EN
Начало » Без категория » МЕЖДУНАРОДНА ГОДИШНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ИНСТИТУТА ЗА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК „ПРОФ. ЛЮБОМИР АНДРЕЙЧИН“ 2021

МЕЖДУНАРОДНА ГОДИШНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ИНСТИТУТА ЗА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК „ПРОФ. ЛЮБОМИР АНДРЕЙЧИН“ 2021



По случай 79-ата годишнина от основаването си Институтът за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при Българската академия на науките има удоволствието да организира поредната Международна годишна конференция.

Конференцията се е утвърдила като престижен форум за представяне на най-актуалните постижения и тенденции в областта на изследването на българския език в България и по света, както и на научните успехи на десетте секции на Института, включително резултатите от работата по национални и международни проекти и сътрудничеството с български и чуждестранни научни центрове.

Тематиката на конференцията обхваща следните основни направления (без да се ограничава до тях):

 • Съвременен български език
 • Българска лексикология и лексикография
 • Терминология и терминография
 • История на българския език
 • Българска диалектология
 • Българска етимология
 • Българска ономастика
 • Етнолингвистика
 • Общо и съпоставително езикознание
 • Компютърна лингвистика

Дата на провеждане

14 и 15 май 2021 г.

Форма на провеждане

Конференцията ще се проведе чрез системата Зум и ще се излъчва в реално време в канала на Института за български език в Ютюб:

14 май: https://www.youtube.com/watch?v=FZPW1I0IaIk

15 май: https://www.youtube.com/watch?v=-1TbhtkqQ3o.

Всички видеоматериали са достъпни в канала на Института за български език.

Срокове

22 януари 2021 г.: краен срок за подаване на докладите

26 февруари 2021 г.: уведомяване на авторите за резултатите от оценката на докладите

10 март 2021 г.: краен срок за подаване на окончателния вариант на докладите

13 май 2021 г.: публикуване на електронния вариант на сборника с доклади

За контакт

Имейл адрес: confibl@ibl.bas.bg

Уебстраница на конференцията

https://ibl.bas.bg/confibl2021/

Езици

Работни езици на конференцията са: български, английски или руски.

Изданието на Международната годишна конференция на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ през 2021 г. се организира с финансовата подкрепа на Фонд „Научни изследвания“ по Процедурата за подкрепа на международни научни форуми, провеждани в Република България, Договор № КП-06-МНФ/23 от 16.12.2020 г.

Програмен комитет

  Светла Коева – Институт за български език, Българска академия на науките, България, съпредседател на Програмния комитет

  Максим Стаменов – Институт за български език, Българска академия на науките, България, съпредседател на Програмния комитет

  Таня Августинова – Саарландски университет, Германия

  Лучия Антонова-Василева – Институт за български език, Българска академия на науките, България

  Диана Благоева – Институт за български език, Българска академия на науките, България

  Стоян Буров – Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

  Мариола Валчак-Миколайчакова – Университет „Адам Мицкевич“, Полша

  Валентин Вълчанов – Норвежки научно-технически университет, Норвегия

  Златка Генчева – Национален център за научни изследвания, Филиал за изследване на устната традиция на езиците и културите, Франция

  Светлана Георгиева – Одески национален университет „Иля Мечников“, Украйна

  Христина Дейкова – Институт за български език, Българска академия на науките, България

  Мила Димитрова-Вълчанова – Норвежки научно-технически университет, Норвегия

  Цветана Димитрова – Институт за български език, Българска академия на науките, България

  Румяна Златанова – Хайделбергски университет, Германия

  Елена Иванова – Санктпетербургски държавен университет, Русия

  Таня Иванова-Съливан – Университет в Ню Мексико, САЩ

  Елеонора Йовкова-Шии – Университет в Тояма, Япония

  Мария Китанова – Институт за български език, Българска академия на науките, България

  Сия Колковска – Институт за български език, Българска академия на науките, България

  Илияна Кръпова – Венециански университет „Ка’Фоскари“, Италия

  Вяра Малджиева – Торунски университет „Николай Коперник“, Полша

  Христина Марку – Тракийски Демокритов университет, Гърция

  Ваня Мичева – Институт за български език, Българска академия на науките, България

  Карел Олива – Чехия

  Румяна Панчева – Университет в Южна Калифорния, САЩ

  Иван Петров – Лодзки университет, Полша

  Ивелина Савова – Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“

  Ирина Седакова – Институт по славянознание, Руска академия на науките, Русия

  Кристияна Симеонова – Институт за български език, Българска академия на науките, България

  Румяна Слабакова – Саутхемптънски университет, Великобритания

  Петър Сотиров – Университет „Мария Кюри-Склодовска“, Полша

  Пенка Статева – Университет в Нова горица, Словения

  Артур Степанов – Университет в Нова горица, Словения

  Ирина Темникова – „Митра транслейшънс“

  Марияна Цибранска-Костова – Институт за български език, Българска академия на науките, България

  Катя Чаралозова – Институт за български език, Българска академия на науките, България

  Хетил Ро Хауге – Университет в Осло, Норвегия

  Александър Шапошников – Институт за руски език „В. В. Виноградов“, Руска академия на науките, Русия

Организационен комитет

  Светлозара Лесева (съпредседател) – Институт за български език, Българска академия на науките, България

  Симеон Стефанов (съпредседател) – Институт за български език, Българска академия на науките, България

  Магдалена Абаджиева – Институт за български език, Българска академия на науките, България

  Мая Влахова-Ангелова – Институт за български език, Българска академия на науките, България

  Цветелина Георгиева – Институт за български език, Българска академия на науките, България

  Илияна Кунева – Институт за български език, Българска академия на науките, България

  Калина Мичева-Пейчева – Институт за български език, Българска академия на науките, България

  Ивелина Стоянова – Институт за български език, Българска академия на науките, България

ПРОГРАМА
на Международната годишна научна конференция на Института за български език
„Проф. Любомир Андрейчин“ – БАН (14 – 15 май 2021 г.)


Петък, 14.05.2021 г.


09.00 – 09.10 Откриване на конференцията от директора на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ проф. д-р Лучия Антонова-Василева

9.10 – 10.10 Сесия I
Председател: Мая Влахова

Христина Дейкова (Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ – Българска академия на науките, България) – За употребата, произхода и начина на проникване на една арабско-турска заемка в българския език

Лучия Антонова-Василева (Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ – Българска академия на науките, България) – Семантични диалектизми в българските говори в Албания и Косово

Илияна Гаравалова (Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ – Българска академия на науките, България) – Бройна форма в говора на с. Речане, Призренско

Цветелина Георгиева (Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ – Българска академия на науките, България) – Дефинициите на диалектните названия в два български тълковни речника

Георги Митринов (Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ – Българска академия на науките, България) – Тенденции в развитието на антропонимната система на с. Бял извор, Ардинско, по данни от XVI и XVII век

10.10 – 10.30 Дискусия

10.30 – 10.50 Почивка

10.50 – 11.50 Сесия II
Председател: Цветана Димитрова

Елка Мирчева (Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ – Българска академия на науките, България) – Редки роднински наименования в старобългарската книжнина – ‘нетии’, ‘нестера’ – в контекста на названията на племенник/племенница в старата славянска книжнина

Ваня Мичева, Марияна Цибранска-Костова (Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ – Българска академия на науките, България) – Концептът ‘облекло’ в Бдинския сборник от 1360 г.

Татяна Илиева (Кирило-Методиевски научен център – Българска академия на науките, България) – Мотивация на думите от тематичното обединение ‘облекло’ в славянските писмени паметници

Марияна Цибранска-Костова (Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ – Българска академия на науките, България) – Чужд сред свои: номинация и диспозиции за лудостта в средновековни юридически текстове

11.50 – 12.10 Дискусия

12.10 – 12.40 Почивка

12.40 – 13.20 Пленарен доклад: Хетил Ро Хауге (Университет в Осло, Норвегия) – How Deictic is the Verb ‘пристигам’?

13.20 – 14.40 Сесия III
Председател: Илияна Кунева

Яна Сивилова (Софийски университет „Св. Климент Охридски“, България) – Калки от английски в българската фразеология

Марияна Парзулова (Бургаски университет „Проф. д-р Асен Златарев“, България) – Наблюдения върху личните имена на децата, родени в Бургас в периода 2013 – 2018

Максим Стаменов (Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ – Българска академия на науките, България) – Групи глаголи за вътрешни психически изживявания. Опит за класификация

Руска Станчева (Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ – Българска академия на науките, България) – Акомодационни характеристики на простите синтактични групи с граматичен състав съществително и предлог (N – Pr)

Диана Благоева, Сия Колковска (Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ – Българска академия на науките, България) – За някои актуални процеси в българската лексика

Цветелина Георгиева (Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ – Българска академия на науките, България) – Хетероними и синоними в българското езикознание

Надежда Костова, Михаела Кузмова (Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ – Българска академия на науките, България) – За лексикографския параметър начин на организиране на материала в българските тълковни речници

Биляна Радева-Гезенчова (Софийски университет „Св. Климент Охридски“, България) – За дублетните прилагателни имена

Иван Держански, Олена Сирук (Институт по математика и информатика – Българска академия на науките, България) – Атенуативните прилагателни в български и украински език

Дияна Николова (Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, България) – Структурные особенности ИТ-лексики рядового пользователя в русском и болгарском языках

14.40 – 15.00 Дискусия

15.00 – 15.40 Почивка

15.40 – 17.00 Сесия IV
Председател: Йовка Тишева

Петя Бъркалова, Красилина Колева-Костова (Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, България) – За природата и дефинирането на сложното смесено изречение

Данил Христов (Университет в Нова Горица, Словения), Жули Франк (Университет в Женева, Швейцария), Артур Степанов, Пенка Статева (Университет в Нова Горица, Словения) – Beyond Agreement: How Syntactic Features are Assigned in Real Time

Христиана Кръстева (Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, България) – За типизиращите механизми в българските въпросителни изречения. Изследване на казус

Артур Степанов (Университет в Нова Горица, Словения), Илияна Кръпова (Венециански университет „Ка’ Фоскари“, Италия) – The Nominal Structure of Clausal Complements: An Experimental Study of Wh-extraction in Bulgarian

Ирина Щенгер, Таня Августинова (Саарландски университет, Германия) – Multilingual Learnability and Reaction Time in Online Slavic Intercomprehension Experiments

17.00 – 17.20 Дискусия


Събота, 15.05.2021 г.


09.00 – 09.40 Пленарен доклад: Антон Цимерлинг (Държавен институт по руски език „А. С. Пушкин“; Институт по езикознание – Руска академия на науките, Москва, Русия) – Обязательный местоименный экспериенцер и смена семантического типа

09.40 – 10.00 Дискусия

10.00 – 10.20 Почивка

10.20 – 12.20 Сесия V
Председател: Марина Джонова

Стоян Буров (Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България) – Безпредложие

Елена Иванова (Санктпетербургски държавен университет, Русия) – „Желателни“ конструкции в българския език и руските им съответствия

Красимира Алексова (Софийски университет „Св. Климент Охридски“, България) – Вариантността в негативната парадигма на дубитатива в съвременния български език

Теодора Рабовянова (Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България) – Дерефлексивите в българския език – непреходни и некаузативни употреби

Мирена Пацева (Софийски университет „Св. Климент Охридски“, България) – Акцентуване на окончанията при съществителните имена в българския език

Биляна Овчарова (Лесотехнически университет, София, България) – Някои въпроси на членуването в българския и английския език

Лора Желева (Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ – Българска академия на науките, България) – Аргументни и предикатни словообразувателни категории, изразявани от форманта -ик в българския език

Евгения Митева (Софийски университет „Св. Климент Охридски“, България) – Словоредната класификация в български и словашки език

12.20 – 12.40 Дискусия

12.40 – 13.00 Почивка

13.00 – 15.00 Сесия VI
Председател: Калина Мичева-Пейчева

Светлана Георгиева (Одески национален университет „И. И. Мечников“, Украйна) – (Не)познатият език: есенните празници при българите от Южна Украйна

Надка Николова (Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, България) – „Вашето честно писмо“, или за етикета в „Книга за писма“ от братя Ст. и Хр. Караминкови, 1850 г.

Ирина Седакова (Институт по славянознание – Руска академия на науките, Русия) – ‘Мягкий’ – ‘твердый’ в болгарском и русском языках: семантика и лексическая сочетаемость

Олена Войцева (Одески национален университет „И. И. Мечников“, Украйна) – Способы реализации стратегии убеждения (на материале речи Остапа Бендера в романе И. Ильфа и Е. Петрова «Двенадцать стульев»)

Диана Иванова (Софийски университет „Св. Климент Охридски“, България) – Когато всички ръководители станаха мениджъри (наблюдения върху значението и употребата на лексемата ‘мèниджър’ в българския език)

Теодора Кръстева (Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ – Българска академия на науките, България) – Поглед към някои глаголни устойчиви сравнения с модулите ‘живея’, ‘чувствам се’

Красимира Василева (Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България) – Асоциативно поле на концепта ‘любов’ в съвременното българско езиково съзнание

Марина Котова (Санктпетербургски държавен университет, Русия) – Современные употребительные болгарские пословицы и восточнославянское паремиологическое ядро

15.00 – 15.20 Дискусия

15.20 – 15.40 Почивка

15.40 – 16.40 Сесия VII
Председател: Атанас Атанасов

Светла Коева (Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ – Българска академия на науките, България) – Към типологичен анализ на комплементността в български

Елена Андонова (Нов български университет, България) – ВЕРБА: Адаптация за български език на въпросници за комуникативно развитие

Рени Манова (Софийски университет „Св. Климент Охридски“, България) – Модели на общуване в обучението по български език като чужд

Светлозара Лесева, Ивелина Стоянова (Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ – Българска академия на науките, България) – Семантично описание на глаголи за промяна и йерархична организация на концептуалните фреймове

Виктория Петрова (Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ – Българска академия на науките, България) – Функции и начин на работа на инструментите за проверка на качеството на човешки преводи

Славина Лозанова (Нов български университет, България), Ивелина Стоянова (Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ – Българска академия на науките, България) – Към ефективна оценка на езиковата и комуникативната компетентност при глухи деца в условията на двуезичие

16.40 – 17.00 Дискусия

17.00 Закриване на конференцията

Статиите се подават анонимно на български, английски или руски език. Обемът им не бива да надвишава 15 стандартни страници (в обема влиза и списъкът на цитираната литература). Докладите, подадени за участие в конференцията, ще бъдат приемани предварително след положително заключение на базата на анонимно рецензиране.

Докладите се оформят според инструкциите, публикувани на уебстраницата на конференцията (//ibl.bas.bg/wp-content/uploads/2020/10/guidelines_IBL2021_bg-final.pdf). За да се запази анонимността, полето за въвеждане на имената на авторите и институцията, към която принадлежат, се оставя непопълнено. Самоцитиранията, които могат да нарушат анонимността, трябва да се избягват.

Подаването на статиите се извършва в .pdf формат чрез профила на конференцията в системата за управление на конференции EasyChair: https://easychair.org/my/conference?conf=confibl2021. Авторите, които нямат профил в нея, могат да се регистрират на адрес: https://easychair.org/account/signup. Обръщаме Ви внимание, че крайният срок за подаване на пълния текст на докладите в системата е 15 януари 2021 г. При подаване на докладите е нужно всеки автор да избере от списъка с тематичните области тези области, към които принадлежи докладът.

Сборникът с докладите от конференцията р представен за оценка и включване в ISI Web of Science.

Етичен кодекс

Доклади от Международната годишна конференция на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ (София, 2021). ТОМ 1, ТОМ 2. Светла Коева, Максим Стаменов (съставители). София: Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“, 2021. ISSN 2683-118Х.

ТОМ 1 ТОМ 2

Сборникът (т. 1 и т. 2) е подаден за оценка и включване в Web of Science.

01 – Хетил Ро Хауге
Колко е дейктичен глаголът пристигам?
(pdf) DOI: 10.7546/ConfIBL2021.I.01

02 – Антон Цимерлинг
Обязательный местоименный экспериенцер и смена семантического типа
(pdf) DOI: 10.7546/ConfIBL2021.I.02

03 – Стоян Буров
Безпредложие
(pdf) DOI: 10.7546/ConfIBL2021.I.03

04 – Красимира Алексова
Вариантността в негативната парадигма на дубитатива в съвременния български език
(pdf) DOI: 10.7546/ConfIBL2021.I.04

05 – Мирена Пацева
Акцентуване на окончанията при съществителните имена в българския език
(pdf) DOI: 10.7546/ConfIBL2021.I.05

06 – Марияна Парзулова
Наблюдения върху личните имена на децата, родени в Бургас в периода 2013 – 2018 г.
(pdf) DOI: 10.7546/ConfIBL2021.I.06

07 – Лора Желева
Аргументни и предикатни словообразувателни категории, изразявани от форманта -ик в българския език
(pdf) DOI: 10.7546/ConfIBL2021.I.07

08 – Биляна Радева-Гезенчова
За дублетните прилагателни имена
(pdf) DOI: 10.7546/ConfIBL2021.I.08

09 – Теодора Рабовянова
Дерефлексивите в българския език – непреходни и некаузативни употреби
(pdf) DOI: 10.7546/ConfIBL2021.I.09

10 – Яна Сивилова
Калки от английски в българската фразеология
(pdf) DOI: 10.7546/ConfIBL2021.I.10

11 – Красимира Василева
Асоциативно поле на концепта „любов“ в съвременното българско езиково съзнание
(pdf) DOI: 10.7546/ConfIBL2021.I.11

12 – Лучия Антонова-Василева
Семантични диалектизми в българските говори в Албания и в Косово
(pdf) DOI: 10.7546/ConfIBL2021.I.12

13 – Христина Дейкова
За употребата, произхода и начина на проникване на една арабско-турска заемка в българския език
(pdf) DOI: 10.7546/ConfIBL2021.I.13

14 – Илияна Гаравалова
Бройна форма в говора на сРечане, Призренско
(pdf) DOI: 10.7546/ConfIBL2021.I.14

15 – Диана Благоева и Сия Колковска
За някои актуални процеси в българската лексика
(pdf) DOI: 10.7546/ConfIBL2021.I.15

16 – Цветелина Георгиева
Хетероними и синоними в българското езикознание
(pdf) DOI: 10.7546/ConfIBL2021.I.16

17 – Надежда Костова и Михаела Кузмова
За лексикографския параметър начин на организиране на материала в българските тълковни речници
(pdf) DOI: 10.7546/ConfIBL2021.I.17

18 – Диана Иванова
Когато всички ръководители станаха мениджъри (наблюдения върху значението и употребата на лексемата мèниджър в българския език)
(pdf) DOI: 10.7546/ConfIBL2021.I.18

19 – Цветелина Георгиева
Дефинициите на диалектните названия в два български тълковни речника
(pdf) DOI: 10.7546/ConfIBL2021.I.19

20 – Марияна Цибранска-Костова и Ваня Мичева
Концептът облекло в Бдинския сборник от 1360 г
(pdf) DOI: 10.7546/ConfIBL2021.I.20

21 – Елка Мирчева
Редки роднински наименования в старобългарската книжнина – нетии, нестера в контекста на названията на племенник/племенница в старата славянска книжнина
(pdf) DOI: 10.7546/ConfIBL2021.I.21

22 – Татяна Илиева
Мотивация на думите от тематичното обединение облекло в славянските писмени паметници
(pdf) DOI: 10.7546/ConfIBL2021.I.22

23 – Георги Митринов
Тенденции в развитието на антропонимната система на сБял Извор, Ардинско, по данни от XVI и XVII век
(pdf) DOI: 10.7546/ConfIBL2021.I.23

24 – Марияна Цибранска-Костова
Чужд сред свои: номинация и диспозиции за лудостта в средновековни юридически текстове
(pdf) DOI: 10.7546/ConfIBL2021.I.24

25 – Светла Коева
Към типологичен анализ на комплементността в български
(pdf) DOI: 10.7546/ConfIBL2021.II.25

26 – Артур Степанов и Илияна Кръпова
За номиналната структура на някои подчинени допълнителни изречения в българския език: Експериментално изследване на екстракцията на въпросителни думи
(pdf) DOI: 10.7546/ConfIBL2021.II.26

27 – Руска Станчева
Акомодационни характеристики на простите синтактични групи с граматичен състав съществително и предлог (N – Pr)
(pdf) DOI: 10.7546/ConfIBL2021.II.27

28 – Петя Бъркалова и Красилина Колева-Костова
За природата и дефинирането на сложното смесено изречение
(pdf) DOI: 10.7546/ConfIBL2021.II.28

29 – Христиана Кръстева
За типизиращите механизми в българските въпросителни изречения: Изследване на казус
(pdf) DOI: 10.7546/ConfIBL2021.II.29

30 – Максим Стаменов
Групи глаголи за вътрешни психически преживяванияОпит за класификация
(pdf) DOI: 10.7546/ConfIBL2021.II.30

31 – Светлозара Лесева и Ивелина Стоянова
Семантично описание на глаголи за промяна и йерархична организация на концептуалните фреймове
(pdf) DOI: 10.7546/ConfIBL2021.II.31

32 – Надка Николова
Вашето честно писмо или за етикета в „книга за писма“ от братя Ст. и Хр. Караминкови, 1850 г.
(pdf) DOI: 10.7546/ConfIBL2021.II.32

33 – Светлана Георгиева
(Не)познатият език: есенните празници при българите от Южна Украйна
(pdf) DOI: 10.7546/ConfIBL2021.II.33

34 – Марина Котова
Современные употребительные болгарские пословицы и восточнославянское паремиологическое ядро
(pdf) DOI: 10.7546/ConfIBL2021.II.34

35 – Теодора Кръстева
Поглед към някои глаголни устойчиви сравнения с модулите – живея, чувствам се
(pdf) DOI: 10.7546/ConfIBL2021.II.35

36 – Oлена Войцева
Способы реализации стратегии убеждения (на материале речи Остапа Бендера в романе ИИльфа и ЕПетрова „Двенадцать стульев“)
(pdf) DOI: 10.7546/ConfIBL2021.II.36

37 – Данил Христов, Жули Франк, Артур Степанов и Пенка Статева
Отвъд съгласуването: приписване на синтактични свойства в реално време
(pdf) DOI: 10.7546/ConfIBL2021.II.37

38 – Ирина Седакова
‘Мягкий’ – ‘твердый’ в болгарском и русском языках: семантика и лексическая сочетаемость
(pdf) DOI: 10.7546/ConfIBL2021.II.38

39 – Елена Иванова
„Желателни“ конструкции в българския език и руските им съответствия
(pdf) DOI: 10.7546/ConfIBL2021.II.39

40 – Иван Держански и Олена Сирук
Атенуативните прилагателни в български и украински език
(pdf) DOI: 10.7546/ConfIBL2021.II.40

41 – Евгения Митева
Словоредната класификация в български и словашки език
(pdf) DOI: 10.7546/ConfIBL2021.II.41

42 – Биляна С. Овчарова
Някои въпроси на членуването в българския и английския език
(pdf) DOI: 10.7546/ConfIBL2021.II.42

43 – Дияна Николова
Структурные особенности ИТ-лексики рядового пользователя в русском и болгарском языках
(pdf) DOI: 10.7546/ConfIBL2021.II.43

44 – Ирина Щенгер и Таня Августинова
Междуезикова обучаемост и време за реакция в онлайн експерименти по спонтанно разбиране на славянски езици
(pdf) DOI: 10.7546/ConfIBL2021.II.44

45 – Славина Лозанова и Ивелина Стоянова
Към ефективна оценка на езиковата и комуникативната компетентност при глухи деца в условията на двуезичие
(pdf) DOI: 10.7546/ConfIBL2021.II.45

46 – Рени Манова
Модели на общуване в обучението по български език като чужд
(pdf) DOI: 10.7546/ConfIBL2021.II.46

47 – Елена Андонова
ВЕРБА: Адаптация за български език на въпросници за комуникативно развитие
(pdf) DOI: 10.7546/ConfIBL2021.II.47

48 – Виктория Петрова
Функции и начин на работата на инструментите за проверка на качеството на човешки преводи
(pdf) DOI: 10.7546/ConfIBL2021.II.48