EN
Начало » Конкурси » Процедури » Защита на дисертационен труд на Жанета Тодорова Златева за придобиване на образователната и научна степен „доктор“

Защита на дисертационен труд на Жанета Тодорова Златева за придобиване на образователната и научна степен „доктор“

Институтът за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ съобщават, че на 18 юни (четвъртък) 2020 г. от 11 часа в Големия салон на Института, ул. „Шипченски проход” № 52, бл. 17, ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационния труд на тема: „Динамика на дублетността в глаголната система на съвременния български книжовен език“ на Жанета Тодорова Златева, докторантка към Секцията за съвременен български език, научна област: 2. Хуманитарни науки, професионално направление: 2.1. Филология, докторска програма: Български език.

Научен ръководител: доц. д-р Руска Станчева.

Председател на Научното жури: проф. д-р Сия Колковска – становище (български) (английски).

Членове на Научното жури:

1. Проф. д.ф.н. Владко Мурдаров – рецензия (български) (английски);

2. Проф. д-р Красимира Алексова – рецензия (български) (руски);

3. Проф. д.ф.н. Лилия Крумова-Цветкова – становище (български) (английски);

4. Проф. д-р Надка Николова – становище (български) (английски).

Авторефератът на дисертацията е достъпен онлайн: (български) (чешки).