EN
Начало » Конкурси » Текущи » Три конкурса за академичната длъжност „доцент“ и един конкурс за академичната длъжност „главен асистент“

Три конкурса за академичната длъжност „доцент“ и един конкурс за академичната длъжност „главен асистент“

           Институтът за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при БАН обявява три конкурса за заемане на академичната длъжност „доцент“ в професионално направление 2.1. Филология, научна специалност Български език, за нуждите на Секцията за българска лексикология и лексикография, Секцията по ономастика и Секцията за етнолингвистика и един конкурс за академичната длъжност „главен асистент“ в професионално направление 2.1. Филология, научна специалност Български език, за нуждите на Секцията за терминология и терминография. Срокът за подаване на документите е 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи се подават в канцеларията на Института, бул. „Шипченски проход“ № 52, бл. 17, ет. 5, ст. 504, тел. 02 872–23–02.

           Обявата е публикувана в „Държавен вестник“, бр. 36 от 03.05.2019 г.