EN

гл. ас. д-р Екатерина Петкова

Информация

Главен асистент

Секция по терминология и терминография

Служебен телефон: 0359 2 9792952

Имейл: e.petkova@ibl.bas.bg

Научни интереси:

  • терминология
  • терминография
  • лексикална семантика
  • превод

Образование и опит

Образование и опит

1988 – 1994: магистър по славянски филологии (полска и българска филология), Факултет по славянски филологии, Софийски университет „Св. Климент Охридски“

2002 – 2010: проучвател, Секция по терминология и терминография, Институт за български език, БАН

2007 – 2009: докторант, Секция по терминология и терминография, Институт за български език, БАН

2009: доктор, Секция по терминология и терминография, Институт за български език, БАН

2010 – 2011: научен сътрудник, Секция по терминология и терминография, Институт за български език, БАН

2011 – до момента: главен асистент, Секция по терминология и терминография, Институт за български език, БАН

Научна дейност

Проекти

Терминологична практика: подпроект „Език и математика – езикът на математиката“ (2016 – 2018), Институт за български език, Българска академия на науките, участник в проекта

Терминологична практика: подпроект „Речник на основните термини в българската наука. Т. 5. Икономика“ (2015 – 2018), Институт за български език, Българска академия на науките, участник в проекта

Терминологична практика: подпроект „Електронни бази данни“ (2015 – 2017), Институт за български език, Българска академия на науките, ръководител на проекта

Компютърни лексикографски подходи, използвани в словашки и български речници и справочни издания (2015 – 2017), Институт за български език, Българска академия на науките, колективен проект по ЕБР в сътрудничество с Института за езикознание „Л. Щур“, Словашка АН, участник в проекта

Терминологична практика: подпроект „Речник на основните термини в българската наука. Т. 4. Екология“ (2011 – 2014), Институт за български език, Българска академия на науките, участник в проекта

Терминологична практика: подпроект „В помощ на практиката: експертна терминологична информация по запитвания на граждани, фирми, институции и др.“ (2011 – 2013), Институт за български език, Българска академия на науките, участник в проекта

Терминологична практика: подпроект „Общ архив на научната лексика“ (2011 – 2013), Институт за български език, Българска академия на науките, ръководител на проекта

Терминологична практика: подпроект „Терминологични архиви на отделните научни области: икономика, инженерни науки, математика, политика и евроинтеграция, архив на библиографията по терминознание“ (2011 – 2013), Институт за български език, Българска академия на науките, ръководител на проекта

Българско-полски лексикални паралели (2012 – 2014), Институт за български език, Българска академия на науките, колективен проект по ЕБР в сътрудничество с Института по славистика – Полска АН, участник в проекта

Компютърни лексикографски подходи, използвани в словашки и български речници и справочни издания (2012 – 2014), Институт за български език, Българска академия на науките, колективен проект по ЕБР в сътрудничество с Института за езикознание „Л. Щур“, Словашка АН, участник в проекта

Формално представяне на българска словоизменителна морфология чрез семантични мрежи (2011 – 2013), Институт за български език, Българска академия на науките, участник в проекта

Терминологичен речник по обществено-политически науки – речник на основните термини в областите обща история, история на България, право и етика (2007 – 2009), Институт за български език, Българска академия на науките, участник в проекта

Терминологичен речник по хуманитарни науки – речник на основните термини в областите езикознание и български език, литературознание и българска литература, философия: логика, психология, изкуствознание (2005 – 2007), Институт за български език, Българска академия на науките, участник в проекта

Терминологичен речник по природни науки – речник на основните термини в областите астрономия, биология, физика, физическа география, химия (2005 – 2007), Институт за български език, Българска академия на науките, участник в проекта

Членство в научни организации

Съюз на учените в България, Филологическа секция, член (2011 – до момента)

Участие в организационни и програмни комитети на конференции

Кръгла маса на тема „Състояние на критиката в научната сфера“, София, България, 18 ноември 2015 г., член на организационния комитет.

Кръгла маса на тема „Плагиатството в науката“, София, България, 12 ноември 2014 г., член на организационния комитет.

Публикации

Монографии

Попова, М., А. Христова, Б. Попов, Е. Петкова, К. Симеонова, М. Симеонова, С. Колковска. Терминологично-енциклопедичен речник по обществено-политически науки. София: Издателство „Наука и изкуство“, 2012. 526 с. ISBN 978-954-02-0324-9.

Попова М., Б. Попов, Е. Петкова, К. Симеонова, А. Христова. Терминологичен речник по хуманитарни науки. София: Издателство „Наука и изкуство“, 2007. 498 с. ISBN 978-954-02-0308-9.

Попова М., С. Колковска, Г. Димитрова, А. Христова, Е. Петкова. Терминологичен речник по природни науки. София: Издателство „Наука и изкуство“, 2006. 463 с. ISBN 978-954-02-0304-1.

Петкова, Е. Взаимоотношение между терминологична и общоупотребима лексика (в посока към терминологизация). София: Издателство „Скала принт“, 2013. 329 с. ISBN 978-954-92827-4-0.

Статии в сборници

Петкова, Е. Представяне на вътрешносистемните отношения в терминологията в различни видове електронни терминологични ресурси. ‒ В: Лексикографията в началото на XXI век. Доклади от Седмата международна конференция по лексикография и лексикология (София, 15-16 октомври 2015 г.). София: Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“, 2016, с. 591 – 598, ISBN 978-954-322-875-1

Петкова, Е. Отразяване на понятийно-семантичната системност в терминологията в макроструктурата на терминологична база знания. – В: За словото. Юбилеен сборник в чест на чл.-кор. проф. д.ф.н. Е. Пернишка. София: Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“, 2016, с. 222 – 230, ISBN 978-954-322-835-5.

Петкова, Е. Специфични особености на терминологичното значение. – В: Магията на думите. Езиковедски изследвания в чест на проф. д.ф.н. Лилия Крумова – Цветкова. София: АИ “Проф. Марин Дринов”, 2012, с. 195 – 202. ISBN 978-954-322-521-7.

Петкова, Е. Използване на информационни технологии за целите на терминологията. – In: Cross-linguistic Interaction: Translation, Contrastive and Cognitive Studies. Liber Amicorum in Honour of Prof. Bistra Alexieva, published on the occasion of her eightieth birthday. Sofia: St. Kliment Ohridski University Press, p.p, 456 – 466. ISBN 978-954-07-3689-1.

Статии в научни списания

Петкова, Е. Представяне на класификационната системност в терминологията в макроструктурата на формализирана терминологична база знания. – Български език, (63) 1, 2016, с. 24 – 31. ISSN 0005-4283,

Stoykova, V., Е. Petkova. Automatic Extraction of Mathematical Terms for Precalculus. – In: A. Karahoca and S. Kanbul (eds.) 2012. Procedia Technology, vol. 1, Elsevier, рр. 464 – 468. ISSN 2212-0173.

Петкова, Е. Терминологията и терминографията в Института за български език. – Списание на БАН, София: АИ „Проф. Марин Дринов“, 2012, кн. 6, с. 50 – 53. ISSN 0007-3989.

Петкова, Е. Особености при използването на информационни технологии в терминологията. – В: Многообразие в единството, София: Издание на Съюза на учените в България, 2012, кн. 1, София. ISSN 1314-0825. //tksi.org/SUB/Broj2012.htm.

Петкова, Е., К. Симеонова. Мария Попова – етапни постижения в развитието на българската терминологична наука. – В: Многообразие в единството, София: Издание на Съюза на учените в България, 2011, кн. 1, с. 74 – 78. ISSN 1314-0825.

Петкова, Е. Термини думи, получени от названия на животни. – В: Многообразие в единството, София: Издание на Съюза на учените в България, 2011, кн. 1, с. 100 – 104. ISSN 1314-0825.

Петкова, Е. Терминологизация – значение и дефиниция. – В: Многообразие в единството, София: Издание на Съюза на учените в България, 2011, кн. 2, с. 88 – 92. ISSN 1314-0825.

Петкова, Е. Терминологизация, детерминологизация и ретерминологизация. – В: Многообразие в единството, София, 2010, кн. 1, с. 50-55. ISSN 1314-0825.

Петкова, Е. Взаимоотношение между основни географски термини и общоупотребими думи с еднаква звукова форма. – Български език, 2005, кн. 1, с. 81 – 91. ISSN 0005-4283.

Статии в сборници от конференции

Петкова, Е. Особености при изграждането на няколко вида електронни терминологични ресурси. – В: Лингвистиката: история, предизвикателства, перспективи. Сборник доклади от научната конференция с международно участие в чест на 80-годишнината на проф. Славчо Петков, ЮЗУ „Неофит Рилски“, 9 – 10 май 2013. Благоевград: УИ „Неофит Рилски“, 2013, с. 284 – 290. ISBN 978-954-680-908-7.

Петкова, Е. Модели на терминологизация въз основа на метонимия. – В: 50 години – врата към образованието и прозорец към света. Сборник доклади от Юбилейната научна конференция по случай 50-годишнината от основаването на Департамента за езиково обучение – ИЧС, София, 14 – 15 юни 2013 г. София: УИ „Св. Климент Охридски“, 2013, с. 145 – 153. ISBN 978-954-07-3610-5.

Петкова, Е. Видове електронни терминологични ресурси и възможности за тяхната употреба. – В: 70 години българска академична лексикография. Доклади от Шестата национална конференция с международно участие по лексикография и лексикология, 24 – 25 октомври 2012 г. София: АИ „Проф. Марин Дринов“, 2013, с. 329 – 334. ISBN 978-954-322-578-1.

Петкова, Е. Някои случаи на терминологизация чрез метонимия. – В: Лексикографията в европейското културно пространство. Материали от Петата национална конференция с международно участие по лексикография и лексикология, София, 19 – 20 октомври 2009 г., Велико Търново: ИК „Знак’94“, 2010, . с. 407-415, ISBN 978-954-8305-10-5.

Петкова, Е. Признакът ‘форма’ като мотивационен признак при терминологизацията чрез метафора. – В: Научни приноси в памет на проф. Константин Попов. Велико Търново: ИК „Знак 94“, 2007, с. 98 – 103. ISBN 978-954-8709-82-8.

Петкова, Е. Структурна характеристика на терминологизацията в българския език. – В: Лексикографията и лексикологията в съвременния свят. Велико Търново: ИК „Знак 94“, 2007, с. 323 – 331. ISBN 978-954-8709-76-7.