EN
Начало » Без категория » МЕЖДУНАРОДНА ГОДИШНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ИНСТИТУТА ЗА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК „ПРОФ. ЛЮБОМИР АНДРЕЙЧИН“ 2020

МЕЖДУНАРОДНА ГОДИШНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ИНСТИТУТА ЗА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК „ПРОФ. ЛЮБОМИР АНДРЕЙЧИН“ 2020

По случай 78-ата годишнина от основаването си Институтът за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при Българската академия на науките има удоволствието да организира поредната Международна годишна конференция.

Конференцията се е утвърдила като престижен форум за представяне на най-актуалните постижения и тенденции в областта на изследването на българския език в България и по света, както и на научните успехи на десетте секции на Института, включително резултатите от работата по национални и международни проекти и сътрудничеството с български и чуждестранни научни центрове.

Тематиката на конференцията обхваща следните основни направления (без да се ограничава до тях):

 • Съвременен български език
 • Българска лексикология и лексикография
 • Терминология и терминография
 • История на българския език
 • Българска диалектология
 • Българска етимология
 • Българска ономастика
 • Етнолингвистика
 • Общо и съпоставително езикознание
 • Компютърна лингвистика

Дата и място на провеждане

Поради неблагоприятната ситуация с COVID-19 у нас и по света Организационният комитет взе решение да отмени окончателно провеждането на Международната годишна конференция на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ през 2020 г., тъй като здравето и сигурността на участниците в конференцията са най-важни. Не можем да се ангажираме с отлагане на конференцията за по-късна дата през годината поради динамичната и несигурна ситуация.

Срокове

25 януари 2020 г.: краен срок за подаване на докладите

25 февруари 2020 г.: уведомяване на авторите за резултатите от оценката на докладите

10 март 2020 г.: краен срок за подаване на окончателния вариант на докладите

13 май 2020 г.: публикуване на електронния вариант на сборника с доклади

За контакт

Имейл адрес: confibl@ibl.bas.bg

Уебстраница на конференцията

https://ibl.bas.bg/confibl2020/

Езици

Работни езици на конференцията са: български, английски или руски.


Събитието се подкрепя от:
Конференцията ще се проведе в централната сграда на Българската академия на науките (гр. София, ул. „15 ноември“ № 1).

Програмен комитет

  Светла Коева – Институт за български език, Българска академия на науките, България, съпредседател на Програмния комитет

  Максим Стаменов – Институт за български език, Българска академия на науките, България, съпредседател на Програмния комитет

  Таня Августинова – Саарландски университет, Германия

  Лучия Антонова-Василева – Институт за български език, Българска академия на науките, България

  Олга Арнаудова – Университет в Отава, Канада

  Яна Атанасова – Изследователски център „Люсиен Тениер“, Университет във Франш-Конте

  Диана Благоева – Институт за български език, Българска академия на науките, България

  Мариола Валчак-Миколайчакова – Университет „Адам Мицкевич“, Полша

  Валентин Вълчанов – Норвежки научно-технически университет, Норвегия

  Златка Генчева – Национален център за научни изследвания, Филиал за изследване на устната традиция на езиците и културите, Франция

  Светлана Георгиева – Одески национален университет „Иля Мечников“, Украйна

  Хана Гладкова – Карлов университет, Чехия

  Христина Дейкова – Институт за български език, Българска академия на науките, България

  Мила Димитрова-Вълчанова – Норвежки научно-технически университет, Норвегия

  Елена Димова – Университет в Монреал, Канада

  Петер Женюх – Славистичен институт „Ян Станислав“, Словашка академия на науките, Словакия

  Румяна Златанова – Хайделбергски университет, Германия

  Елена Иванова – Санктпетербургски държавен университет, Русия

  Таня Иванова-Съливан – Университет в Ню Мексико, САЩ

  Елеонора Йовкова-Шии – Университет в Тояма, Япония

  Мария Китанова – Институт за български език, Българска академия на науките, България

  Сия Колковска – Институт за български език, Българска академия на науките, България

  Мария Кошкова – Славистичен институт „Ян Станислав“, Словашка академия на науките, Словакия

  Илияна Кръпова – Венециански университет „Ка’Фоскари“, Италия

  Вяра Малджиева – Торунски университет „Николай Коперник“, Полша

  Христина Марку – Тракийски Демокритов университет, Гърция

  Ваня Мичева – Институт за български език, Българска академия на науките, България

  Олга Младенова – Университет в Калгари, Канада

  Божана Нишева – Славянски институт, Чешка академия на науките, Чехия

  Румяна Панчева – Университет в Южна Калифорния

  Иван Петров – Лодзки университет, Полша

  Хаген Питш – Гьотингенски университет „Георг-Аугуст“, Германия

  Ирина Седакова – Институт по славянознание, Руска академия на науките, Русия

  Людвиг Селимски – Шльонски университет, Полша

  Кристияна Симеонова – Институт за български език, Българска академия на науките, България

  Румяна Слабакова – Саутхемптънски университет, Великобритания

  Петър Сотиров – Университет „Мария Кюри-Склодовска“, Полша

  Елена Узеньова – Институт по славянознание, Руска академия на науките, Русия

  Марияна Цибранска-Костова – Институт за български език, Българска академия на науките, България

  Катя Чаралозова – Институт за български език, Българска академия на науките, България

  Анна Чолева-Димитрова – Институт за български език, Българска академия на науките, България

  Хетил Ро Хауге – Университет в Осло, Норвегия

  Александър Шапошников – Институт за руски език „В.В. Виноградов“, Руска академия на науките, Русия

Организационен комитет

  Мая Влахова-Ангелова (съпредседател) – Институт за български език, Българска академия на науките, България

  Симеон Стефанов (съпредседател) – Институт за български език, Българска академия на науките, България

  Иво Панчев (съпредседател) – Институт за български език, Българска академия на науките, България

  Магдалена Абаджиева – Институт за български език, Българска академия на науките, България

  Цветелина Георгиева – Институт за български език, Българска академия на науките, България

  Илияна Кунева – Институт за български език, Българска академия на науките, България

  Светлозара Лесева – Институт за български език, Българска академия на науките, България

  Калина Мичева-Пейчева – Институт за български език, Българска академия на науките, България

  Катерина Ушева – Институт за български език, Българска академия на науките, България

Ден първи
Зала „Проф. Марин Дринов“
8.30 – 9.00 Регистрация

9.00 – 9.20 Откриване на конференцията

9.20 – 9.50 Лекция на гост-лектор: Ханна Гладкова (Карлов университет, Прага, Чехия) Проблеми на кодификацията на съвременния български и чешки език — съпоставителен анализ

9.50 – 10.00 Пауза

Заседание 1 Съвременен български език

10.00 – 10.20 Стоян Буров (Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“) Граматическа норма и прояви на хиперкоректност в българския език

10.20 – 10.40 Olga Arnaudova (University of Ottawa, Education Permanente (CECCE)) When demonstratives and definite articles co-occur: The case of Bulgarian

10.40 – 11.00 Елена Ю. Иванова (Санкт-Петербургский государственный университет) Разрыв составных союзов с ДА в болгарском языке: коммуникативно-синтаксический интерфейс

11.00 – 11.15 Дискусия

11.15 – 11.30 Пауза

11.30 – 11.50 Iliyana Krapova (Università Ca’ Foscari, Venezia) About ‘factivity’ as a linguistic concept and its implications in Bulgarian

11.50 – 12.10 Радка Влахова-Руйкова (Софийски университет „Св. Климент Охридски“) Езикови прояви на инперсоналността и на ангажираността (25 г. по-късно)

12.10 – 12.30 Йовка Тишева (Софийски университет „Св. Климент Охридски“) Експлицитният подлог аз – маркер на разговорност в медийната писмена реч?

12.30 – 12.45 Дискусия

12.45 – 14.00 Обедна почивка

Заседание 2 Българска лексикология, лексикография и терминология

14.00 – 14.20 Валентина Бонджолова (Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“) За динамичните процеси в лексико-семантичното поле пари

14.20 – 14.40 Мария Кошкова (Институт по славистика „Ян Станислав“, Словашка академия на науките), Надежда Костова (Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ – БАН) Към концепцията за лексикографската обработка на междуезиковата омонимия в българския и словашкия език

14.40 – 15.00 Мария Попова (Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ – БАН) Българският език и неговата терминология в ерата на глобализацията

15.00 – 15.15 Дискусия

15.15 – 15.30 Пауза

15.30 – 15.50 Кристияна Симеонова (Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ – БАН) За някои интересни факти от създаването на българската научна терминология след Освобождението

15.50 – 16.10 Радостина Стоянова (Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ – БАН) Терминологични фразеологични калки в най-новата българска и руска икономическа терминология

16.10 – 16.45 Дискусия

Ден първи
Зала „Акад. Иван Евстратиев Гешов“

Заседание 3 История на българския език

10.00 – 10.20 Румяна Златанова (Кирило-Методиевски изследователски център – БАН) Към старобългарския превод на библейските пророчески книги. Проучвания и перспективи

10.20 – 10.40 Марияна Цибранска-Костова (Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ – БАН) Средновековни названия за коприната на славянския Юг

10.40 – 11.00 Елка Мирчева (Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ – БАН) За редактирането на текстове в старата българска книжнина (Житие на Григорий Велики)

11.00 – 10.15 Дискусия

11.15 – 11.30 Пауза

11.30 – 11.50 Явор Милтенов (Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ – БАН) Диалектна особеност или преписваческа грешка – о вместо ѫ в най-старите ръкописи

11.50 – 12.10 Татяна Илиева (Кирило-Методиевски научен център – БАН) Терминологичната лексика в старобългарския език и проблемите на нейното систематично описание със средствата на историческата терминография

12.10 – 12.30 Пиринка Пенкова (независим изследовател, Дания) Идентификация на гръцкия прототип на славянския буквален превод на „Словата против арианите“ от Атанасий Александрийски

12.30 – 12.45 Дискусия

12.45 – 14.00 Обедна почивка

Заседание 4 Българска етимология и ономастика

14.00 – 14.20 Людвиг Селимски (Университет в Катовице, Полша) За етимологията на дванадесет думи

14.20 – 14.40 Христина Дейкова (Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ – БАН) Към българската диалектна етимология – за някои фонетични проблеми при етимологизуване на български диалектни думи

14.40 – 15.00 Живка Колева-Златева (Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“) За фонетичната мотивираност на някои думи от том VIII на Българския етимологичен речник, които не са обяснени като такива

15.00 – 15.15 Дискусия

15.15 – 15.30 Пауза

15.30 – 15.50 Красимира Фучеджиева (Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ – БАН) Семантичен развой при глаголи за движение. Наблюдение върху материал от „Българския етимологичен речник“

15.50 – 16.10 Мая Влахова-Ангелова (Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ – БАН) За унисекс имената в съвременната българска личноименна система

16.10 – 16.30 Георги Митринов (Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ – БАН) Български следи в епиграфски надгробни паметници от Беломорието (Егейска Македония и Западна Тракия)

16.30 – 16.45 Дискусия

Ден втори
Зала „Проф. Марин Дринов“

9.00 – 9.30 Лекция гост-лектор: Хилмар Валтер (Лайпцигски университет, чуждестранен член на БАН) Ролята на Лайпцигския университет при развитието на българската лингвистика в края на 19-ия век

9.30 – 9.40 Пауза

Заседание 5 Съвременен български език

9.40 – 10.00 Биляна Радева-Гезенчова (Софийски университет „Св. Климент Охридски“) За невъзможното степенуване на прилагателни имена

10.00 – 10.20 Мирена Пацева (Софийски университет „Св. Климент Охридски“) Прозодични фактори при избора на суфикси с идентично словообразувателно значение

10.20 – 10.40 Максим Стаменов (Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ – БАН) Лексикално-граматична омонимия и граматикализация при неизменяемите думи в българския език – насоки и резултати

10.40 – 10.55 Дискусия

10.55 – 11.10 Пауза

11.10 – 11.30 Елисавета Балабанова (Университет по библиотекознание и информационни технологии) Адюнкт за време в началото на изречението – словоредни модели

11.30 – 11.50 Димитрина Хамзе (Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“) Оценъчни индикации на женското и мъжкото в провербиални фрази (върху материал от българския и полския език)

11.50 – 12.10 Галина Петрова (Университет „Проф. д-р Асен Златарев“ – Бургас) Безлични предикативно-дативни конструкции в българския език

12.10 – 12.25 Лора Желева (Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ – БАН) За обхвата на аргументните позиции Агенс и Експериенцер и някои проблемни моменти при разграничаването им

12.25 – 12.40 Дискусия

12.40 – 14.00 Обедна почивка

Заседание 6 Българска диалектология

14.00 – 14.20 Татьяна И. Вендина (Институт славяноведения, РАН) „Общеславянский лингвистический атлас“ и культурная антропология

14.20 – 14.40 Лучия Антонова-Василева (Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ – БАН) Характерни маркери за българския език на морфологично и синтактично равнище – по материали от говора на Раховец, Призренско

14.40 – 15.00 Илияна Гаравалова (Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ – БАН) За някои морфологични особености на именната система на говора на с. Речане, Призренско

15.00 – 15.15 Дискусия

15.15 – 15.30 Пауза

15.30 – 15.50 Ана Кочева (Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ – БАН) Традиционни кулинарни названия като фразеологично ядро на устойчиви сравнения в български език

15.50 – 16.10 Krasimira Koleva (Konstantin Preslavsky University of Shumen) The macro-area and the internal borders of the Shumen dialect

16.10 – 16.30 Дискусия

Ден втори
Зала „Акад. Иван Евстратиев Гешов“

Заседание 7 История на българския език

9.40 – 10.00 Магдалена Абаджиева (Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ – БАН) Нови данни за книжнината на българите католици през XIX век

10.00 – 10.20 Ивона Карачорова (Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ – БАН) Лексиката на славянския превод на Исихиевите тълкования към Псалтира в Песнивеца на цар Иван-Александър от 1337 г.

10.20 – 10.40 Кирил Първанов (Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ – БАН) Старобългарското глаголно словообразуване и процесът мислене

10.40 – 10.55 Дискусия

10.55 – 11.10 Пауза

11.10 – 11.30 Людмила Карпенко (Самарски университет, Русия) О роли древнеболгарской словообразовательной системы для развития лексики русского права

11.30 – 11.50 Христина Тончева-Тодорова (Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“) Новооткрити молитви на вечернята и утренята в Зографската ръкописна традиция от ХIII век

11.50 – 12.10 Антоанета Джельова (Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“), Мария Анастасова (Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“) Съпоставка между показателните местоимения в самостоятелна употреба в старобългарски и в староанглийски език

12.10 – 12.25 Дискусия

12.25 – 14.00 Обедна почивка

Заседание 8 Компютърна лингвистика

14.00 – 14.20 Светла Коева (Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ – БАН), Валентина Стефанова (Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ – БАН) Меронимията в Уърднет: дефиниране на субрелации

14.20 – 14.40 Валентина Стефанова (Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ – БАН), Цветана Димитрова (Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ – БАН) За причастията в Българския уърднет

14.40 – 15.00 Христина Кукова (Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ – БАН) Глаголи за комуникация, фреймови елементи и семантични ограничения (върху синонимни множества от Булнет)

15.00 – 15.15 Дискусия

15.15 – 15.30 Пауза

15.30 – 15.50 Светлозара Лесева (Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ – БАН), Ивелина Стоянова (Нов български университет) Отвъд лексикалните ресурси: валидиране на концептуалното описание в корпусни данни

15.50 – 16.10 Viktoriya Petrova (Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ – БАН) Computer Terminology in Bulgarian Related with the Human Translation

16.10 – 16.30 Дискусия

Ден трети
Зала „Проф. Марин Дринов“

9.00 – 9.30 Лекция гост-лектор: Антон Циммерлинг (Государственный институт русского языка имени А.С.Пушкина) Болгарские клитики и коммуникативная структура: описание и типология

9.30 – 9.40 Пауза

Заседание 9 Общо и сравнително езикознание

9.40 – 10.00 Биляна Михайлова (Софийски университет „Св. Климент Охридски“), Екатерина Търпоманова (Софийски университет „Св. Климент Охридски“), Марина Джонова (Софийски университет „Св. Климент Охридски“) Причастният пасив в балканския езиков съюз

10.00 – 10.20 Ирина Стенгър (Саарландски университет, Германия), Таня Августинова (Саарландски университет, Германия) How intelligible is spoken Bulgarian for Russian native speakers in an intercomprehension scenario?

10.20 – 10.40 Виктория А. Лазарева (Университет в Салерно) Тавтологии Х copula X: опыт сопоставительного исследования (на материале болгарского, русского и итальянского языков)

10.40 – 10.55 Дискусия

10.55 – 11.10 Пауза

11.10 – 11.30 Илияна Димитрова (Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ – БАН) Влияе ли англ. please върху употребата на моля, моля те/Ви в българския език?

11.30 – 11.50 Диана Благоева (Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ – БАН), Войчех Сосновски (Институт по славистика – ПАН, Полша), Роман Тимошук (Институт по славистика – ПАН, Полша) Нови фразеологични калки в българския и полския език

11.50 – 12.05 Дискусия

12.05 – 14.00 Обедна почивка

Заседание 10 Общо и сравнително езикознание

14.00 – 14.20 Иван Держански (Институт по математика и информатика – БАН), Олена Сирук (Институт по математика и информатика – БАН) Адективните и адвербиалните деминутиви в български и украински език

14.20 – 14.40 Тедора Кръстева (Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ – БАН) Eталоните за красота и грозота в устойчивите сравнения в българския и руския език

14.40 – 15.00 Якуб Банасяк (Институт по славистика – ПАН, Полша), Павел Ковалски (Институт по славистика – ПАН, Полша), Екатерина Петкова (Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ – БАН), Велислава Стойкова (Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ – БАН) Библиография на славянското езикознание: история и перспективи

15.00 – 15.20 Катя Исса (Университет по архитектура, строителство и геодезия) Морфологични деформации и словообразувателни тенденции в езика на българските емигранти в Австралия

15.20 – 15.35 Дискусия

16.00 Закриване на конференцията

Ден трети
Зала „Акад. Иван Евстратиев Гешов“

Заседание 11 Етнолингвистика

9.40 – 10.00 Мария Китанова (Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ – БАН) Концептът РОДИНА през призмата на анкетните дни

10.00 – 10.20 Борислав Попов (Югозападен университет „Неофит Рилски“) Митолингвистичен модел при някои названия на хтонични животни в български език

10.20 – 10.40 Светлана Георгиева (Одески национален университет „Иля Мечников“) (Не)познатият език: летните празници при българите от Южна Украйна Дискусия

10.40 – 10.55 Дискусия

10.55 – 11.10 Пауза

11.10 – 11.30 Димитрина Хамзе (Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“) Паремийни индикации на женствеността и мъжествеността (върху материал от българския и полския език)

11.30 – 11.50 Ваня Мичева (Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ – БАН), Калина Мичева-Пейчева (Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ – БАН) Етнолингвистика и диахрония. Данни за традиционната култура в български средновековни ръкописи

11.50 – 12.05 Дискусия

12.05 – 14.00 Обедна почивка

Заседание 12 Езиково обучение

14.00 – 14.20 Вехбие Балиева (Регионална библиотека „П. Р. Славейков“, Велико Търново) Предизвикателства и перспективи в обучението на 5 – 6-годишни деца по български език като втори с помощта на фрейм скриптове

14.20 – 14.40 Славина Лозанова (Нов български университет, Институт „Науки за глухите хора“), Ивелина Стоянова (Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ – БАН, Институт „Науки за глухите хора“) Билингвистичен подход на четивно взаимодействие при глухи деца

14.40 – 15.00 Милена Попова (Софийски университет „Св. Климент Охридски“) Лингвистичните универсалии и положителният езиков трансфер в чуждоезиковото обучение

15.00 – 15.20 Елена Хаджиева, Рени Манова (Софийски университет „Св. Климент Охридски“) Лингвокултурните модели в обучението по български език като чужд

15.20 – 15.35 Дискусия

16.00 Закриване на конференцията

Регистрацията за конференцията ще продължи до 1 май.

Регистрацията е безплатна и включва:

участие в конференцията;

кафе паузи;

материали за конференцията.

Поради неблагоприятната ситуация с COVID-19 у нас и по света Организационният комитет взе решение да отмени окончателно провеждането на Международната годишна конференция на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ през 2020 г., тъй като здравето и сигурността на участниците в конференцията са най-важни. Не можем да се ангажираме с отлагане на конференцията за по-късна дата през годината поради динамичната и несигурна ситуация.

Статиите се подават анонимно на български, английски или руски език. Обемът им не бива да надвишава 15 стандартни страници (в обема влиза и списъкът на цитираната литература). Докладите, подадени за участие в конференцията, ще бъдат приемани предварително след положително заключение на базата на анонимно рецензиране.

Докладите се оформят според инструкциите, публикувани на уебстраницата на конференцията (//ibl.bas.bg/wp-content/uploads/2020/02/guidelines_IBL2020_bg-final.pdf). За да се запази анонимността, полето за въвеждане на имената на авторите и институцията, към която принадлежат, се оставя непопълнено. Самоцитиранията, които могат да нарушат анонимността, трябва да се избягват.

Подаването на статиите се извършва в .pdf формат чрез профила на конференцията в системата за управление на конференции EasyChair (https://easychair.org/conferences/?conf=confibl2020). Авторите, които нямат профил в нея, могат да се регистрират на адрес: https://easychair.org/account/signup. Обръщаме Ви внимание, че крайният срок за подаване на пълния текст на докладите в системата е 25 януари 2020 г. При подаване на докладите е нужно всеки автор да избере от списъка с тематичните области тези области, към които принадлежи докладът.

Предвижда се издаване на сборник с докладите от конференцията, който ще бъде представен за оценка и включване в ISI Web of Science.

Доклади от Международната годишна конференция на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ (София, 2020). ТОМ 1, ТОМ 2. Ваня Мичева, Диана Благоева, Марияна Витанова, Марияна Цибранска, Сия Колковска, Татяна Александрова (отг. ред.). София: Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“, 2020. ISSN 2683-118Х.

ТОМ 1 | ТОМ 2

Етичен кодекс