EN
Начало » Конкурси » Текущи » Четири конкурса за академични длъжности

Четири конкурса за академични длъжности

Институтът за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при БАН – София обявява четири конкурса за заемане на следните академични длъжности:

» един конкурс за академичната длъжност „професор“ в професионално направление 2.1. Филология, научна специалност Български език (диалектология) за нуждите на Секцията за българска диалектология и лингвистична география;

» два конкурса за заемане на академичната длъжност „доцент“ в професионално направление 2.1. Филология, научна специалност Български език (диалектология) за нуждите на Секцията за българска диалектология и лингвистична география;

» един конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ в професионално направление 2.1. Филология, научна специалност Български език (българска лексикология и лексикография) за нуждите на Секцията за българска лексикология и лексикография.

Всички конкурси са със срок 2 месеца от обнародването им в „Държавен вестник“. Документи се подават в канцеларията на Института, бул. „Шипченски проход“ № 52, бл.17, ет. 5, ст. 504, тел. 02 872–23–02, до 20.03.2017 г.