EN
Начало » Без категория » МЕЖДУНАРОДНА ГОДИШНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ИНСТИТУТА ЗА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК „ПРОФ. ЛЮБОМИР АНДРЕЙЧИН“ 2021

МЕЖДУНАРОДНА ГОДИШНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ИНСТИТУТА ЗА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК „ПРОФ. ЛЮБОМИР АНДРЕЙЧИН“ 2021По случай 79-ата годишнина от основаването си Институтът за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при Българската академия на науките има удоволствието да организира поредната Международна годишна конференция.

Конференцията се е утвърдила като престижен форум за представяне на най-актуалните постижения и тенденции в областта на изследването на българския език в България и по света, както и на научните успехи на десетте секции на Института, включително резултатите от работата по национални и международни проекти и сътрудничеството с български и чуждестранни научни центрове.

Тематиката на конференцията обхваща следните основни направления (без да се ограничава до тях):

 • Съвременен български език
 • Българска лексикология и лексикография
 • Терминология и терминография
 • История на българския език
 • Българска диалектология
 • Българска етимология
 • Българска ономастика
 • Етнолингвистика
 • Общо и съпоставително езикознание
 • Компютърна лингвистика

Дата и място на провеждане

14 и 15 май 2021 г., София

Форма на провеждане

В зависимост от обстоятелствата конференцията ще се проведе присъствено, онлайн или в смесен формат.

Срокове

22 януари 2021 г.: краен срок за подаване на докладите

22 февруари 2021 г.: уведомяване на авторите за резултатите от оценката на докладите

1 март 2021 г.: краен срок за подаване на окончателния вариант на докладите

13 май 2021 г.: публикуване на електронния вариант на сборника с доклади

За контакт

Имейл адрес: confibl@ibl.bas.bg

Уебстраница на конференцията

https://ibl.bas.bg/confibl2021/

Езици

Работни езици на конференцията са: български, английски или руски.

Конференцията ще се проведе в централната сграда на Българската академия на науките (гр. София, ул. „15 ноември“ № 1).

Програмен комитет

  Светла Коева – Институт за български език, Българска академия на науките, България, съпредседател на Програмния комитет

  Максим Стаменов – Институт за български език, Българска академия на науките, България, съпредседател на Програмния комитет

  Таня Августинова – Саарландски университет, Германия

  Лучия Антонова-Василева – Институт за български език, Българска академия на науките, България

  Диана Благоева – Институт за български език, Българска академия на науките, България

  Стоян Буров – Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

  Мариола Валчак-Миколайчакова – Университет „Адам Мицкевич“, Полша

  Валентин Вълчанов – Норвежки научно-технически университет, Норвегия

  Златка Генчева – Национален център за научни изследвания, Филиал за изследване на устната традиция на езиците и културите, Франция

  Светлана Георгиева – Одески национален университет „Иля Мечников“, Украйна

  Христина Дейкова – Институт за български език, Българска академия на науките, България

  Мила Димитрова-Вълчанова – Норвежки научно-технически университет, Норвегия

  Цветана Димитрова – Институт за български език, Българска академия на науките, България

  Румяна Златанова – Хайделбергски университет, Германия

  Елена Иванова – Санктпетербургски държавен университет, Русия

  Таня Иванова-Съливан – Университет в Ню Мексико, САЩ

  Елеонора Йовкова-Шии – Университет в Тояма, Япония

  Мария Китанова – Институт за български език, Българска академия на науките, България

  Сия Колковска – Институт за български език, Българска академия на науките, България

  Илияна Кръпова – Венециански университет „Ка’Фоскари“, Италия

  Вяра Малджиева – Торунски университет „Николай Коперник“, Полша

  Христина Марку – Тракийски Демокритов университет, Гърция

  Ваня Мичева – Институт за български език, Българска академия на науките, България

  Карел Олива – Чехия

  Румяна Панчева – Университет в Южна Калифорния, САЩ

  Иван Петров – Лодзки университет, Полша

  Ивелина Савова – Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“

  Ирина Седакова – Институт по славянознание, Руска академия на науките, Русия

  Кристияна Симеонова – Институт за български език, Българска академия на науките, България

  Румяна Слабакова – Саутхемптънски университет, Великобритания

  Петър Сотиров – Университет „Мария Кюри-Склодовска“, Полша

  Артур Степанов – Университет в Нова горица, Словакия

  Ирина Темникова – „Митра транслейшънс“

  Марияна Цибранска-Костова – Институт за български език, Българска академия на науките, България

  Катя Чаралозова – Институт за български език, Българска академия на науките, България

  Хетил Ро Хауге – Университет в Осло, Норвегия

  Александър Шапошников – Институт за руски език „В. В. Виноградов“, Руска академия на науките, Русия

Организационен комитет

  Светлозара Лесева (съпредседател) – Институт за български език, Българска академия на науките, България

  Симеон Стефанов (съпредседател) – Институт за български език, Българска академия на науките, България

  Магдалена Абаджиева – Институт за български език, Българска академия на науките, България

  Мая Влахова-Ангелова – Институт за български език, Българска академия на науките, България

  Цветелина Георгиева – Институт за български език, Българска академия на науките, България

  Илияна Кунева – Институт за български език, Българска академия на науките, България

  Калина Мичева-Пейчева – Институт за български език, Българска академия на науките, България

  Ивелина Стоянова – Институт за български език, Българска академия на науките, България

Статиите се подават анонимно на български, английски или руски език. Обемът им не бива да надвишава 15 стандартни страници (в обема влиза и списъкът на цитираната литература). Докладите, подадени за участие в конференцията, ще бъдат приемани предварително след положително заключение на базата на анонимно рецензиране.

Докладите се оформят според инструкциите, публикувани на уебстраницата на конференцията (//ibl.bas.bg/wp-content/uploads/2020/10/guidelines_IBL2021_bg-final.pdf). За да се запази анонимността, полето за въвеждане на имената на авторите и институцията, към която принадлежат, се оставя непопълнено. Самоцитиранията, които могат да нарушат анонимността, трябва да се избягват.

Подаването на статиите се извършва в .pdf формат чрез профила на конференцията в системата за управление на конференции EasyChair: https://easychair.org/my/conference?conf=confibl2021. Авторите, които нямат профил в нея, могат да се регистрират на адрес: https://easychair.org/account/signup. Обръщаме Ви внимание, че крайният срок за подаване на пълния текст на докладите в системата е 15 януари 2021 г. При подаване на докладите е нужно всеки автор да избере от списъка с тематичните области тези области, към които принадлежи докладът.

Предвижда се издаване на сборник с докладите от конференцията, който ще бъде представен за оценка и включване в ISI Web of Science.

Етичен кодекс