EN
Начало » Конкурси » Процедури » Защита на Илияна Кунева (доктор)

Защита на Илияна Кунева (доктор)

Институтът за български език при БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ съобщават, че на 10 април 2014 г., от 11 часа в Големия салон на Института за български език при БАН, бул. „Шипченски проход“ 52, бл.17, София, ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема: „Възклицателните и подбудителните изречения в българския език“ на Илияна Кунева, редовна докторантка в ИБЕ при БАН, научна област: 2.Хуманитарни науки, професионално направление: 2.1. Филология. Специалност: Български език, научен ръководител: проф. дфн. Мери Лакова.

 

Научното жури се състои от:

1. проф. д-р Светла Коева – председател, становище

2. проф. дфн Мери Лакова – становище

3. проф. д-р Стефка Петрова – рецензия

4. проф. д-р Йовка Тишева – рецензия

5. Доц. д-р Калина Викторова – становище

 

Авторефератът и дисертацията са достъпни онлайн.

начало