EN
Начало » Новини » Седми форум „Българска граматика“

Седми форум „Българска граматика“

Великотърновският университет „Св. св. Кирил и Методий“ и Институтът за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при Българската академия на науките Ви канят да вземете участие в Седмия форум „Българска граматика“ на тема „Иновационни процеси в граматиката на съвременния български език“.

Форумът ще се проведе на 22 октомври 2020 г., четвъртък, от 9,00 до 17,30 часа в зала „Проф. Александър Теодоров-Балан“ на Института за български език при БАН, бул. „Шипченски проход“ № 52 (присъствено и онлайн).

Форумът „Българска граматика“ може да бъде проследен в реално време в Ютюб канала на Института за български език „Написаното остава. Пиши правилно!“.

Имаме удоволствието да съобщим, че Форумът се организира със специалното участие на проф. д.ф.н. Руселина Ницолова.

Програмата включва 2 заседания: сутрешно – за изнасяне на основните доклади, и следобедно – за изнасяне на кратки доклади и съобщения и за изказвания и дискусии.

Темата предполага разглеждане на широк кръг от въпроси, свързани с тенденциите и промените в съвременната българска граматика, обусловени най-общо от следните причини: 1) иновационни процеси, които са резултат от вътрешноезиковите развойни тенденции и които търпят както синхронно, така и диахронно обяснение; 2) иновационни процеси, които са провокирани от чуждоезикови влияния, но чиято разширяваща се употреба може да бъде или е улеснена от „проницаемостта“ на отделни звена от граматичната система на съвременния ни език; 3) иновационни процеси, които отразяват някои когнитивни промени в мисленето на съвременния българин при концептуализацията на обектите, явленията и процесите от действителността; 4) иновационни процеси, които са резултат от екстралингвистичен фактор – радикалните социални и политически промени в България след 1989 г., съвременната европеизация и глобализация, които пряко се отразяват на живота и мисленето на българите и на статуса на българския език, опитите за демократизиране на езика – съзнателни или стихийни, ролята на медиите, особено на интернет, и т.н.

Всички доклади, изнесени на Форума, ще бъдат публикувани в Приложението към сп. „Български език“. Крайният срок за предаването им е 30 ноември 2020 година.

Въпроси можете да отправяте на адрес forum@ibl.bas.bg.

Очакваме регистрацията Ви до 19.10.2020 г., ако желаете да присъствате в залата.

  

ПРОГРАМА

 

22 октомври 2020 година

 

9:15 – 9:30 Откриване на Форума: проф. Светла Коева (Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“) и чл.-кор. проф. Стоян Буров (Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“)

Приветствие към участниците на директора на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ проф. д-р Лучия Антонова-Василева

Обръщение към участниците на ректора на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“
проф. д-р Христо Бонджолов

Приветствие от доц. д-р Мария Илиева – ръководител на Катедрата по съвременен български език при Филологическия факултет на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“

Първо заседание

9:30 – 10:00 Проф. Руселина Ницолова (Софийски университет „Св. Климент Охридски“): Контекстът и значението на грамемите след граматикализацията

10:00 – 10:20 Чл.-кор. проф. Стоян Буров (Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“): Иновационни процеси в съвременната българска граматика

10:20 – 10:40  Проф. Красимира Алексова (Софийски университет „Св. Климент Охридски“): Иновационни процеси и граматикализация

10:40 – 11:00 Д-р Боряна Братанова (Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“): Иновационни процеси в съвременната граматика на английския език

11:00 – 11:30 Почивка

11:30 – 11:50 Проф. Диана Благоева, проф. Сия Колковска (Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“):  Граматични особености на новата лексика в българския език

11:50 – 12:10 Доц. Руска Станчева, доц. Татяна Александрова (Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“): Нови подходи при разработването на нормативна граматика на българския език

12:10 – 12:30 Проф. Лилия Илиева (Югозападен университет „Неофит Рилски“): „Народният език“ – научно понятие или недосънуван блян от епохата на Романтизма?

12:30 – 13:00 Дискусионна сесия

Второ заседание

14:00 – 14:10 Проф. Светла Коева (Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при БАН): Със или без предлози: кое е вярното?

14:10 – 14:20 Гл. ас. Божил Христов (Софийски университет „Св. Климент Охридски“): Морфосинтактична адаптация на най-новите заемки от английски в българския език

14:20 – 14:30 Доц. Красимира Петрова (Софийски университет „Св. Климент Охридски“): Активизация на процеса на интерактивация (преход на различни части на речта в междуметие) в съвременния български език

14:30 – 14:40 Доц. Христо Стаменов (Софийски университет „Св. Климент Охридски“): Разклатено съгласуване по число в една специфична конструкция (един от…, който…)

14:40 – 14:50 Доц. Иван Держански (Институт по математика и информатика при БАН): За една тенденция в словореда на частните въпроси в съвременния български език

14:50 – 15:00 Пауза

15:00 – 15:10 Доц. Красимира Чакърова (Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“): Наблюдения върху функционирането на отрицателните форми за следходност в съвременния български език

15:10 – 15:20 Гл. ас. Енчо Тилев (Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“): Транзитивност и интранзитивност в съвременния български език

15:20 – 15:30 Мария Бялдимова (Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“): Композиция vs. универбизация, или за спецификата на един вид иновативни конструкции в българския език

15:30 – 15:40 Доц. Петя Бъркалова (Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“): Граматически формализми в помощ на граматикографията

15:40 – 16:00 Пауза

16:00 – 16:10  Проф. Лариса Кисельова (Башкирски държавен университет): Семантичната деривация като важен вид езикова иновация (върху материал от съвременни медийни текстове)

16:10 – 16:20 Теодора Илиева (Тракийски университет – Стара Загора): Оказионализмите в медийния дискурс през периода 2014 – 2020 г. – етнопсихологически и словообразувателни аспекти

16:20 – 16:30 Гл. ас. Велин Петров (Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“): Иновации в граматическите системи на съвременния български език и на новогръцкия език

16:30 – 16:40 Гл. ас. Теодора Рабовянова (Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“): Всичко е наред с глагола

16:40 – 16:50 Доц. Верка Сашева (Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“): Прояви на езикова икономия в условия на пандемия

16:50 – 17:20 Дискусионна сесия

17:20 – 17:30 Закриване на форума

➥ Галерия

 

Кратка хронология на досегашните форуми „Българска граматика“

 

Първи форум: „Значение и структура на езика: начини на представяне“. Организира Институтът за български език „Проф. Л. Андрейчин“ при БАН, 27 ноември 2014 г.

Втори форум: „Граматика и прагматика“. Организират Великотърновският университет „Св. св. Кирил и Методий“ и Институтът за български език „Проф. Л. Андрейчин“ при БАН, 19 ноември 2015 г.

Трети форум: „Функционалната граматика – постижения и перспективи”. Организират Пловдивският университет „Паисий Хилендарски“ и Институтът за български език „Проф. Л. Андрейчин“ при БАН, 20 октомври 2016 г.

Четвърти форум: „Интердисциплинарността в изследванията на българския език“. Организират Софийският университет „Св. Климент Охридски“ и Институтът за български език „Проф. Л. Андрейчин“ при БАН, 26 октомври 2017 г.

Пети форум: „Динамика на синтактичните идеи на границата на две столетия“. Организират Шуменският университет „Епископ Константин Преславски“ и Институтът за български език „Проф. Л. Андрейчин“ при БАН, 18 октомври 2018 г.

Шести форум: „Граматичните системи в синхрония и диахрония“. Организират Югозападният университет „Неофит Рилски“ и Институтът за български език „Проф. Л. Андрейчин“ при БАН, 17 октомври 2019 г.