EN
Начало » Конкурси » Текущи » Конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2016 – 2017 г.

Конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2016 – 2017 г.

ИНСТИТУТЪТ ЗА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК „Проф. Л. Андрейчин“ – БАН ОБЯВЯВА КОНКУРС: за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2016 – 2017 г. в съответствие със заповед № І-85/01.07.2016 г. на Председателя на Българската академия на науките.
В срок от 15.08.2016 г. до 14.10.2016 г. кандидатите подават молба за участие в конкурса до директора на Института по следните научни специалности и форми на обучение:
2.1. ФИЛОЛОГИЯ (Общо и сравнително езикознание) – 1 редовна докторантура;
2.1. ФИЛОЛОГИЯ (Български език) – 1 редовна и 1 задочна докторантура.

 

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:
1. Молба до директора на Института, в която кандидатите посочват специалността (специалностите), за която кандидатстват, и чуждия език, по който ще държат втория конкурсен изпит;
2. Автобиография;
3. Диплома за придобита образователно-квалификационна степен „магистър” с приложението или нотариално заверено копие от нея;
4. Удостоверение за признато висше образование, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище;
5. Медицинско свидетелство;
6. Свидетeлство за съдимост;
7. Кандидатите могат да прилагат и други документи, удостоверяващи техните интереси и постижения в съответната научна област;
8. Фактура (или копие) за платена такса от 30 лв. в Центъра за обучение при БАН – ул. „Сердика“ № 4. (Таксата не зависи от броя на конкурсите, в които участват кандидатите).

 

 

За справки: София – 1113, бул. „Шипченски проход“ № 52, бл. 17, ет. 5, каб. 504, тел. 02 979 29 40, 02 872 23 02.