EN
Начало » Конкурси » Процедури » Конкурс за професор с участник доц. д-р Славка Керемидчиева

Конкурс за професор с участник доц. д-р Славка Керемидчиева

Институтът за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при БАН – София обявява конкурс за доцент в професионално направление 2.1. Филология, научна специалност Български език (диалектология), съгласно обявата в ДВ бр. 101/20.12.2016 г.

Предоставени материали:

Резюмета

Списък на цитиранията

Рецензии и становища:

1. Проф. д-р Елка Мирчева – рецензия

2. Проф. д.ф.н. Елена Николова – рецензия

3. Проф. д-р Иван Кочев – рецензия

4. Проф. д-р Анна Чолева – становище

5. Доц. д-р Владислав Маринов – становище

6. Проф. д.ф.н. Иван Харалампиев – становище

7. Проф. д.ф.н. Марияна Цибранска-Костова – становище