EN
Начало » Проекти » Завършени проекти » Теория на българската терминология

Теория на българската терминология

Секция за терминология и терминография

Срок: 2011-2014

Вид на проекта: колективен

Финансиране: бюджетна субсидия

Ръководител: чл.-кор. проф. д.ф.н. М. Попова

Участници: А. Христова, Кр. Симеонова

Анотация:

Разработките в рамките на проекта се подчиняват на основните насоки в развитието на терминологичната наука – изучаване на общата терминологична теория, установяване на особеностите на българската терминология в когнитивно-концептуален и лингвистичен аспект. Научните изследвания в областта на теорията на терминологията осигуряват теоретико-методологическите и приложни основи за създаването и усъвършенстването на специалните езици в научната, обществено-политическата и учебната дейност.

Целта на проекта е да обслужва развитието на терминознанието и практическата дейност както на специалистите по терминология, така и на специалистите във всички научни и професионални области.

Разработките в рамките на проекта се подчиняват към направлението Теоретични езиковедски изследвания.

Подтеми:

1. Формиране на българската философска терминология в преводната богословска книжнина (Х – ХІV в.). Индивидуален проект. Изпълнител: проучвател А. Христова. Срок: 2011-2014 г.

2. Терминологичната номинация в съвременната българска обществено-политическа терминология. Индивидуален проект. Изпълнител: проучвател Кр. Симеонова. Срок: 2011-2014 г.

Форма на представяне на резултатите: монографии.

начало