EN

проф. д-р Диана Благоева

Информация

Професор

Секция за българска лексикология и лексикография

Служебен телефон: 029792948

Имейл: d.blagoeva@ibl.bas.bg

Научни интереси:

  • лексикология
  • лексикография
  • съпоставително езикознание
  • корпусна лингвистика

Образование и опит

Образование и опит

1980 – 1985: магистър по славянска филология, Факултет по славянски филологии, Софийски университет „Св. Климент Охридски“

1985 – 1986: редовна специализация по 25 ПМС, Катедра по славянско езикознание, Факултет по славянски филологии, Софийски университет „Св. Климент Охридски“

1987 – 1995: главен асистент, Педагогически факултет и Факултет за чуждестранни студенти, Русенски университет „Ангел Кънчев“

1988 – 1992: докторантура на самостоятелна подготовка, Катедра по славянско езикознание, Факултет по славянски филологии, Софийски университет „Св. Климент Охридски“

1995 – 1998: старши асистент, Секция за българска лексикология и лексикография, Институт за български език, БАН

1998 – 2006: главен асистент, Секция за българска лексикология и лексикография, Институт за български език, БАН

2006 – 2015: доцент, Секция за българска лексикология и лексикография, Институт за български език, БАН

2015 – до момента: професор, Секция за българска лексикология и лексикография, Институт за български език, БАН

Научна дейност

Проекти

Речник на българския език (2010 – до момента), Институт за български език, Българска академия на науките, ръководител на проекта

Съвременни лексикални ресурси за българската и чешката неология – теоретични и научноприложни аспекти (2017 – 2019), Институт за български език, Българска академия на науките, съвместен проект със Славянския институт, Чешка академия на науките, участник в проекта

Неологизационни явления в българската и чешката лексика и тяхното лексикографско описание (неологизми от областта на спорта) (2016 – 2017), Проект по Програмата за подпомагане на младите учени в БАН (ДФНП 114/11.05.2016), научен ръководител на проекта

Славянската лексикография в началото на 21. век (2014 – 2016), Институт за български език, Българска академия на науките, съвместен проект със Славянския институт, Чешка академия на науките, участник в проекта

Български национален корпус (2011 – 2016), Институт за български език, Българска академия на науките, участник в проекта

Информационна среда за комплексно лексикографско описание на словното богатство на българския език (от началото на ХІХ в. до наши дни) (2009 – 2013), Институт за български език, Българска академия на науките, проект, финансиран от Фонд „Научни изследвания“ (ДТК 02-53/17.12.2009), участник в проекта

Комплексно изследване на българската лексика и фразеология като част от културното наследство и националната идентичност (2009 – 2013), Институт за български език, Българска академия на науките, проект, финансиран от Фонд „Научни изследвания“ (ДТК 02/52/17.12.2009), участник в проекта

Българска лексикология (2009 – 2011), Институт за български език, Българска академия на науките, участник в проекта

Българско-полски лексикални паралели (2012 – 2017), Институт за български език, Българска академия на науките, съвместен проект Института за славистика, Полска академия на науките, ръководител на проекта

Неологизмите в българския и чешкия език (теоретични и лексикографски аспекти) (2011 – 2013), съвместен проект с Института за чешки език, Чешка академия на науките, ръководител на проекта

Съвременни методи и подходи в лексикографската практика (2008 – 2010), Институт за български език, Българска академия на науките, съвместен проект с Института за чешки език, Чешка академия на науките, ръководител на проекта

Членство в научни организации

Българско лексикографско дружество, член (2000 – до момента)

Съюз на учените в България, Секция Филология, член (2011 – до момента)

Участие в редакционни колегии

Rocznik Slawistyczny (ISSN 0080-3588), Polska Akademia Nauk, Komitet Słowianoznawstwa, 2012 – до момента: член на редакционния съвет

Południowosłowiańskie Zeszyty Naukowe. Język – Literatura – Kultura (ISSN 1733-4802), Uniwersytet Łódzki, 2012 – до момента: член на редакционния съвет

Участие в организационни и програмни комитети на конференции

Юбилейна научна сесия „Нестор Марков и неговият принос в лексикографията и образованието“, София, България, 24 ноември 2016 г., член на организационния комитет

Седма международна конференция по лексикография и лексикология „Лексикографията в началото на 21. век“, София, България, 15 – 16 октомври 2015 г., член на организационния комитет

Шеста национална конференция с международно участие по лексикография и лексикология „70 години българска академична лексикография“, София, България, 24 – 25 октомври 2012 г., член на организационния комитет

Публикации

Монографии

Крумова-Цветкова, Л., Д. Благоева, С. Колковска, Е. Пернишка, М. Божилова. Българска лексикология и фразеология. Т. 1. Българска лексикология. Под научната редакция на Лилия Крумова-Цветкова, Емилия Пернишка. София: АИ „Проф. М. Дринов“, 2013. 788 с. ISBN 978-954-322-702-0.

Благоева, Д. Аспекти на калкирането в най-новия период от развитието на българския език. София: ИК „Галик“, 2005. 106 с. ISBN 954-8008-97-1.

Речници

Речник на българския език. Том 15 (Р). София: Изд. на БАН, 2015. 1602 с. ISBN 978-954-322-823-2 (т. 15). (съавтор)

Oxford SoftPress English Minidictionary. София: СофтПрес, 2013. 1024 с. ISBN 978-954-6859020. (съавтор)

Речник на българския език. Том 14 (прелет – пясъчножълт). София: АИ „Проф. Марин Дринов“, 2012, 12.1 с. ISBN 978-954-322-543-9 (т. 14). (съавтор)

Пернишка Е., Д. Благоева, С. Колковска. Речник на новите думи в българския език (от края на ХХ и първото десетилетие на ХХI в.). София: Наука и изкуство, 2010. 515 с. ISBN 978-954-02-0322-5.

Речник на българския език. Том 13 (поен – прелестно). София: АИ „Проф. Марин Дринов“, ЕТ „Емас“, 2008. 1224 с. ISBN 978-954-357-163-5 (т. 13), ISBN 978-954-90344-8-6 (т. 13), ISBN 978-954-322-326-8 (т. 13). (съавтор)

Студии/глави в сборници

Благоева, Д. Съвременни подходи в славянската неография. – В: Лексикологија и лексикографија у светлу савремених приступа. Зборник научних радова. Београд: Институт за српски језик САНУ, Чигоја штампа, 2016, с. 225 – 233. ISBN 978-86-82873-56-3.

Благоева, Д. Славянската неография – минало и настояще. – В: За словото – нови търсения и подходи. Сборник в чест на чл.-кор. проф. д.ф.н. Емилия Пернишка. София: Изд. на БАН „Проф. М. Дринов“, 2016, с. 200 – 210. ISBN 978-954-322-835-5.

Колковска, С., Д. Благоева. Лексикалната норма и неографската практика. – В: За словото – нови търсения и подходи. Сборник в чест на чл.-кор. проф. д.ф.н. Емилия Пернишка. София, Изд. на БАН „Проф. М. Дринов“, 2016, с. 185 – 199. ISBN 978-954-322-835-5.

Благоева, Д. Словообразувателни иновации в българския и полския език (неологизми, образувани чрез блендинг). – В: Българският език и ние. Сборник статии в чест на 65-годишнината на доц. д-р Руси Русев. Русе: Университетско издателство „Ангел Кънчев“, 2016, с. 86 – 96. ISBN 978-954-712-696-1.

Благоева, Д. Славянски лексикални влияния върху българския език в края на ХХ и началото на ХХI век. – In: Semantyka a konfrontacja językowa. T. 5. Warszawa: SOW, 2015, рр. 79 – 88. ISBN 978-83-64031-25-0.

Благоева, Д. К типологии словарей неологизмов славянских языков. – In: Shlossman, L. (еd.). Literature, language and culture influenced by globalization. Vol. 4. Vienna: “East West” Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH, 2014, pр. 3 – 17. ISBN-13: 978-3-902986-43-6.

Благоева, Д., С. Колковска. „Инфолекс“ – лексикални ресурси за българския език. – В: Езикови технологии и ресурси за български език. Състав. Св. Коева. София: АИ „Проф. Марин Дринов“, 2014, с. 202 – 215. ISBN 978-954-322-797-6.

Благоева, Д. Динамика в концептосферата „Общество и политика“ в края на ХХ и началото на ХХI в. (върху български и чешки езиков материал). – В: Проблеми на неологията в славянските езици. София: АИ „Проф. Марин Дринов”, 2013, с. 277 – 319. ISBN 978-954-322-636-8.

Благоева, Д. Неологизация в областта на обществено-политическата лексика в българския и чешкия език. – В: Славянските езици отблизо. Сборник в чест на 70-годишнината на доц. Янко Бъчваров. София: УИ „Св. Климент Охридски”, 2013, с. 251 – 257. ISBN 978-954-07-3486-6.

Колковска, С., Д. Благоева. Интернационализация на новата лексика (върху материал от българския език). – In: Specyfika leksyki i słowotwórstwa w językach słowiańskich. Prace Slawistyczne 136. Warszawa: SOW, 2012, s. 83 – 106. ISBN 978-83-89191-xx-x.

Благоева, Д. Актуални процеси в българската обществено-политическа лексика. – В: Магията на думите. Езиковедски изследвания в чест на проф. д.ф.н. Лилия Крумова-Цветкова. София, АИ „Проф. Марин Дринов“, 2012, с. 129 – 145. ISBN 978-954-322-521-7.

Благоева, Д. Дефразеологизацията като източник на лексикални и семантични иновации в съвременния български език. – В: Езиковедски изследвания в чест на проф. Сийка Спасова-Михайлова. София: АИ „Проф. Марин Дринов”, 2011, с. 139 – 151. ISBN 978-954-322-430-2.

Благоева, Д., С. Колковска. Корпусният подход в българската лексикография – практика и перспективи. – В: Съвременни методи и подходи в лексикографската практика. Сборник студии и статии. София: Авангард Прима, 2011, с. 7 – 45. ISBN 978-954-323-923-8.

Благоева, Д. Чуждоезикови влияния при семантичния развой на българската лексика в съвременния период. – В: Слово и словесност. Сборник в чест на доц. д-р Юлия Балтова. София: Емас, 2010, с. 33 – 41. ISBN 978-954-357-207-6.

Благоева, Д. Нова глаголна лексика в българския език. – В: В търсене на смисъла и инварианта. Сборник в чест на проф. Дина С. Станишева. София: УИ „Св. Климент Охридски”, 2008, с. 79 – 90. ISBN 978-954-07-2692-2.

Благоева, Д. Проблеми на изграждането на електронен корпус за лексикографски цели. – In: Lexikografie v kontextu informační společnosti. Praha: UJČ, 2008, рр. 169 – 179. ISBN 978-80-86496-41-2.

Студии и статии в научни списания

Колковска, С., Д. Благоева. Вариантност при новата лексика в българския и полския език. – Известия на Института за български език „Проф. Л. Андрейчин“, т. 29, 2016, с. 167 – 195. ISSN 0323-9934.

Колковска, С., Д. Благоева, В. Сумрова. Съвременни лексикални ресурси и тяхното приложение в обучението по български език. – Български език и литература, кн. 4, 2016, с. 394 – 403. ISSN 0323-9519.

Благоева, Д. Българската лексика в дигиталната епоха. – Българска реч, кн. 3, 2016, с. 5 – 11. ISSN 1310-733X.

Благоева, Д. Особености на новата екзотична лексика в българския език. – Български език, кн. 2, 2015, с. 23 – 35. ISSN 0005-4283.

Благоева, Д. Типология на новата лексика от чужд произход в българския език. – Български език и литература, кн. 6, 2013, с. 539 – 546. ISSN 0323-9519.

Koeva, S., D. Blagoeva. The Dictionary Writing System LexIt and its Applicаtion in the Bilingual Lexicography. – Études Cognitives, Vol. 13, 2013, pp. 57 – 65. ISSN 2080-7147.

Благоева, Д. Експресивен потенциал на новата българска лексика. – Български език, кн. 4, 2012, с. 7 – 16. ISSN 0005-4283.

Благоева, Д. Експресивен потенциал на новата българска лексика. – Български език, кн. 4, 2012, с. 7 – 16. ISSN 0005-4283.

Колковска, С., Д. Благоева. Към въпроса за езиковата икономия в новата българска лексика. – Списание на БАН, кн. 6, 2012, с. 16 – 21. ISSN 0007-3989.

Благоева, Д., С. Колковска. Към въпроса за семантичната прозодия на глаголите в българския език (корпусно изследване). – Български език, кн. 3, 2011, с. 111 – 124. ISSN 0005-4283.

Коева, Св., Д. Благоева, С. Колковска. Проектът Български национален корпус – резултати и перспективи. – Български език, кн. 3, 2011, с. 34 – 53. ISSN 0005-4283.

Благоева, Д. Принципи за съставяне на словник на неологичен речник. – Многообразие в единството, кн. 1, 2011, с. 17 – 21. ISSN 1314-0825.

Благоева, Д. Наблюдения върху утвърждаването на новата българска лексика. – Български език, кн. 4, 2010, с. 7 – 20. ISSN 0005-4283.

Blagoeva, D. Electronic Corpora and Bulgarian New-Word Lexicography. – Études Cognitives, Vol. 9, 2009, pp. 143 – 150. ISSN 1641-9758.

Благоева, Д. Съвременни подходи в българската неография (проблеми и перспективи). – Български език, кн. 1, 2008, с. 5 – 14. ISSN 0005-4283.

Статии в сборници от конференции

Благоева, Д. Българската лексика от края на XIX в., отразена в „Българско-френския речник“ на Нестор Марков от 1898 г. – В: Нестор Марков и неговият принос в лексикографията и образованието. Доклади от Юбилейната научна сесия по случай 180 години от рождението на Нестор Марков, 24 ноември 2016. София: ИК „Стилует“, 2017, с. 87 – 100. ISBN 978-619-194-027-1.

Благоева, Д., С. Колковска. За една словообразувателна иновация в българския език (в славянски контекст). – В: Лексикографията в началото на ХХI в. Сборник с доклади от Седмата международна конференция по лексикография и лексикология, 15 – 16 октомври 2015 г. София: Изд. на БАН „Проф. М. Дринов“, 2016, с. 484 – 490. ISBN 978-954-322-875-1.

Благоева, Д. Нови оценъчни названия в обществено-политическата лексика в руски и български. – В: Славянская культура в Европе – история, настоящее и будущее. Сборник материалов Международной научно-практической онлайн конференции. София – Москва: Академия медиаиндустрии, 2015, с. 247 – 252. ISBN 978-5-902899-12-9.

Колковска, С., Д. Благоева. Нормативна дейност в неографската практика (с оглед на лексикалната норма). – В: Българистични четения – Сегед 2015. Международна научна конференция Сегед, Унгария, 11 – 12 юни 2015 г. Szeged: JATEPress, 2016, с. 171 – 179. ISBN 978-963-315-313-0.

Благоева, Д. Неологизмите и тяхното лексикографско представяне (българският опит в контекста на славянската неография). – In: Štefan Peciar a moderná lexikografia. Zborník k 100. výročiu od narodenia Štefana Peciara. Bratislava: Veda, Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2014, s. 387 – 403. ISBN 978-80-224-1416-6.

Kolkovska, S., D. Blagoeva. The new lexis in Bulgarian — cognitive aspects. – In: The Second European Conference on Languages, Literature and Linguistics. Proceedings of the Conference (June 23, 2014). Vienna, OR: „East West“ Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH, 2014, pp. 176 – 182. ISBN-13: 978-3-902986-68-9.

Колковска, С., Д. Благоева. Интернационализация на новата лексика в българския език. – В: Трети международен конгрес по българистика, 23 – 26 май 2013. Секция „Български език“. Подсекция „Съвременен български език. Лексикология и лексикография“. София: УИ „Св. Климент Охридски“, 2014, с. 7 – 19. ISBN 978-954-07-3835-2.

Коева, Св., Д. Благоева, С. Колковска, Цв. Димитрова, Ив. Стоянова, Св. Лесева. Българският национален корпус в контекста на съвременната лингвистика. – В: Трети международен конгрес по българистика, 23 – 26 май 2013. Кръгла маса „Дигитализация“. София: УИ „Св. Климент Охридски“, 2014, с. 7 – 27. ISBN 978-954-07-3826-0.

Благоева, Д. Тенденцията към демократизация и новата българска лексика. – В: Лексико-грамматические инновации в современных славянских языках. Материалы VI Международной научной конференции. Днiпропетровськ: „Нова iдеологiя”, 2013, с. 29 – 32. ISBN 978-617-7068-08-1

Благоева, Д. За някои основни понятия в неологията. – В: 70 години българска академична лексикография. Доклади от Шестата национална конференция с международно участие по лексикография и лексикология, София, 24 – 25 октомври 2012 г. София: АИ „Проф. Марин Дринов“, 2013, с. 366 – 374. ISBN 978-954-322-578-1.

Благоева, Д. Словообразувателен потенциал на антропонимите в новата българска и чешка обществено-политическа лексика. – В: Време и история в славянските езици, литератури и култури. Сборник с доклади от Единадесетите национални славистични четения 19 – 21 април 2012. Том I. Езикознание. София: УИ „Св. Климент Охридски”, 2012, с. 346 – 352. ISBN 978-954-07-3457-6.

Kolkovska, S., D. Blagoeva, A. Atanasova. The application of corpus-based approach in the Bulgarian new-word lexicography. – In: Proceedings of the 15th EURALEX International Congress. 7 – 11 August 2012. Oslo: University of Oslo, Department of Linguistics and Scandinavian Studies, 2012, pр. 991 – 996. ISBN 978-82-303-2228-4.

Благоева, Д. Нова обществено-политическа лексика в българския и чешкия език. – In: Čeština v pohledu synchronním a diachronním. Stoleté kořeny Ústavu pro jazyk český. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2012, s. 453 – 457. ISBN 978-80-246-2121-0.

Koeva, S., D. Blagoeva, S. Kolkovska. Bulgarian National Corpus Project. – In: Proceedings of the Seventh conference on International Language Resources and Evaluation (LREC’10). Valletta: European Language Resources Association (ELRA), 2010, pp. 3678 – 3684. ISBN 2-9517408-6-7.

Благоева, Д., С. Колковска. Семантична прозодия на някои групи каузативни глаголи в българския език (корпусно базирано изследване). – In: Bulharská a slovenská lexikografia v zjednotenej Európe. Bratislava: Slavistycký ústav Jána Stanislava SAV, 2009, рр. 58 – 72. ISBN 978-80-969992-4-8.