EN
Начало » Проекти » Завършени проекти » Езикова и етнокултурна динамика на традиционните и нетрадиционните ценности в славянския свят

Езикова и етнокултурна динамика на традиционните и нетрадиционните ценности в славянския свят

Секция за етнолингвистика

Срок: 24. 07. 2018 – 24. 07. 2020 г.

Вид на проекта: колективен, международен

Партньори: Институт по славянознание при Руската академия на науките, Институт по славистика „Ян Станислав“ при Словашката академия на науките

Финансиране: Програма ERA NET RUS PLUS чрез Фонд „Научни изследвания“ – Call 2018 (проект #472–LED-SW). ДО 02/5 от 24.07.2018

Ръководител: проф. д-р Мария Китанова

Участници: проф. д-р Мария Китанова, доц. д-р Йоанна Кирилова, доц. д-р Калина Мичева-Пейчева (Секция за етнолингвистика), проф. д.ф.н. Марияна Цибранска-Костова, проф. д-р Елка Мирчева, доц. д-р Ваня Мичева (Секция за история на българския език).

Анотация:

Проектът предвижда изучаване на общото и различното в историческата трансформация на йерархията на ценностите в славянските страни (Русия, България и Словакия) посредством многоаспектен анализ на традиционните и нетрадиционните ценности, като се съпостави тяхната динамика в Русия, България и Словакия. Изследването ще се базира върху езикови, фолклорни и исторически материали, което е интердисциплинарен анализ на базовите ценности (семейство, живот, любов, здраве, ум, природа и др.). В българската част на проекта се предлага проучване на определени ценности в трите типа култури: стара, традиционна и съвременна. В частта си Традиционните ценности в асоциативния свят на съвременните българи главната цел на изследването е да се систематизират ключовите концепти от духовната парадигма на българина въз основа на лексикографски източници и асоциативнви анкети, за да се разкрие когнитивният опит на българина от тази епоха в отношението му към традиционните ценности. В частта си Духовните ценности на българите в оригинални творби на българското Средновековие главната цел е да се систематизират ключовите концепти от духовната парадигма на българина въз основа на конкретни творби, като са подбрани такива с различна хронология и представителен характер в жанрово и културно-историческо отношение. Стремежът е да се надраснат извороведският и езиково-текстологичният анализ, типични в медиевистиката, като постиженията в тази насока се допълнят с културологичен анализ. Подобен поход ще се приложи системно за пръв път към оригинални творби от средновековното книжовно наследство.

Проектът се отнася към тематичното направление на Института за български език Езиково културноисторическо наследство на българите.

Форма на представяне на резултатите: тематично свързани студии и статии.

начало