EN
Начало » Лора Желева

Лора Желева

Информация

Филолог

Секция за съвременен български език

Служебен телефон: 02 979-29-53

Имейл: l.mikova@ibl.bas.bg

Научни интереси:

  • езикова култура
  • граматика
  • съпоставително изследване на славянските езици

Образование и опит

Образование и опит

2010 – 2015: магистър по славянска филология, Факултет по славянски филологии, Софийски университет „Св. Климент Охридски“

2015 – 2019: асистент, Секция за съвременен български език, Институт за български език, БАН

2019 – до момента: филолог, Секция за съвременен български език, Институт за български език, БАН

2016 – до момента: задочна докторантка към Секцията за съвременен български език, Институт за български език, БАН

Научна дейност

Проекти

Наименование на проекта, срок, организация, която изпълнява проекта, финансираща организация, вид на участието (участник, ръководител, координатор, експерт…)

Езикови справки и консултации (постоянен), Институт за български език, Българска академия на науките, участник в проекта

Изследване на обществените нагласи и ценностните ориентации към съвременния български книжовен език като фактор при кодификацията на нормите му, Институт за български език, Българска академия на науките, финансиран от ФНИ, участник в проекта

Нормативна граматика на съвременния български език (2016 – 2019), Институт за български език, Българска академия на науките, участник в проекта

Съвременна правописна практика (2015 – 2017), Институт за български език, Българска академия на науките, участник в проекта

Публикации

Студии и статии в научни списания

Микова, Л. Форми за множествено число при новите съществителни от мъжки род, заети от английски език. – Български език, кн. 3, 2016, с. 111 – 114. ISSN: 0005-4283.

Статии в сборници от конференции

Микова, Л. Домашни и заети думи в чешкия език. – В: Библиотека на Международния филологически форум [онлайн]. 28.09.2016. https://philol-forum.uni-sofia.bg/words-in-czech-language/