обратно (Мотивираност на езиковия знак, или как думите говорят за нещата)“.

През 2018 г. връчването на наградите се проведе в рамките на Тържествената научна сесия, посветена на 110-годишнината от рождението на акад. Владимир Георгиев.  Наградата за колективен труд по езикознание бе присъдена на „Български диалектен атлас. Обобщаващ том IV. Морфология“, изработен от колектив от Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“, а с първа награда за най-добър труд по езикознание бе отличен трудът „Увод в палеобалканистиката“ с автор Албена Мирчева.

В конкурса за наградата на Фонд „Академик Владимир Георгиев“ за 2018 г. участваха пет индивидуални труда, предложени за участие от Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ и Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“. Ръководният съвет на Фонда в състав: акад. Михаил Виденов, чл.-кор. Емилия Пернишка, чл.-кор. Мария Попова, проф. Анна Чолева-Димитрова, проф. Сия Колковска, проф. Светла Коева и доц. Христина Дейкова, присъди две индивидуални награди: първа и втора.