EN
Начало » Конкурси » Процедури » Публична защита на дисертационен труд на Гергана Петкова (доктор)

Публична защита на дисертационен труд на Гергана Петкова (доктор)

Институтът за български език при БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ съобщават, че на 30 юни 2016 г., от 11 часа в Големия салон на Института за български език при БАН, бул. „Шипченски проход“ 52, бл.17, София, ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема: „Системата на личните имена с латински корен в славянските езици (белоруски, български, полски, полски, руски, словашки, словенски, сръбски, украински, хърватски, и чешки)“ на Гергана Петкова, докторантка на свободна подготовка в ИБЕ при БАН, научна област: 2.Хуманитарни науки, професионално направление: 2.1. Филология. Специалност: Общо и сравнително езикознание.

Научен консултант: проф. д-р Иван Чобанов.

Председател на Научното жури: проф. д-р Анна Чолева – рецензия

Членове на Научното жури:

Проф. д-р Иван Чобанов – становище;

Проф. д.ф.н. Димитър Веселинов – рецензия;

Доц. д-р Борян Янев – становище;

Доц. д-р Катя Чаралозова – становище.

Авторефератът и дисертацията са достъпни онлайн.