EN

проф. д-р Диана Благоева

Информация

Професор

Секция за българска лексикология и лексикография

Служебен телефон: 029792948

Имейл: d.blagoeva@ibl.bas.bg

Научни интереси:

  • лексикология
  • лексикография
  • съпоставително езикознание
  • корпусна лингвистика

Образование и опит

Образование и опит

1980 – 1985: магистър по славянска филология, Факултет по славянски филологии, Софийски университет „Св. Климент Охридски“

1985 – 1986: редовна специализация по 25 ПМС, Катедра по славянско езикознание, Факултет по славянски филологии, Софийски университет „Св. Климент Охридски“

1987 – 1995: главен асистент, Педагогически факултет и Факултет за чуждестранни студенти, Русенски университет „Ангел Кънчев“

1988 – 1992: докторантура на самостоятелна подготовка, Катедра по славянско езикознание, Факултет по славянски филологии, Софийски университет „Св. Климент Охридски“

1995 – 1998: старши асистент, Секция за българска лексикология и лексикография, Институт за български език, БАН

1998 – 2006: главен асистент, Секция за българска лексикология и лексикография, Институт за български език, БАН

2006 – 2015: доцент, Секция за българска лексикология и лексикография, Институт за български език, БАН

2015 – до момента: професор, Секция за българска лексикология и лексикография, Институт за български език, БАН

Научна дейност

Проекти

Из историята на българската лексикография (2022 – 2024), Институт за български език, Българска академия на науките, участник в проекта

Съпоставително изследване на българска и полска фразеология (2018 – 2021), Институт за български език, Българска академия на науките, Институт по славистика, Полска академия на науките, ръководител на проекта

Европейска лексикографска структура (ELEXIS) (2018 – 2022), участник в проекта

Речник на българския език (2010 – до момента), Институт за български език, Българска академия на науките, ръководител на проекта

Съвременни лексикални ресурси за българската и чешката неология – теоретични и научноприложни аспекти (2017 – 2019), Институт за български език, Българска академия на науките, съвместен проект със Славянския институт, Чешка академия на науките, участник в проекта

Неологизационни явления в българската и чешката лексика и тяхното лексикографско описание (неологизми от областта на спорта) (2016 – 2017), Проект по Програмата за подпомагане на младите учени в БАН (ДФНП 114/11.05.2016), научен ръководител на проекта

Славянската лексикография в началото на 21. век (2014 – 2016), Институт за български език, Българска академия на науките, съвместен проект със Славянския институт, Чешка академия на науките, участник в проекта

Български национален корпус (2011 – 2016), Институт за български език, Българска академия на науките, участник в проекта

Информационна среда за комплексно лексикографско описание на словното богатство на българския език (от началото на ХІХ в. до наши дни) (2009 – 2013), Институт за български език, Българска академия на науките, проект, финансиран от Фонд „Научни изследвания“ (ДТК 02-53/17.12.2009), участник в проекта

Комплексно изследване на българската лексика и фразеология като част от културното наследство и националната идентичност (2009 – 2013), Институт за български език, Българска академия на науките, проект, финансиран от Фонд „Научни изследвания“ (ДТК 02/52/17.12.2009), участник в проекта

Българска лексикология (2009 – 2011), Институт за български език, Българска академия на науките, участник в проекта

Българско-полски лексикални паралели (2012 – 2017), Институт за български език, Българска академия на науките, съвместен проект Института за славистика, Полска академия на науките, ръководител на проекта

Неологизмите в българския и чешкия език (теоретични и лексикографски аспекти) (2011 – 2013), съвместен проект с Института за чешки език, Чешка академия на науките, ръководител на проекта

Съвременни методи и подходи в лексикографската практика (2008 – 2010), Институт за български език, Българска академия на науките, съвместен проект с Института за чешки език, Чешка академия на науките, ръководител на проекта

Членство в научни организации

Българско лексикографско дружество, член (2000 – до момента)

Съюз на учените в България, Секция Филология, член (2011 – до момента)

Участие в редакционни колегии

сп. „Български език“ (ISSN: 0005-4283), Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“, член на редакционния съвет; от 2019 – до момента

Cognitive Studies | Études cognitives (ISSN: 2392-2397), Институт по славистика, Полска академия на науките: член на редакционния съвет; от 2019 – до момента

Językoznawstwo (ISSN: 2391-5137), Хуманитарно-икономическа академия в Лодз: член на редакционния съвет; от 2018 – до момента

сп. „Проглас“ (ISSN: 0861-7902), Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, член на редакционната колегия; от 2017 – до момента

Rocznik Slawistyczny (ISSN 0080-3588), Polska Akademia Nauk, Komitet Słowianoznawstwa, 2012 – до момента: член на редакционния съвет

Południowosłowiańskie Zeszyty Naukowe. Język – Literatura – Kultura (ISSN: 1733-4802), Лодзки университет, член на редакционния съвет; от 2012 – до 2016

Участие в организационни и програмни комитети на конференции

Международна юбилейна конференция на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ 2022, София, България, 15 – 17 май 2022 г., член на програмния комитет

Международна годишна конференция на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ 2021, София, България, 14 – 15 май 2021 г., член на програмния комитет

Международна годишна конференция на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ 2020, София, България, 13 – 15 май 2020 г., член на програмния комитет

Международна годишна конференция на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ 2019, София, България, 14 – 15 май 2019 г., член на програмния комитет

Годишна конференция на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ 2018, София, България, 15 май 2018 г., член на програмния комитет

Международна юбилейна конференция на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ 2017, София, България, 15 – 17 май 2017 г., член на програмния комитет

Юбилейна научна сесия „Нестор Марков и неговият принос в лексикографията и образованието“, София, България, 24 ноември 2016 г., член на организационния комитет

Седма международна конференция по лексикография и лексикология „Лексикографията в началото на 21. век“, София, България, 15 – 16 октомври 2015 г., член на организационния комитет

Шеста национална конференция с международно участие по лексикография и лексикология „70 години българска академична лексикография“, София, България, 24 – 25 октомври 2012 г., член на организационния комитет

Публикации

Монографии

Крумова-Цветкова, Л., Д. Благоева, С. Колковска, Е. Пернишка, М. Божилова. Българска лексикология и фразеология. Т. 1. Българска лексикология. Под научната редакция на Лилия Крумова-Цветкова, Емилия Пернишка. София: АИ „Проф. М. Дринов“, 2013. 788 с. ISBN 978-954-322-702-0.

Благоева, Д. Аспекти на калкирането в най-новия период от развитието на българския език. София: ИК „Галик“, 2005. 106 с. ISBN 954-8008-97-1.

Речници

Благоева, Д., С. Колковска, В. Сумрова, А. Атанасова, Цв. Георгиева, Н. Костова, Св. Манова. Речник на новите думи в българския език (от първите две десетилетия на ХХІ в.). София, изд. „Наука и изкуство“, 2021, 335 с. ISBN 989540203515.

Речник на българския език. Том 15 (Р). София: Изд. на БАН, 2015. 1602 с. ISBN 978-954-322-823-2 (т. 15). (съавтор)

Oxford SoftPress English Minidictionary. София: СофтПрес, 2013. 1024 с. ISBN 978-954-6859020. (съавтор)

Речник на българския език. Том 14 (прелет – пясъчножълт). София: АИ „Проф. Марин Дринов“, 2012, 12.1 с. ISBN 978-954-322-543-9 (т. 14). (съавтор)

Пернишка Е., Д. Благоева, С. Колковска. Речник на новите думи в българския език (от края на ХХ и първото десетилетие на ХХI в.). София: Наука и изкуство, 2010. 515 с. ISBN 978-954-02-0322-5.

Речник на българския език. Том 13 (поен – прелестно). София: АИ „Проф. Марин Дринов“, ЕТ „Емас“, 2008. 1224 с. ISBN 978-954-357-163-5 (т. 13), ISBN 978-954-90344-8-6 (т. 13), ISBN 978-954-322-326-8 (т. 13). (съавтор)

Студии/глави в сборници

Благоева, Д. За словника на неиздадения втори том на „Български тълковен речник“ от Стефан Младенов. – In: Języki słowiańskie dziś: w kręgu kategorii, struktur i procesów. Red. A. Kiklewicz, J. Mazurkiewicz-Sułkowska, J. Banasiak. Warszawa – Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2021, s. 63 – 78. ISBN 978-83-66369-43-6, ISSN 0208-4058.

https://wydawnictwo.uni.lodz.pl/wp-content/uploads/2021/10/Banasiak-Jezyki_slowianskie_dzis.pdf#page=65

Колковска, С., Д. Благоева. Към въпроса за критериите за установяване на неологичност (с оглед на лексикографската практика). – В: Общество. Думи. Съзнание. Сборник в чест на И. Касабов, М. Стаменов и А. Пачев. София, Изд. на БАН „Проф. М. Дринов“, 2018, с. 101 – 110. ISBN 978-954-322-923-9.

Благоева, Д. Проблеми на славянската тълковна неография. – В: Лексикология и лексикография славянских языков. Отв. ред. М. И. Чернышева. Москва, Лексрус, 2017, с. 15 – 38. ISBN 978-590-553-239-9.

https://www.ruslang.ru/doc/lexicology_2017.pdf

Благоева, Д. Съвременни подходи в славянската неография. – В: Лексикологија и лексикографија у светлу савремених приступа. Зборник научних радова. Београд: Институт за српски језик САНУ, Чигоја штампа, 2016, с. 225 – 233. ISBN 978-86-82873-56-3.

Благоева, Д. Славянската неография – минало и настояще. – В: За словото – нови търсения и подходи. Сборник в чест на чл.-кор. проф. д.ф.н. Емилия Пернишка. София: Изд. на БАН „Проф. М. Дринов“, 2016, с. 200 – 210. ISBN 978-954-322-835-5.

Колковска, С., Д. Благоева. Лексикалната норма и неографската практика. – В: За словото – нови търсения и подходи. Сборник в чест на чл.-кор. проф. д.ф.н. Емилия Пернишка. София, Изд. на БАН „Проф. М. Дринов“, 2016, с. 185 – 199. ISBN 978-954-322-835-5.

Благоева, Д. Словообразувателни иновации в българския и полския език (неологизми, образувани чрез блендинг). – В: Българският език и ние. Сборник статии в чест на 65-годишнината на доц. д-р Руси Русев. Русе: Университетско издателство „Ангел Кънчев“, 2016, с. 86 – 96. ISBN 978-954-712-696-1.

Благоева, Д. Славянски лексикални влияния върху българския език в края на ХХ и началото на ХХI век. – In: Semantyka a konfrontacja językowa. T. 5. Warszawa: SOW, 2015, рр. 79 – 88. ISBN 978-83-64031-25-0.

Благоева, Д. К типологии словарей неологизмов славянских языков. – In: Shlossman, L. (еd.). Literature, language and culture influenced by globalization. Vol. 4. Vienna: “East West” Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH, 2014, pр. 3 – 17. ISBN-13: 978-3-902986-43-6.

Благоева, Д., С. Колковска. „Инфолекс“ – лексикални ресурси за българския език. – В: Езикови технологии и ресурси за български език. Състав. Св. Коева. София: АИ „Проф. Марин Дринов“, 2014, с. 202 – 215. ISBN 978-954-322-797-6.

Благоева, Д. Динамика в концептосферата „Общество и политика“ в края на ХХ и началото на ХХI в. (върху български и чешки езиков материал). – В: Проблеми на неологията в славянските езици. София: АИ „Проф. Марин Дринов”, 2013, с. 277 – 319. ISBN 978-954-322-636-8.

Благоева, Д. Неологизация в областта на обществено-политическата лексика в българския и чешкия език. – В: Славянските езици отблизо. Сборник в чест на 70-годишнината на доц. Янко Бъчваров. София: УИ „Св. Климент Охридски”, 2013, с. 251 – 257. ISBN 978-954-07-3486-6.

Колковска, С., Д. Благоева. Интернационализация на новата лексика (върху материал от българския език). – In: Specyfika leksyki i słowotwórstwa w językach słowiańskich. Prace Slawistyczne 136. Warszawa: SOW, 2012, s. 83 – 106. ISBN 978-83-89191-xx-x.

Благоева, Д. Актуални процеси в българската обществено-политическа лексика. – В: Магията на думите. Езиковедски изследвания в чест на проф. д.ф.н. Лилия Крумова-Цветкова. София, АИ „Проф. Марин Дринов“, 2012, с. 129 – 145. ISBN 978-954-322-521-7.

Благоева, Д. Дефразеологизацията като източник на лексикални и семантични иновации в съвременния български език. – В: Езиковедски изследвания в чест на проф. Сийка Спасова-Михайлова. София: АИ „Проф. Марин Дринов”, 2011, с. 139 – 151. ISBN 978-954-322-430-2.

Благоева, Д., С. Колковска. Корпусният подход в българската лексикография – практика и перспективи. – В: Съвременни методи и подходи в лексикографската практика. Сборник студии и статии. София: Авангард Прима, 2011, с. 7 – 45. ISBN 978-954-323-923-8.

Благоева, Д. Чуждоезикови влияния при семантичния развой на българската лексика в съвременния период. – В: Слово и словесност. Сборник в чест на доц. д-р Юлия Балтова. София: Емас, 2010, с. 33 – 41. ISBN 978-954-357-207-6.

Благоева, Д. Нова глаголна лексика в българския език. – В: В търсене на смисъла и инварианта. Сборник в чест на проф. Дина С. Станишева. София: УИ „Св. Климент Охридски”, 2008, с. 79 – 90. ISBN 978-954-07-2692-2.

Благоева, Д. Проблеми на изграждането на електронен корпус за лексикографски цели. – In: Lexikografie v kontextu informační společnosti. Praha: UJČ, 2008, рр. 169 – 179. ISBN 978-80-86496-41-2.

Студии и статии в научни списания

Колковска, С., Д. Благоева. Проблеми на лексикографското описание на неологизмите от типа бизнесцентър/бизнес център в българския език. – Български език, 2021, кн. 2, с. 36 – 53. ISSN 0005-4283.

https://www.balgarskiezik.eu/2-2021/0_0_4_BLAGOEVA+SIA_KOLKOVSKA_str.%2036-53_bg.pdf

Колковска, С., Д. Благоева.  Граматични особености на най-новата субстантивна лексика в българския език. –  Български език, Приложение, 2021, с. 73 – 89. ISSN 0005-4283.

https://www.balgarskiezik.eu/p-2021/4_BLAGOEVA_KOLKOVSKA_str._73-89_BG.pdf

Blagoeva, D., M. Jaskot, W. Sosnowski. A lexicographical approach to contrastive analysis of Bulgarian and Polish phraseology. – Cognitive Studies | Études cognitives, 19, 2019, pp. 1 – 17. ISSN 2392-2397, DOI 10.11649/cs.1923.

https://ispan.waw.pl/journals/index.php/cs-ec/article/view/cs.1923/5441

Благоева, Д. Неофразеологизацията в българския език (в съпоставка с руски). – Български език, № 2, 2019, с. 15 – 35. ISSN 2603-3372, DOI 10.7546/BL.LXVI.19.02.02.

https://www.balgarskiezik.eu/2-2019/4_Diana-Blagoeva-15-35-full.pdf

Sosnowski, W., M. Jaskot, D. Blagoeva. O koncepcji „Leksykonu aktywnej frazeologii bułgarskiej i polskiej“. – Известия на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“, XXXII, София, Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов, 2019, с. 134 – 159. ISSN 0323-9934 (print), ISSN 2603-3402 (online).

https://ibl.bas.bg/izvestiya/wp-content/uploads/2019/11/IZVESTIA-IBE-XXXII-134-159-Sosnowski-Jaskot-Blagoeva-1.pdf

Kolkovska, S., B. Niševa, D. Blagoeva. Bilingual electronic resource model for the lexicographic description of neologisms. – In: Papers of BAS. Humanities and Social Sciences, Vol. 5, 2018, No. 2, pp. 119 – 134.

//www.papersofbas.eu/images/papers/Papers-2-2018/Kolkovska_Niseva_Blagoeva-2-2018.pdf

Колковска, С., Д. Благоева, Б. Нишева. Синонимни отношения при новата лексика в български и чешки език. – Български език, 2018, № 3, с. 17 – 33. ISSN 0005-4283.

https://www.balgarskiezik.eu/3-2018/Kolkovska-Blagoeva-Nisheva-17-33-full.pdf

Благоева, Д.,  В. Сосновски, С. Колковска. Фразеологични иновации в българския и полския език. – Балканистичен форум, 2018, кн. 3, с. 9 – 20. ISSN 1310-3970 (Print), ISSN 2535-1265 (Online).

https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=699724

Sosnowski, W., D. Blagoeva, R. Tymoshuk. New Bulgarian, Polish, and Ukrainian phraseology and language corpora. – Cognitive Studies/Études Cognitives, 18, Warsaw, SOW, 2018, pp. 1 – 13. ISSN 2392-2397, DOI 10.11649/cs.1768.

https://ispan.waw.pl/journals/index.php/cs-ec/article/view/cs.1768

Колковска, С., Д. Благоева. Вариантност при новата лексика в българския и полския език. – Известия на Института за български език „Проф. Л. Андрейчин“, т. 29, 2016, с. 167 – 195. ISSN 0323-9934.

Колковска, С., Д. Благоева, В. Сумрова. Съвременни лексикални ресурси и тяхното приложение в обучението по български език. – Български език и литература, кн. 4, 2016, с. 394 – 403. ISSN 0323-9519.

Благоева, Д. Българската лексика в дигиталната епоха. – Българска реч, кн. 3, 2016, с. 5 – 11. ISSN 1310-733X.

Благоева, Д. Особености на новата екзотична лексика в българския език. – Български език, кн. 2, 2015, с. 23 – 35. ISSN 0005-4283.

Благоева, Д. Типология на новата лексика от чужд произход в българския език. – Български език и литература, кн. 6, 2013, с. 539 – 546. ISSN 0323-9519.

Koeva, S., D. Blagoeva. The Dictionary Writing System LexIt and its Applicаtion in the Bilingual Lexicography. – Études Cognitives, Vol. 13, 2013, pp. 57 – 65. ISSN 2080-7147.

Благоева, Д. Експресивен потенциал на новата българска лексика. – Български език, кн. 4, 2012, с. 7 – 16. ISSN 0005-4283.

Благоева, Д. Експресивен потенциал на новата българска лексика. – Български език, кн. 4, 2012, с. 7 – 16. ISSN 0005-4283.

Колковска, С., Д. Благоева. Към въпроса за езиковата икономия в новата българска лексика. – Списание на БАН, кн. 6, 2012, с. 16 – 21. ISSN 0007-3989.

Благоева, Д., С. Колковска. Към въпроса за семантичната прозодия на глаголите в българския език (корпусно изследване). – Български език, кн. 3, 2011, с. 111 – 124. ISSN 0005-4283.

Коева, Св., Д. Благоева, С. Колковска. Проектът Български национален корпус – резултати и перспективи. – Български език, кн. 3, 2011, с. 34 – 53. ISSN 0005-4283.

Благоева, Д. Принципи за съставяне на словник на неологичен речник. – Многообразие в единството, кн. 1, 2011, с. 17 – 21. ISSN 1314-0825.

Благоева, Д. Наблюдения върху утвърждаването на новата българска лексика. – Български език, кн. 4, 2010, с. 7 – 20. ISSN 0005-4283.

Blagoeva, D. Electronic Corpora and Bulgarian New-Word Lexicography. – Études Cognitives, Vol. 9, 2009, pp. 143 – 150. ISSN 1641-9758.

Благоева, Д. Съвременни подходи в българската неография (проблеми и перспективи). – Български език, кн. 1, 2008, с. 5 – 14. ISSN 0005-4283.

Статии в сборници от конференции

Благоева, Д., С. Колковска. За някои актуални  процеси в българската лексика. – В: Сборник от Международната годишна конференция на Института за български език. София, Издателство на БАН „Проф. М. Дринов“, 2021, с. 134 – 141. ISBN 2683-118Х (print), ISSN 2683-1198 (online).

https://ibl.bas.bg/wp-content/uploads/2021/06/15_BlagoevaKolkovska_Sbornik_tom_1.pdf

Blagoeva, D. O koncepcji słownika neologizmów języka bułgarskiego. – In: Leksykografia w różnych kontekstach. T. 2. Pod red. Mirosława Bańko, Ewy Rudnickiej i Wandy Decyk-Zięby. Warszawa, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2020, s. 25 – 34. ISBN 978-83-235-4159-2.

https://www.ceeol.com/search/chapter-detail?id=870145

Благоева, Д., С. Колковска. Корпуснобазирани подходи при осъвременяване на лексикографските ресурси. – In: Słowiańszczyzna dawniej i dziś – język, literatura, kultura. Monografia ze studiów slawistycznych IV, pod red. A. Kołodziej, E. Tyszkowskiej-Kasprzak, M. Ślawskiej, A. Ursulenko przy współpracy M. Stryszewskiej, A. Oleckiej. Wrocław, Oficyna Wydawnicza ATUT, 2020, s. 31 – 39. ISBN 978-83-7977-519-4.

Благоева, Д. Нова фразеология в българския език. – В: Новое в русской и славянской фразеологии. А. Архангельская (гл. ред.), Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci, 2020, с. 129 – 133. ISBN 978-80-244-5889-2 (print), ISBN 978-80-244-5890-8 (iPDF). DOI 10.5507/ff.20.24458892.

https://doivup.upol.cz/artkey/doi-990004-3700_1053_1086_1074_1086_1077_1074_1088_1091_1089_1089_1082_1086_1081_1080_1089_1083_1072_1074_1103_1085_1089_1082_1.php?back=/doilist.php

Благоева, Д., С. Колковска. Правописни проблеми при употребата на най-новата българска лексика. – В: Доклади от Конференцията с международно участие на тема „Езикови нагласи и книжовен език“ (София, 17 – 18 септември 2019 г.). София: Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ – БАН, с. 11 – 20. ISBN 978-619-90884-0-1.

//ibl.bas.bg/wp-content/uploads/2019/10/Sbornik-Ezikovi-naglasi-i-knizhoven-ezik-2019.pdf

Благоева, Д. Българската лексика от края на XIX в., отразена в „Българско-френския речник“ на Нестор Марков от 1898 г. – В: Нестор Марков и неговият принос в лексикографията и образованието. Доклади от Юбилейната научна сесия по случай 180 години от рождението на Нестор Марков, 24 ноември 2016. София: ИК „Стилует“, 2017, с. 87 – 100. ISBN 978-619-194-027-1.

Благоева, Д., С. Колковска. За една словообразувателна иновация в българския език (в славянски контекст). – В: Лексикографията в началото на ХХI в. Сборник с доклади от Седмата международна конференция по лексикография и лексикология, 15 – 16 октомври 2015 г. София: Изд. на БАН „Проф. М. Дринов“, 2016, с. 484 – 490. ISBN 978-954-322-875-1.

Благоева, Д. Нови оценъчни названия в обществено-политическата лексика в руски и български. – В: Славянская культура в Европе – история, настоящее и будущее. Сборник материалов Международной научно-практической онлайн конференции. София – Москва: Академия медиаиндустрии, 2015, с. 247 – 252. ISBN 978-5-902899-12-9.

Колковска, С., Д. Благоева. Нормативна дейност в неографската практика (с оглед на лексикалната норма). – В: Българистични четения – Сегед 2015. Международна научна конференция Сегед, Унгария, 11 – 12 юни 2015 г. Szeged: JATEPress, 2016, с. 171 – 179. ISBN 978-963-315-313-0.

Благоева, Д. Неологизмите и тяхното лексикографско представяне (българският опит в контекста на славянската неография). – In: Štefan Peciar a moderná lexikografia. Zborník k 100. výročiu od narodenia Štefana Peciara. Bratislava: Veda, Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2014, s. 387 – 403. ISBN 978-80-224-1416-6.

Kolkovska, S., D. Blagoeva. The new lexis in Bulgarian — cognitive aspects. – In: The Second European Conference on Languages, Literature and Linguistics. Proceedings of the Conference (June 23, 2014). Vienna, OR: „East West“ Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH, 2014, pp. 176 – 182. ISBN-13: 978-3-902986-68-9.

Колковска, С., Д. Благоева. Интернационализация на новата лексика в българския език. – В: Трети международен конгрес по българистика, 23 – 26 май 2013. Секция „Български език“. Подсекция „Съвременен български език. Лексикология и лексикография“. София: УИ „Св. Климент Охридски“, 2014, с. 7 – 19. ISBN 978-954-07-3835-2.

Коева, Св., Д. Благоева, С. Колковска, Цв. Димитрова, Ив. Стоянова, Св. Лесева. Българският национален корпус в контекста на съвременната лингвистика. – В: Трети международен конгрес по българистика, 23 – 26 май 2013. Кръгла маса „Дигитализация“. София: УИ „Св. Климент Охридски“, 2014, с. 7 – 27. ISBN 978-954-07-3826-0.

Благоева, Д. Тенденцията към демократизация и новата българска лексика. – В: Лексико-грамматические инновации в современных славянских языках. Материалы VI Международной научной конференции. Днiпропетровськ: „Нова iдеологiя”, 2013, с. 29 – 32. ISBN 978-617-7068-08-1

Благоева, Д. За някои основни понятия в неологията. – В: 70 години българска академична лексикография. Доклади от Шестата национална конференция с международно участие по лексикография и лексикология, София, 24 – 25 октомври 2012 г. София: АИ „Проф. Марин Дринов“, 2013, с. 366 – 374. ISBN 978-954-322-578-1.

Благоева, Д. Словообразувателен потенциал на антропонимите в новата българска и чешка обществено-политическа лексика. – В: Време и история в славянските езици, литератури и култури. Сборник с доклади от Единадесетите национални славистични четения 19 – 21 април 2012. Том I. Езикознание. София: УИ „Св. Климент Охридски”, 2012, с. 346 – 352. ISBN 978-954-07-3457-6.

Kolkovska, S., D. Blagoeva, A. Atanasova. The application of corpus-based approach in the Bulgarian new-word lexicography. – In: Proceedings of the 15th EURALEX International Congress. 7 – 11 August 2012. Oslo: University of Oslo, Department of Linguistics and Scandinavian Studies, 2012, pр. 991 – 996. ISBN 978-82-303-2228-4.

Благоева, Д. Нова обществено-политическа лексика в българския и чешкия език. – In: Čeština v pohledu synchronním a diachronním. Stoleté kořeny Ústavu pro jazyk český. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2012, s. 453 – 457. ISBN 978-80-246-2121-0.

Koeva, S., D. Blagoeva, S. Kolkovska. Bulgarian National Corpus Project. – In: Proceedings of the Seventh conference on International Language Resources and Evaluation (LREC’10). Valletta: European Language Resources Association (ELRA), 2010, pp. 3678 – 3684. ISBN 2-9517408-6-7.

Благоева, Д., С. Колковска. Семантична прозодия на някои групи каузативни глаголи в българския език (корпусно базирано изследване). – In: Bulharská a slovenská lexikografia v zjednotenej Európe. Bratislava: Slavistycký ústav Jána Stanislava SAV, 2009, рр. 58 – 72. ISBN 978-80-969992-4-8.