EN
Начало » Структура » Етнолингвистика » Сътрудници » доц. д-р Палмира Легурска

доц. д-р Палмира Легурска

Информация

доцент

Секция за етнолингвистика

Служебен телефон: 979 29 38

Имейл: p.legurska@ibl.bas.bg

Научни интереси:

  • Лексикална семантика
  • съпоставително езикознание
  • чуждоезиково обучение
  • концептуален анализ
  • когнитивна семантика
  • лексикография
  • етнолингвистика

Награди:

Легурска, П. Съпоставителни анализи и национална специфика на лексиката. София, Издателство „Ето“, 2011. 226 с. ISBN 979-954-9859-61-4

Образование и опит

Образование и опит

1973 г. средно образование – 35 гимназия за руски език в София, България.

1973 – 1977 г. висше образование – магистър по руска филология – преводачески и педагогически профил; втора специалност ─ български език, Софийски университет, Факултет по славянски филологии.

1977 – 1978 г. специалист-филолог в Проблемна група по теория и критика на превода към Института за български език при БАН.

1978 – 1979 г. специалист-филолог по съвременен руски език в съпоставка с български език към Научноизследователския институт за руски език и литература – Министерство на народната просвета, София, България.

1979 – 1981 г. хоноруван асистент по практическа стилистика на руския език към Първа катедра по руски език, Факултет за славянски филологии, Софийски университет.

1980 – 1982 г. редовна докторантка по лексикална семантика на руския и българския език в съпоставка към Първа катедра по руски език, Факултет за славянски филологии, Софийски университет.

1981 – 1982 г. хоноруван асистент по морфология на руския език към Първа катедра по руски език, Факултет за славянски филологии, Софийски университет „Климент Охридски“.

1983 – доктор по филология с дисертация на тема „Вторичните лексикални номинации на конкретните съществителни имена в руския и българския език“ към І катедра по руски език, Факултет за славянски филологии, СУ „Климент Охридски“, защитена в ЕЦЕЛ.

1983 г. научен сътрудник II ст. по съвременен руски език в съпоставка с българския към Научноизследователския институт за руски език и литература – МНП.

1984 – 1990 г. научен сътрудник I ст. по съвременен руски език в съпоставка с български в Научноизследователския институт за руски език и литература – МНП (през 1990 г. Институтът става Център за чуждоезиково обучение към Научноизследователския институт по образование).

1990 – 1992 г. научен сътрудник I ст. в Център за чуждоезиково обучение в Научноизследователския институт по образование към Министерство на народната просвета (закриване на Института през 1992 г.).

1992 – 1994 г. учителка по руски и английски език в Строителен техникум „Христо Ботев“ – София (8., 9. клас).

1994 – 1996 г. учителка по руски език в 73. СОУ с преподаване на чужди езици – София (8., 9., 10., 11. клас).

1996 – получаване на втори педагогически клас квалификация.

1993 – 1996 г. работа в научноизследователски проект за стандартизиране на чуждоезиковото обучение в България към МОН (автор на учебния предмет „Руски език“, теоретична обща част – слушане, тестове и измерване на постиженията по речеви умения).

1996 – 1997 г. научен сътрудник I ст. в Секция за българска ономастика и етнолингвистика към ИБЕ при БАН по чл. 68.

1998 – 1999 г. научен сътрудник I ст. в Секция за славянско езикознание към ИБЕ при БАН.

2000 − досега: доцент в Секцията за славянско езикознание, специалност „Славянски езици”; от 2001 г. в Секцията за съпоставително изследване на българския език с други езици; от 2012 г. в Секцията за общо и съпоставително езикознание; от 2014 г. в Секцията за етнолингвистика в Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“, БАН.

Научна дейност

Проекти

Съпоставително-типологични аспекти на лексикалните и граматичните изследвания в родствени и неродствени езици. Проблеми на общността и разликите при двуезични изследвания – граматика и лексика (2016 – 2018). ИБЕ при БАН. Ръководител и участник.

Етнолингвистични теоретични и приложни изследвания. Картината на света в българския език и в съпоставка с други езици. Модел на съпоставително изследване на фрагмент от народната култура на български и словашки език (2015 – 2017). ИБЕ при БАН. ЕБР. Участник.

Съпоставително-типологични аспекти на лексикалните изследвания в родствени и неродствени езици (върху материал от български, руски език и иврит). Езикови свидетелства за националната специфика (върху съпоставителен материал) (2013 – 2015). ИБЕ при БАН. Ръководител и участник.

Език и култура през епохата на глобализацията. Културна идентичност в глобализиращия се свят. Подтема: Националномаркирана лексика, глобализация и превод. Реалиите в разказите на Й.Йовков и преводите им на руски език (2012 – 2014). ИБЕ при БАН. Участник.

Информатика, граматика, лексикография. Договор BG 051P0001-3.3.06-0024/04-10.2012. ИБЕ е партньор по проекта. Участник.
Теоретични и практически аспекти на съпоставителните лексикални изследвания (2009 – 2012). ИБЕ при БАН. Координатор, ръководител и участник.

Речник на народната духовна култура (2012). ИБЕ. БАН. Участник.
Автор и преработка на следните букви З, И, Й, К, Л, У, Ф, Х, Ц, Ш, Щ, Ю, Я;

Електронен архив по етнолингвистика (2010). ИБЕ. БАН. Участник. Автор на следните букви от Материали на речника по етнолингвистика: З, И, Й, К, Л, У, Ф, Х, Ц, Ш, Щ, Ю, Я; Тематичен речник на народния календар – Зимен и Есенен цикъл; Тематичен цикъл „Раждане“ от Речника на семейната обредност. Раждане. Сватба. Погребение.

Компютърни и интерактивни средства за исторически езиковедски изследвания (2009 – 2011). Договор N BG051PO001.3.3-04/ 0011. Европейски структурни фондове. Участник.

Съпоставително- типологичен анализ на лексиката в родствени и неродствени езици (върху материал от български, руски, сръбски, чешки, френски, английски език и иврит) (2006 – 2008). ИБЕ при БАН. Ръководител и участник.

Фрагменти от езиковата картина през призмата на вторичното назоваване (върху материал от български, руски, сръбски, чешки, френски, английски език и иврит) (2003 – 2005). ИБЕ при БАН. Ръководител и участник.

Тематичен речник на цикъла „Раждане – сватба – погребение“ (2003 – 2005). ИБЕ при БАН. ЕБР. Международен проект със Сектора по етнолингвистика към Института по Славянознание при РАН. Участник.

Тематичен речник на термините на народния календар (2000 – 2002). ИБЕ при БАН. Международен проект със Сектора по етнолингвистика към Института по славянознание при РАН. Участник: автор на концепцията, Зимен и Есенен цикъл.

Речник на народните термини, свързани с обредите, обичаите и вярванията (1996 – 2001). ИБЕ. БАН. Участник: автор на речникови статии по буквите З, И, Й, К, Л, У, Ф, Х, Ц, Ш, Щ, Ю, Я.

Членство в научни организации

Съюз на учените в България – неподновено от 2009.

Лексикографско дружество – неподновено от 2010.

Участие в редакционни колегии

сп. „Български език“ (ISSN 0005-4283), Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“, 2013 – досега член на редколегията

Публикации

Монографии

Легурска, П. Съпоставителни анализи и национална специфика на лексиката. София, Издателство „Ето“, 2015. 192 с. ISBN 978-954-9859-61-4.
Легурска, П., Н. Павлова, М. Китанова. Човешкият живот – Раждане. Сватба. Погребение. Тематичен речник на българската семейна обредност. Академично издателство „Проф. М.Дринов“, 2012. 168 с. ISBN 978-954-322-548-4.

Легурска, П. Съпоставителни лексикални анализи и основа за съпоставка. София, Издателство „Ето“, 2011. 226 с. ISBN 979-954-9859-55-3.

Легурска, П. Семантичен речник на типологичните характеристики на вторичното назоваване в руския и български език. София, Издателство „Ето“, 2011. 311 с. ISBN 978-954-9859-54-6.

Легурска, П., Н.Бечева, Цв.Аврамова, Д.Веселинов, М.Лилова, И.Панчев. Съпоставително-типологичен анализ на лексиката в родствени и неродствени езици (върху материал от български, руски, сръбски, чешки, френски и английски език). ІІ част. Депозиран ръкопис в НАЦИД: УДК: 801. Сигнатура: НД ІІ 18791, № НД 65/ 2009, София, 2009. 1093 с.

Легурска, П. Съпоставително-типологичен анализ на вторичната номинация на предметните имена в български, руски, сръбски, чешки, френски и английски език. Ръкопис, депозиран в НАЦИД, София, 2009. 156 с. (теоретична част, съпоставка руски – български език). УДК 801. Сигнатура НД ІІ 18791. Инв. № НД 51/2009.

Легурска, П., М. Китанова. Тематичен речник на народния календар. Академично издателство „Проф. М. Дринов“, 2008. 150 с. ISBN 978-954-322-079-3.

Легурска, П. Фрагменти от езиковата картина през призмата на вторичното назоваване (върху материал от български, руски, сръбски, чешки, френски, английски език и иврит). Ръкопис, депозиран в НАЦИД, София, 2006, 130 с. (общ увод, теоретична част, съпоставка руски – български език). УДК 801.3. Сигнатура: НД ІІ 18719. Инв.ном. НД 21/ 2006.

Китанова, М., П. Легурска, Н. Павлова, З. Барболова. М. Симеонова. Речник на народната духовна култура. Издателство „Наука и изкуство“ (под печат). Автор на букви: З, И,Й, К, Л, У, Ф, Х, Ц, Ш, Щ, Ю, Я.

Легурска, П. Тематичен речник на термините на народния календар (зимен цикъл). София, „Херон прес“, 2000. 68 с. ISBN 954-580-084-4.

Легурска, П. .Тематичен речник на народния календар (есенен цикъл). София, Изд. „Херон прес“, 2001. 35 с. ISBN 954-580-096-8.

Легурска, П и др. Входно-изходно равнище на учебния предмет „чужд език“: част I – гимназиална образователна степен; част II – езикови гимназии. – Чуждоезиково обучение, 1995, кн. 4-5, с. 13 – 160. ISSN 0205-1834.

Легурска, П. и др. Входно-изходно равнище на учебния предмет „чужд език“ (английски, испански, италиански, немски, руски и френски) в българското основно училище. – Чуждоезиково обучение, 1993, 4, с. 2 – 80. ISSN 0205-1834.

Легурска, П. Анализ на предметните имена в руския и българския език (теоретични проблеми). София, 1990. 128 с. Депозиран ръкопис в ЦИНТИ. Сигнатура: НД II 14085, инвентарен № 289/91.

Легурска, П. Вторичные лексические номинации конкретных имен существительных в русском и болгарском языках. София, Софийски университет, 1983. 289 с. Дисертация за научната степен „кандидат на филологическите науки“ с научен ръководител доц. к.ф.н. И. Червенкова; защитена в ЕЦЕЛ на 01.06.1983 г. Рецензенти: ст. н. с. д-р Йордан Пенчев и доц. д-р Иванка Васева. БД Сирена 90007528.

Студии/глави в сборници

Легурска, Палмира. Възможности за моделиране на лексикалната семантика в съпоставка. – В: За словото – нови търсения и подходи. Юбилеен сборник в чест на чл.-кор. проф.д.ф.н. Емилия Пернишка, София, Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“, 2016, с. 41 – 49. ISBN 978-954-322-835-5.

Легурска, П. Реалии и перевод. – В: Славянский мир в третьем тысячелетии. Ратный подвиг и мирный труд в истории и культуре славянских народов. Отв. Ред. Е.С. Узенева. Москва, ИСл РАН, 2015, с. 323 – 344. ISBN 978-5-7576-0340-7.

Легурска, П., И.Панчев. Две группы ономасиологичесгого тематического каталога семантических переходов (на материале болгарского, русского, сербского, чешского, французского и английского языков). – В: Славянский мир в третьем тысячелетии. Человек, общество, народ в истории, языке и культуре. Отв. ред. Е.С. Узенева. Москва, ИСл, РАН, 2014, с. 334 – 346. ISBN 978-5-7576-0307-0.

Легурска, П. Еквивалентност и двуезична лексикография. – В: Славянските езици отблизо. Юбилеен сборник в чест на 70-годишнината на доц. Я. Бъчваров. Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2013, с. 124 – 134. ISBN 978-954-07-3486-6.

Легурска, П. Лексикално – семантични системи на езиците и начини за тяхното каталогизиране (за съпоставителни цели) – В: 70 години българска академична лексикография. Доклади от шестата национална конференция с международно участие по лексикография и лексикология. София, Академично издателство „Проф. М.Дринов“, 2013, с. 355 – 365. ISBN 978-954-322-578-1.

Легурска, П. Отново за полисемията като модел и метамодел. – В: Магията на думите. Езиковедски изследвания в чест на проф. д.ф.н. Лилия Крумова – Цветкова. София, Академично издателство „Проф. М.Дринов“, 2012, с. 62 – 72. ISBN 978-954-322-521-7.

Легурска, П. Каталози на типологичните характеристики на вторичната номинация на предметните имена (съпоставително-типологичен анализ на лексиката в родствени и неродствени езици). – В: Проблеми на историческата лексикология и лексикография. Сборник статии, „Компютърни и интерактивни средства за исторически езиковедски изследвания“ BG051PO001.3.3-04-0011, София, 2011, с. 48 – 66. ISBN 978-954-91477-2-8.

Легурска, П. Анализ на предметните имена в руския и българския език (теоретични проблеми). – В: Българско езикознание, т. 3. Академично издателство „Проф. М. Дринов“, 2002, с. 89 – 149. ISBN 954-430-830-Х (т.3).

Легурска, П. За одушевеността в българския език (в съпоставка с руския). – В: Българският език през ХХ век. София, 2001, с. 57 – 63. ISBN 954-430-766-4 (АИ „Проф. М.Дринов“), ISBN 954-642-113-8 (Издателство „Пенсофт“).

Студии и статии в научни списания

Легурска, П., И. Златанов. За външната история на думата важен. (Иихтибар за нофузлиите, вип-сървиз за вип-клиентите). – Български език, 2017, 1. ISSN 0005-4283.

Легурска, П. Етнолингвистика и лингвокултурология. – Български език, 2017, 1, с. 5 – 8. ISSN 0005-4283.

Златанов, И., П. Легурска. От сакрално към профанно. За семантичното развитие на някои заемки в български език. − Българска реч, 2017, 1. ISSN 1310-733X (под печат).

Легурска, П., И. Златанов. Българската фонология: далече от славянските крайности . – E-списание Дзяло, 2017, бр. IX (под печат).

Легурска, П. Теорията на лексикалните функции на И. Мелчук и прилагането ѝ за изучаване на съчетаемостта в съпоставителен план. – Чуждоезиково обучение, 2016, 3, с. 272 – 279. ISSN 0205-1834 (Print), ISSN 1314-8508 (Online).

Златанов, И, П. Легурска. От триезичната догма към езиков плурализъм. – Българска реч, 2016, 1, с. 5 – 12. ISSN 1310-733X.

Златанов, И., П. Легурска. Развитие на концепта „Човек” по данни от езика. – Българска реч, 2016, 2, с. 93 – 103. ISSN 1310-733X.

Златанов, И., П. Легурска. За солта на земята. – Българска реч, 2016, 3, с. 77 – 82. ISSN 1310-733X.

Легурска, П. Когнитивна матрица и представянето на народната лексика в етнолингвистични речници. – Български език, 2015, кн. 2, с. 76 – 83. ISSN 0005-4283.

Легурска, П. Ономасиологичен каталог на номинативните метафори – тематична подредба (в български, руски, сръбски, чешки, френски и английски език). – Е-списание Дзяло, 2015, бр. 6, 43 с. [//www.abcdar.com/magazine_latest.php]; ISSN 1314-9067.

Легурска, П., И. Златанов. Расширение ойкумены: от мифологических созданий до заморских диковинок. – Балканско езикознание, 2015, кн. 2-3, с. 253 – 267. ISSN 0324-1653.

Палмира Легурска. За съпоставителния анализ на лексиката. – Български език, 2014, кн. 3, с. 7 – 18. ISSN 0005-4283.

Легурска, П. Съпоставително-типологични и контрастивни изследвания. – Чуждоезиково обучение, 2014, кн. 6, с. 631 – 641. ISSN Print 0205-1834; Online 1314-8508.

Легурска, П., И. Панчев, Ономасиологичен каталог на образните метафори – азбучна и тематична подредба (в български, руски, сръбски, чешки, френски и английски език). – Е-списание Дзяло, 2014, бр. 2, 60 с. [//www.abcdar.com/magazine_latest.php]; ISSN 1314-9067.

Легурска, П. Каталогизация лексики для сопоставительных целей. – Чуждоезиково обучение, 2014, кн. 1, с. 9 – 19. ISSN 0205-1834.

Легурска, П., И. Златанов. История на представите за „Академия“. – Български език. Приложение, 2014, с. 11 – 23. ISSN 0005-4283.

Легурска, П., И. Златанов. Обречени на малцинство. – Е-списание Дзяло, 2014 , бр. ІV [//www.abcdar.com/magazine_latest.php]; ISSN 1314-9067.

Легурска. П. Моделиране на значението и лексикографията. – Списание на БАН, 2013, кн. 3, с. 44 – 49 ISSN 0007-3989.

Легурска, П. Реалии и превод. – Е-списание Дзяло, 2014, 2, 40 с. ISSN 1314-9067 { //abcdar.com/magazine_I.php}.

Легурска, П. Как се правят съпоставителни лексикални анализи (и имат ли те почва у нас). − Е-списание Дзяло, год. І, 2013, бр. 1 ISSN 1314-9067 {//abcdar.com/magazine_I.php}; Чуждоезиково обучение, 2013, кн. 5, с. 594 – 602 ISSN 0205-1834.

Легурска, П. За съпоставката на народните термини, свързани с календарните празници [About comparison the terms of folk calendar]. – Одеска българистика, № 7-8, 2009-2010, Одеса: Одеський национальнiй унiверситет, 2012, с. 71 – 79. ISBN УДК 80(05) / Ф 545 / ББК 80Я5.

Легурска, П. Как се превеждат реалии. – Български език, 2012, кн. 2, с. 51-58. ISSN 0005-4283.

Легурска, П. Терциум компарационис и съпоставителни лексикални изследвания. – Съпоставително езикознание, 2011, кн. 1, с. 46 – 65. ISSN 0204-8701.

Легурска, П. Об эталоне сопоставления в лексических исследованиях. – Балканско езикознание, 2011, кн. 2. с. 13 – 20. ISSN 0324-1653.
Легурска, П., И. Панчев. Представяне на фрагмент от ономасиологичния тематичен каталог на семантичните преходи (в български, руски, сръбски, чешки, френски и английски език). – Чуждоезиково обучение, 2011, кн. 3, с. 3 – 14. ISSN 0205-1834.

Legurska P., I. Panchev. Onomasiological catalogue of semantic transitions in synchronous and thematic order (for Bulgarian, Russian, Serbian, Czech, French, and English). – Балканско езикознание, 2011, кн. 1, с. 7 – 17. ISSN 0324-1653.

Легурска, П. Някои размисли за етнолингвистиката, съпоставителното езикознание и въпроса за терциум компарационис. – Български език, 2009, кн. 2, с. 5 – 11. ISSN 0005-4283.

Легурска, П. За еталона на съпоставка в лексикални изследвания. – Чуждоезиково обучение, 2009, кн. 3, с. 3 – 9. ISSN Print 0205-1834; Online 1314-8508.

Легурска, П. Ономасиологичен каталог на семантичните паралели (върху материал от руски и български език). – Чуждоезиково обучение, 2008, кн. 3, с. 3 – 13. ISSN 0205-1834{www.belb.net}.

Легурска, П., И. Панчев. За типологията на начините и видовете вторично назоваване с водещ български език (в съпоставка с руски, сръбски, чешки, френски и английски). – Българска реч, 2008, кн. 1, с. 58 – 72. ISSN 1310-733X.

Легурска, П. За теоретичната основа на проекта „Съпоставително-типологичен анализ на вторичната номинация на предметните имена в български, руски, сръбски, чешки, френски и английски език“. – Български език, 2007, кн. 1, с. 77 – 89. ISSN 0005-4283 {www.belb.net}.

Легурска, П. Преподреждане на матрицата при анализ на полисемията в многоезично съпоставително изследване. − Чуждоезиково обучение, 2007, кн. 5, с. 3 – 15. ISSN 0205 – 1834.{www.belb.net}.

Легурска, П. Ономасиологичекие каталоги семантических переходов (моделирование) полисемии в целях сопоставительно-типологического анализа.. – Opera Slavica, 2007, 4, с. 6 – 17. ISSN 1211-7676 {www.belb.net}.
Легурска, П. Сопоставительно – типологический анализ предметной лексики (на материале болгарского, русского, сербского, чешского, английского и французского языков – представление научно-исследовательского проекта). – Opera Slavica, 2005, 4, с. 1 – 17. ISSN 1211-7676 {www.belb.net}.

Легурска, П. Ономасиологична картина на цикъла „Раждане“. – Български език, 2003, кн. 2 – 3, с. 75 – 96. ISSN 0005-4283.

Легурска, П. Тематический словарь народного календаря болгар. – Живая старина, 2002, кн. 1, с. 7 – 8. ISSN 0204-3432.

Легурска, Палмира. Терминология на българската обредност, свързана с календарните празници (възможност за съпоставка с други езици). – Списание на БАН, 2002, кн. 2, с. 27 – 33. ISSN 0007-3989.

Легурска, П., Д. Веселинов. Съпоставка на лексикалните картини на света през различни еталони – tertium comparationis. – Български език, 2001/ 2002, кн. 2, с. 51 – 63. ISSN 0005-4283.

Легурска, П. Прилагането на когнитивна матрица при изготвянето на етнолингвистичен речник. – Българска реч, 2001, кн. 3, с. 31 – 35. ISSN 1310-733Х.

Легурска, П. Изучаване на националния манталитет върху езиков материал (опит за разширяване на предмета на съпоставителното езикознание). – Чуждоезиково обучение, 2000, кн. 3, с. 3 – 9. ISSN Print 0205-1834; Online 1314-8508 [ www. belb.net].

Легурска, П. Абстрактната семантична структура на думата и значението й за целите на двуезичната лексикография. – Чуждоезиково обучение, 2000, кн. 1, с. 15 – 20. ISSN Print 0205-1834; Online 1314-8508.

Легурска, П., И. Златанов. О русских и болгарских глаголов деления (On Contrasting Russian and Bulgarian Verbs of Division). – Съпоставително езикознание, 1997, кн. 3, с. 5-6, с. 6 – 14. ISSN 0204-8701.

Легурска, П., И. Златанов. Душа камня или некоторые лексико-семантические аспекты категории одушевленности в русском языке в сопоставлении с болгарским. – Чуждоезиково обучение, 1997, кн. 5-6, с. 6 – 14. ISSN 0205-1834.

Легурска, П., Н. Бечева. Проблеми на семантиката на диминутивите в руския, сръбския и българския език и представянето й в двуезичен речник (върху материал от тематичната група названия за части на тялото). – Jужнословенски филолог, LVI/ 1-2, Београд, 2000, с. 577 – 578.; също в www.rastko. org. yu; www. belb.net, електронно списание Liternet. YU ISSN 0350-185x UDK 808.

Легурска, П. Български народен календар (зимен, цикъл, представен чрез народни термини). – Български език, 1999-2000, кн. 4 – 5, с. 125 – 139. ISSN 0005-4283.

Легурска, Палмира. Семантични процеси с редовна проява. – Съпоставително езикознание. 1993, кн. 1, с. 18 – 24. ISSN 0204-8701.
Легурска, Палмира. За тълкуването на първичното значение на предметното име. – Български език, 1991, кн. 4, с. 358 – 362. ISSN 0005-4283.

Легурска, П. Проблеми на предметната лексика с оглед на съпоставителното ѝ изучаване (върху материал от руски и български език). – Съпоставително езикознание, 1987, кн. 5, с. 27 – 34. ISSN 0204 – 8701.

Статии в сборници от конференции

Легурска 2017: Легурска, П. Лингвистичен анализ и етнолингвистика (с оглед на изработване на речници). – В: Jazyk a kultúra v slovanských súvislostiach. Zo slovanskej etnolingvistiky (Bratislava − Sofia), s. 75−88. SK ISBN 978-80-89489-32-9 EAN 9788089489329; BG ISBN 978-954-92489-8-2 EAN 9789549248982.

Легурска, П. За полисемията и лингвистичния анализ. – В: Лексикографията в началото на ХХІ в. Доклади от седмата международна конференция по лексикография и лексикология София, 15 – 16 октомври 2015. София, Академично издателство „Проф. Марин Дринов“, 2016, с. 233 – 240. ISBN 978-954-322-875-1.

Легурска, П.Р. О лингвистическом анализе, сопоставлении и проблеме культурных аспектов. − В: Славянская культура в Европе. История, настоящее, будущее. Сб. Материалов международной научно-практической онлайн конференции. София – Москва, 2015, с. 281 – 287. ISBN 978-5-902899-12-9 ISBN 978-619-185-158-4.

Легурска, П. Лексикални анализи и съпоставка на български език с други езици. – В: Трети международен конгрес по българистики, 23 – 26 май 2013 г.. Секция „Български език“, подсекция „Съвременен български език“. Сравнителни и съпоставителни изследвания. София, СУ „Св. Климент Охридски“, 2014, ISBN 978-954-07-3830-719-30.

Легурска, П. Трудният пъзел на Балканите. − В: Сборник доклади и материали от заключителната конференция. София, 29-30.06.2015 г. Съст. Анна-Мария Тотоманова, Татяна Славова. София, Изд. „Графис – Ал. Жеков“, 2015, с. 149 – 163. ISBN 978-954-91477-5-9.

Легурска, П. Как се правят съпоставителни лексикални анализи /и имат ли те почва у нас/. – В: Езици на паметта в литературния текст. Доклади от годишната конференция на факултет „Славянски филологии“, СУ „Св. Климент Охридски”. Велико Търново, „Фабер“, 2014, с. 587 – 596. ISBN 978-619-00-0111-9.

Легурска, П. Сопоставительный анализ лексики и вопрос об эталоне сопоставления. – В Сб. Статей «Научная конференция с международным участием Русистика: Язык, культура, Перевод» 23 – 25 ноября 2011 г. Софийский университет им. Климента Охридского, с. 101 – 107. ISBN 978-619-152-022-0.

Легурска, П. Моделиране на знанието, лексикографията и компютърните технологии. – Сборник доклади от заключителната конференция. София, 15.12.2011. „Компютърни и интерактивни средства за исторически езиковедски изследвания“, BG051PO001-33.3-04-0011. София, Изд. „Графис – Ал.Жеков“, 2011, с. 16 – 27. ISBN 978-954-91477-3-5.

Легурска, П. Полисемията в рамките на структурно-семантичното и когнитивното изследване на лексиката – В: Изследвания по фразеология, лексикология и лексикография. В памет на проф. дфн Кети Анкова – Ничева. София, Акад. изд. „Проф. Марин Дринов“, 2008, с. 236 – 244. ISBN 978-954-322-166-0.

Легурска, П. Изучаване на националния манталитет върху езиков материал (опит за разширяване на предмета на съпоставителното езикознание). – В: Славистични изследвания (8). София, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2008, с.42 – 48.ISSN 1010-3767 {www.belb.net}.

Легурска, П. Съпоставително-типологични аспекти на полисемията (в родствени и неродствени езици). – В: Научни изследвания в чест и в памет на академик Иван Дуриданов. Национална конференция в чест на неговата 85-годишнина на тема „Ономастика. Лексикология. Етимология. Етнолингвистика. Социолингвистика“. София, 9 – 10 май 2005 г., Велико Търново, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2006, с. 211 – 220. ISBN 954-524-530-1 ISBN 978-954-524-530-5 {www.belb.net}.

Легурска, П. Терминология на българската обредност, свързана с календарните празници (възможност за съпоставка с други езици). – Списание на БАН, 2002, кн. 2, с. 27 – 33. ISSN 0007-3989.

Легурска, П. Езикови свидетелства за националната специфика на културите (върху материал от славянските езици). – В: Славистиката в началото на ХХI век. Традиции и очаквания. Доклади от шестите национални славистични четения, проведени на 26 и 27 април 2002 г. в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. София, ИК „Сема РШ“, 2003, с. 241 – 246. ISSN 954-8021-13-7.

Легурска, П. Тематичен речник на народния календар. – В: Найден Геров в историята на българската наука и култура Материали от националнака конференция с международно участие, 13 – 15 ноември 2000, София. София, Академично издателство „Проф. Марин Дринов“, 2002, с. 171 – 185. ISSN 954-430-836-6.

Легурска, П. Абстрактная семантическая структура слова и ее значение для целей двуязычной лексикографии. – In: Acta Universitatus Nicolai Copernici. Studia Slavica 5, Nauki Humanistyczno – społeczne – zeszyt 343, 2000, 25 – 32. {www.belb.net }.

Легурска, П. Семантични подходи при дефинирането на предметната лексика. – В: За думите и речниците. Лексикографски и лексиколожки четения’98. София, „ДИОС“, 2000, с. 304 – 311. {www.belb.net) ISBN 954-8405.

Докторанти: 3
Публикации: над 220.
Цитирания: около 400.