EN

Проучвания на българския език

Срок: 01.01.2020 г. – 31.12.2021 г.

Вид на проекта: колективен, национален

Финансиране: Националната научна програма „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“, финансирана от МОН по договор за сътрудничество между БАН, СУ и други висши учебни заведения

Ръководители: доц. д-р Татяна Александрова, проф. д-р Лучия Антонова-Василева, проф. д-р Диана Благоева

Институтът за български език участва със следните задачи:

Създаване и обогатяване на комплекс от въпроси, отговори и кратки бележки по актуални езикови проблеми
Участници: доц. д-р Татяна Александрова, доц. д-р Руска Станчева, доц. д-р Катя Чаралозова, доц. д-р Милен Томов, доц. д-р Цветелина Георгиева, проф. д.ф.н. Марияна Цибранска-Костова, проф. д-р Диана Благоева, проф. д-р Сия Колковска, проф. д-р Мария Китанова, доц. д-р Георги Митринов, доц. д-р Мариана Витанова, доц. д-р Ваня Мичева, доц. д-р Илияна Гаравалова, доц. д-р Надежда Костова, доц. д-р Йоанна Кирилова, доц. д-р Калина Мичева, гл. ас. д-р Илияна Кунева, Лора Желева (докторант), д-р Жанета Златева, ас. Малина Стойчева (докторант), гл. ас. д-р Ванина Сумрова, гл. ас. д-р Атанаска Атанасова, гл. ас. д-р Магдалена Абаджиева, гл. ас. д-р Светлозара Лесева, гл. ас. д-р Мария Тодорова, Красимира Фучеджиева

Резултати: 1. Разширяване и обогатяване на справочника „Езикови справки по интернет“ чрез въвеждане на нови 500 реални потребителски въпроса и техните отговори по актуални езикови проблеми. 2. Създаване, редактиране и публикуване във вестник „Аз-буки“ (печатно и онлайн издание), както и в онлайн справочника „Написаното остава. Пиши правилно!“ на 52 кратки езикови бележки по различни въпроси на българския език. 3. Подготовка за отпечатване на „Речник на новите думи в българския език (от първите две десетилетия на XXI век)“ – съвместна дейност с екипа, работещ по задачата Осъвременяване на лексикографските ресурси. 4. Разработване и публикуване на научни статии. 5. Участия с доклади в научни форуми.

Разширяване и обогатяване на съдържанието на Картата на диалектната делитба на българския език
Участници: проф. д-р Лучия Антонова-Василева, проф. д-р Славка Керемидчиева, доц. д-р Лиляна Василева, проф. д-р Ана Кочева, доц. д-р Илияна Гаравалова, доц. д-р Кирил Първанов, доц. д-р Георги Митринов, гл. ас. д-р Маргарита Котева, гл. ас. д-р Катерина Ушева.

Резултати: 1. Обогатяване на информацията за българските говори. 2. Създаване не описания за връзката между диалектната основа на речта със затрудненията при правоговора и правописа. 3. Създаване на фотогалерия към картата с информация за традиционния бит на българина в наши дни. 4. Провеждане на командировки за събиране на нови диалектни данни (по възможност). 5. Монтиране на дигиталните образци и информацията за диалектите на картата. 6. Монтиране на фотогалерията и езиковедската информация за връзката на диалектната реч с трудностите в правоговора и правописа към сайта на проекта.

Осъвременяване на лексикографските ресурси
Участници: проф. д-р Диана Благоева, проф. д-р Сия Колковска, проф. д.ф.н. Лилия Крумова-Цветкова (извънщатен сътрудник), проф. д.ф.н. Мария Чоролеева (извънщатен сътрудник), доц. д-р Цветелина Георгиева, доц. д-р Надежда Костова, гл. ас. д-р Ванина Сумрова, гл. ас. д-р Михаела Кузмова, Светломира Манова.

Резултати: 1. Преработка, научна редакция и техническа обработка на 320 печатни страници от т. 5 и 315 печатни страници от т. 6 на „Речник на българския език“. 2. Публикуване на „Речник на новите думи в българския език (от първите две десетилетия на 21. век)“. 3. Разработване и публикуване на научни статии по въпросите на българската лексикография. 4. участие с доклади в научни конференции.

начало