EN
Начало » Конкурси » Процедури » Защита на дисертационен труд на Тодор Димитров Лазаров за придобиване на образователната и научна степен „доктор“

Защита на дисертационен труд на Тодор Димитров Лазаров за придобиване на образователната и научна степен „доктор“

Институтът за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ съобщават, че на 19 юни (петък) 2020 г. от 14 часа в Големия салон на Института, ул. „Шипченски проход” № 52, бл. 17, ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационния труд на тема: „Българо-английски граматични паралели с оглед на машинния превод“ на Тодор Димитров Лазаров, докторант към Секцията по компютърна лингвистика, научна област: 2. Хуманитарни науки, професионално направление: 2.1. Филология, докторска програма: Общо и сравнително езикознание.

Научен ръководител: проф. д-р Светла Коева.

Председател на Научното жури: проф. д.ф.н. Максим Стаменов – становище (български) (руски).

Членове на Научното жури:

1. Проф. д-р Радка Влахова – рецензия (български) (руски);

2. Проф. д-р Красимира Алексова – рецензия (български) (руски);

3. Проф. д-р Йовка Тишева – становище (български) (английски);

4. Доц. д-р Екатерина Търпоманова – становище (български) (английски).

Авторефератът на дисертацията е достъпен онлайн: (български) (английски).