EN

Изисквания към авторите

Статиите, които се изпращат за публикуване в списанието, трябва да бъдат написани на френски, немски, английски или руски. Готовите ръкописи се изпращат в електронен вариант (на диск или по електронната поща), запазени като *.doc и *.pdf и придружени от два екземпляра на хартия.

 

Ако в текста са използвани шрифтове, различни от Times New Roman, молим да бъдат изпратени заедно с ръкописа.

 

Бележките да бъдат в края на изложението.

 

В библиографията авторите да бъдат групирани според азбуката (латинска, кирилска или гръцка), на която са написани техните публикации. Библиографията да бъде оформена както следва:

 

Chantraine, P. 1968/1980. Dictionnaire étymologique de la langue grecque. Histoire des mots. Vol. I–IV. Paris.

 

Frisk, Hj. 1960–1972. Griechisches etymologisches Wörterbuch. Bde. I–III. Heidelberg.

 

Furnée, E. J. 1972. Die wichtigsten konsonantischen Erscheinungen des Vorgriechischen. The Hague – Paris.

 

Mihajlova, B. 2006. Quelques cas possibles du „pendant inverse“ de la loi Sievers. / Linguistique Balkanique, XLV, 3, 419 – 428.

 

M l a d e n o v a, O. M. 2007. Definiteness in Bulgarian: Modelling the Processes of Language Change. New York, Berlin [Trends in Linguistics. Studies and Monographs, 182].

 

Г е о р г и е в, Вл. 1954. Нынешнее состояние толкования крито-микенских надписей. София.

 

– 1955. Словарь крито-микенских надписей. София.

 

– 1957а. Проблемы минойского языка. София.

 

– 1957б. Тракийският език. София.

Да се отпраща към авторите по два начина, в зависимост от случаите, например:

Le mot savń est expliqué par G e o r g i e v (1984: 29).

 

L’étymologie du verbe el n’est pas tout à fait sûre (G e o r g i e v 1984: 23).

 

Изпратете ни също така адреса си, включително и пощенския код, както и адреса на Вашата електронна поща.

 

Редакцията запазва правото си да отхвърля статии, които по своето съдържание не съответстват на профила на списанието или чието научно равнище е недостатъчно високо. Ръкописи не се връщат на авторите.